แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 พร้อมเฉลย จำนวน 47 ข้อ

ระเบียบกระททรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง  การรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562

พร้อมเฉลย จำนวน 47 ข้อ

1.ระเบียบฯนี้บังคับใช้เมื่อใด

ก.ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่บังคับใช้

ข.ภายใน 120 วัน นับแต่วันที่บังคับใช้

ค.ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่บังคับใช้

ง.วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ตอง  ง.วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 2.หลังจากประกาศใช้ ระเบียบกระททรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง  การรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 แล้วยกเลิกใช้ระเบียบฯใด

ก.ระเบียบการเบิกเงินจากคลัง  การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551

ข.ระเบียบการเบิกเงินจากคลัง  การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง  (ฉบับที่2 )พ.ศ. 2561

ค.ระเบียบการเก็บรักษาเงินและกานำเงินส่งคลังในหน้าที่ของอำเภอและกิ่งอำเภอ พ.ศ.2520

ง.ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง.ถูกทุกข้อ

ข้อ 3.ข้อใดไม่ใช่ “หน่วยงานของรัฐ”

ก.รัฐวิสาหกิจ

ข.องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

ค.องค์การมหาชน

ง.ง.ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง.ถูกทุกข้อ

ข้อ 4.ข้อใดคือ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

ก.กรุงเทพมหานคร

ข.กระทรวง

ค.กรม

ง.ทบวง

ตอบ   ก.กรุงเทพมหานคร

ข้อ 5. ส่วนราชการหมายถึงข้อใด

ก.องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ข.บริหารส่วนตำบล

ค.กระทรวง

ง.องค์การบริหารส่วนตำบล

ตอบ  ค.กระทรวง

ข้อ 6.”อำนวยการกองคลัง “ หมายถึงข้อใด

ก.หัวหน้าฝ่ายการเงิน

ข.เลขานุการกรม

ค.หัวหน้าฝ่ายบุคคล

ง.หัวหน้าฝ่ายบัญชี

ตอบ  ข.เลขานุการกรม 

ข้อ 7.ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับ “สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน”

ก.สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค และสำนักตรวจเงินแผ่นดินอำเภอด้วย

ข.สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค และสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดด้วย

ค.สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค และสำนักตรวจเงินแผ่นดินตำบลด้วย

ง.ถูกทุกข้อ

ตอบ ข.สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค และสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดด้วย

ข้อ 8.”เงินยืม” หมายถึงข้อใด

ก.งบรายจ่ายตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ

ข.เงินงบประมาณรายจ่ายที่ส่วนราชการเบิกจากคลังไปแล้ว แต่ไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด หรือจ่ายไปแล้วแต่ถูกเรียกคืน และได้นำส่งคลังก่อนสิ้นปีงบประมาณ หรือก่อนสิ้นระยะเวลาเบิกเงินที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี

ค.เงินที่ส่วนราชการจ่ายให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการหรือการปฏิบัติราชการอื่นใด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย หรือเงินนอกงบประมาณ

ง.เงินทั้งปวงที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บหรือได้รับไว้ เป็นกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจากนิติกรรมหรือนิติเหตุและกฎหมายว่าด้วย เงินคงคลัง และกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ

ตอบ  ค.เงินที่ส่วนราชการจ่ายให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการหรือการปฏิบัติราชการอื่นใด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย หรือเงินนอกงบประมาณ

ข้อ 9.การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม ให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับของกระทรวงใด

ก.กระทรวงการคลังว่าด้วยการเงิน ซึ่งได้รับความตกลงจากกระทรวงการคลัง

ข.กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเงิน ซึ่งได้รับความตกลงจากกระทรวงการคลัง

ค.กระทรวงการคลังและการจ่ายเงิน ว่าด้วยการเงิน ซึ่งได้รับความตกลงจากกระทรวงการคลัง

ง.กระทรวงกลาโหมว่าด้วยการเงิน ซึ่งได้รับความตกลงจากกระทรวงการคลัง

ตอบ  ง.กระทรวงกลาโหมว่าด้วยการเงิน ซึ่งได้รับความตกลงจากกระทรวงการคลัง

ข้อ 10.ข้อใดคือ “ค่าใช้จ่ายเงินงบกลาง”

ก.เงินสำรอง

ข.เงินสมทบ

ค.เบี้ยหวัด

ง.ถูกทุกข้อ

ตอบ ง.ถูกทุกข้อ

ข้อ 11.หน่วยงานผู้เบิกเงินจากคลังต้องปฏบัติตามข้อใด

ก.เปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ

ข.ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคำขอเบิกเงิน

ค.ตรวจสอบการจ่ายเงินของกรมบัญชีกลาง

ง.ถูกทุกข้อ

ตอบ ง.ถูกทุกข้อ

ข้อ 12.การขอเบิกเงินของส่วนราชการสำกรับการซื้อทรัพย์สิน จ้างทำของ หรือเช่าทรัพย์สิน ตามกฏหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุต้องปฏิบัติตามข้อใด

ก.ถ้ามีใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง สัญญาหรือข้อตกลง วงเงินตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป ให้ส่วนราชการจัดทำหรือลงใบสั่งซื้อ

ข.ให้ส่วนราชการดำเนินการขอเบิกเงินจากคลังโดยเร็ว อย่างข้าไม่เกินห้าวันทำการนับแจ่วันที่ได้รับตรวจรับทรัพย์สิน

ค.ให้ส่วนราชการจ่ายเงินเข้าบัญชีเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินของส่วนราชการโดยตรงก็ได้

ง.ถูกทุกข้อ

ตอบ ง.ถูกทุกข้อ

ข้อ 13.เงินที่จัดส่งให้สำนักงานต่างประเทศ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ หากมีเงินเหลือใหนำส่งคืนส่วนราชการเจ้าของงบประมาณภายในกี่วัน นับแต่วันสิ้นปี

ก.ภายใน 15 วัน นับแต่วันสิ้นปี

ข.ภายใน 20 วัน นับแต่วันสิ้นปี

ค.ภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นปี

ง.ภายใน 45 วัน นับแต่วันสิ้นปี

ตอบ  ค.ภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นปี

ข้อ 14.ในกรณีที่สำนักงานในต่างประเทศมีหนี้ผูกพัน และไม่สามารถชำระหนี้ได้ทันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้ว ให้เก็บเงินไว้เพื่อจ่ายสำหรับการนั้นต่อไปได้อีก ไม่เกินกี่เดือน

ก. ไม่เกิน 3 เดือน

ข.ไม่เกิน 4 เดือน

ค.ไม่เกิน 5 เดือน

ง.ไม่เกิน 6 เดือน

ตอบ  ง.ไม่เกิน 6 เดือน

ข้อ 15.เงินที่ได้รับคืนจากสำนักงานในต่างประเทศ ให้ส่วนราชการ เจ้าของงบประมาณดำเนินการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกับธนาคารพาณิชย์ให้เป็นเงินบาท แล้วนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินประเภทใด

ก.เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนโดยด่วน

ข.เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนโดย

ค.เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนโดยเร็ว

ง.เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนด่วนมาก

ตอบ  ก.เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนโดยด่วน

ข้อ 16.การอนุมัติการจ่ายเงินให้เป็นอำนาจของบุคคลใด

ก.หัวหน้าส่วนราชการ ในภูมิภาค

ข.หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หรือผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมมอบหมาย

ค.หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมจะมอบหมายให้หัวหน้าส านักงานเป็นผู้อนุมัติ ส าหรับหน่วยงานนั้นก็ได้

ง.ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง.ถูกทุกข้อ

ข้อ 17.การจ่ายเงินทุกรายการต้องมีการบันทึกการจ่ายเงินไว้ในระบบ และให้หัวหน้า ส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย..............จากหัวหน้าส่วนราชการตรวจสอบการจ่ายเงิน กับหลักฐานการจ่ายทุกสิ้นวัน

ก.เป็นวาจา

ข.เป็นลายลักษณ์อักษร

ค.เป็นหนังสือ

ง.ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ  ข.เป็นลายลักษณ์อักษร

ข้อ 18.ในกรณีที่ได้รับใบเสร็จรับเงินแล้ว แต่เกิดสูญหาย ให้ใช้สำเนาใบเสร็จรับเงินซึ่งผู้รับเงินรับรอง เป็นเอกสารประกอบการขอเบิกเงินแทนได้หรือไม่

ก. ไม่แน่ใจ

ข.ได้

ค.ไม่ได้

ง. ถูกทั้ง ข. ก. และ  ค.

ตอบ ข.ได้

ข้อ 19.หลักฐานการจ่ายต้องพิมพ์หรือเขียนด้วยหมึก การแก้ไขหลักฐานการจ่าย ให้ใช้วิธีใด

ก.ขีดฆ่าแล้วพิมพ์หรือเขียนใหม่ และให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อกำกับไว้ทุกแห่ง

ข.ลบแล้วพิมพ์หรือเขียนใหม่ และให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อกำกับไว้ทุกแห่ง

ค.เปลี่ยนใบใหม่ และให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อกำกับไว้ทุกแห่ง

ง.ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ ก.ขีดฆ่าแล้วพิมพ์หรือเขียนใหม่ และให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อกำกับไว้ทุกแห่ง

ข้อ 20. การจ่ายเงินให้จ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน ที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ผู้รับบำนาญ ผู้รับเบี้ยหวัด หรือบุคคลภายนอก รวมทั้ง การจ่ายเงินเพื่อชดใช้คืนเงินทดรองราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กระทรวงใดกำหนด

ก. กรมบัญชีกลางกำหนด

ข.กระทรวงการคลังกำหนด

ค.กระทรวงมหาดไทยกำหนด

ง. ผู้จ่ายเงินกำหนด

ตอบ  ข.กระทรวงการคลังกำหนด

ข้อ 21. การจ่ายเงินเป็นเช็คหรือเงินสด ให้กระทำได้เฉพาะในกรณีใด

ก. กรณีมีเหตุขัดข้องหรือมีความเร่งด่วน

ข.กรณีที่มีความจำเป็น

ค.กรณีผู้อนุมัติไม่อยู่

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ  ก. กรณีมีเหตุขัดข้องหรือมีความเร่งด่วน

ข้อ 22.สัญญาการยืมเงิน สัญญาวางหลักทรัพย์ และสัญญาค้ าประกัน ให้เป็นไปตามกระทรวงใดกำหนด

ก. กรมบัญชีกลางกำหนด

ข.กระทรวงการคลังกำหนด

ค.กระทรวงมหาดไทยกำหนด

ง. ผู้จ่ายเงินกำหนด

ตอบ  ข.กระทรวงการคลังกำหนด

ข้อ 23. การจ่ายเงินยืมจากเงินนอกงบประมาณ ให้ส่วนราชการกระทำได้เฉพาะเพื่อใช้จ่าย ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของเงินนอกงบประมาณประเภทนั้น หรือกรณีอื่น ซึ่งจำเป็นเร่งด่วน แก่ราชการ และได้รับอนุมัติจากผู้ใด

ก. จากหัวหน้าการเงินและบัญชี

ข.จากหัวหน้าฝ่ายบุคคล

ค.จากหัวหน้าส่วนราชการผู้ให้ยืมนั้น

ง. จากหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

ตอบ  ค.จากหัวหน้าส่วนราชการผู้ให้ยืมนั้น

ข้อ 24.การเบิกเงินเพื่อจ่ายเป็นเงินยืมให้แก่บุคคลใดในสังกัดยืมเพื่อปฏิบัติราชการ ให้กระทำได้เฉพาะงบรายจ่ายตามข้อใด

ก. รายการค่าจ้างชั่วคราว

ข.รายการค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ค.งบกลาง เฉพาะที่จ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร หรือเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวส าหรับลูกจ้างชั่วคราวซึ่งไม่มีกำหนดจ่ายค่าจ้างเป็นงวดแน่นอน เป็นประจำ แต่จำเป็นต้องจ่ายแต่ละวันหรือแต่ละคราวเมื่อเสร็จงานที่จ้าง

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ

ข้อ 25.กรณีเดินทางไปประจำต่างสำนักงาน หรือการเดินทางไปราชการประจำในต่างประเทศ หรือกรณีเดินทางกลับภูมิลำเนาเดิม ให้ส่งแก่ส่วนราชการผู้ให้ยืมโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน กี่วัน

ก. ภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับเงิน

ข.ภายในยี่สิบวันนับแต่วันได้รับเงิน

ค.ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับเงิน

ง. ภายในสี่สิบวันนับแต่วันได้รับเงิน

ตอบ  ค.ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับเงิน

ข้อ 26.การคืนเงินเหลือจ่ายที่ยืม ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนด ในกรณีที่ผู้ยืมได้ส่งหลักฐานการจ่าย เพื่อส่งใช้คืนเงินยืมแล้วมีเหตุต้องทักท้วง ให้ส่วนราชการ ผู้ให้ยืมแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้ยืมทราบโดยด่วน แล้วให้ผู้ยืมปฏิบัติตามคำทักท้วงภายในกี่วัน นับแต่วันที่ได้รับคำทักท้วง

ก. ภายในสิบห้าวันนับแต่ วันที่ได้รับคำทักท้วง

ข.ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่ วันที่ได้รับคำทักท้วง

ค.ภายในสามสิบห้าวันนับแต่ วันที่ได้รับคำทักท้วง

ง. ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่ วันที่ได้รับคำทักท้วง

ตอบ  ก. ภายในสิบห้าวันนับแต่ วันที่ได้รับคำทักท้วง

ข้อ 27. ในกรณีที่ผู้ยืมมิได้ชำระคืนเงินยืมภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ผู้อำนวยการ กองคลังเรียกให้ชดใช้เงินยืมตามเงื่อนไขในสัญญาการยืมเงินให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกินกี่วัน นับแต่วันที่ครบกำหนด

ก. ไม่เกิน สิบวัน นับแต่วันครบกำหนด

ข.ไม่เกิน ยี่สิบวัน นับแต่วันครบกำหนด

ค.ไม่เกิน สามสิบวัน นับแต่วันครบกำหนด

ง. ไม่เกิน สี่สิบวัน นับแต่วันครบกำหนด

ตอบ  ค.ไม่เกิน สามสิบวัน นับแต่วันครบกำหนด

ข้อ 28. ใบเสร็จรับเงิน ให้ใช้ตามแบบที่กระทรวงการคลัง กำหนด และให้มีสำเนา เย็บติดไว้กับเล่มอย่างน้อยกี่ฉบับ ตามแบบที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง

ก. หนึ่งฉบับ

ข.สองฉบับ

ค.สามฉบับ

ง. สี่ฉบับ

ตอบ  ก. หนึ่งฉบับ

ข้อ 29.เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับใบเสร็จรับเงินไปดำเนินการจัดเก็บเงิน รายงานให้ผู้อำนวยการกองคลัง หรือหัวหน้าส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาคทราบว่า มีใบเสร็จรับเงินอยู่ในความรับผิดชอบเล่มใด เลขที่ใดถึงเลขที่ใด และได้ใช้ใบเสร็จรับเงินไปแล้วเล่มใด เลขที่ใดถึงเลขที่ใด อย่างช้าไม่เกิน เดือนใด ของปีงบประมาณถัดไป

ก. วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ของปีงบประมาณถัดไป

ข.วันที่ ๓๑ กรกฏาคม ของปีงบประมาณถัดไป

ค.วันที่ ๓๑ ตุลาคม ของปีงบประมาณถัดไป

ง. วันที่ ๓๑ ธันวาคม  ของปีงบประมาณถัดไป

ตอบ  ค.วันที่ ๓๑ ตุลาคม ของปีงบประมาณถัดไป

ข้อ 30.ในการจัดเก็บหรือรับชำระเงิน ให้ส่วนราชการซึ่งมีหน้าที่จัดเก็บหรือรับช าระเงินนั้น ออกใบเสร็จรับเงิน หรือพิมพ์รายงานซึ่งเป็นหลักฐานการรับช าระเงินจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ตามที่กระทรวงการคลังก าหนด เว้นแต่เป็นการรับชำระเงิน ตามข้อใด

ก. ค่าธรรมเนียม

ข.ค่าบริการ

ค. ข้อ ก. และ ข. ถูกต้อง

ง. ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ  ค. ข้อ ก. และ ข. ถูกต้อง

ข้อ 31.ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลการรับเงินในระบบ

ก. ภายในวันที่ได้รับเงิน

ข.ภายในวันถัดไปของการรับเงิน

ค.ภายใน หนึ่งอาทิตย์ของการรับเงิน

ง. ภายในหนึ่งเดือนของการรับเงิน

ตอบ  ก. ภายในวันที่ได้รับเงิน

ข้อ 32. ในกรณีที่มีการรับเงินเป็นเงินสดหรือเช็คหรือเอกสารแทนตัวเงินอื่น ภายหลังกำหนดเวลาปิดบัญชี สำหรับวันนั้นแล้ว ให้บันทึกข้อมูลการรับเงินนั้นในระบบตามข้อใด

 ก. ภายในวันทำการถัดไป

ข.ภายในวันถัดไปของการรับเงิน

ค.ภายใน หนึ่งอาทิตย์ของการรับเงิน

ง. ภายในหนึ่งเดือนของการรับเงิน

ตอบ  ก. ภายในวันทำการถัดไป

ข้อ 33.ให้ส่วนราชการเก็บรักษาเงินที่จัดเก็บหรือได้รับเป็นเงินสดหรือเช็คหรือเอกสาร แทนตัวเงินอื่น ไว้ในที่ใด

ก. เก็บไว้ที่หน้างาน

ข.เก็บไว้ที่ผู้รับเงินหรือเช็ค

ค.เก็บไว้ตู้นิรภัย

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ  ค.เก็บไว้ตู้นิรภัย

ข้อ 34. ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน หรือเทียบเท่าขึ้นไป ในส่วนราชการนั้น อย่างน้อยกี่คน เป็นกรรมการเก็บรักษาเงินของส่วนราชการนั้น

ก. อย่างน้อยอย่างน้อยหนึ่งคน

ข.อย่างน้อยอย่างน้อยสองคน

ค.อย่างน้อยอย่างน้อยสามคน

ง. อย่างน้อยอย่างน้อยสี่คน

ตอบ  ข.อย่างน้อยอย่างน้อยสองคน

ข้อ 35.ให้กรรมการเก็บรักษาเงินถือลูกกุญแจตู้นิรภัยคนละหนึ่งดอก ในกรณีที่ตู้นิรภัย มีลูกกุญแจสามดอกและมีกรรมการเก็บรักษาเงินสองคน ให้กรรมการเก็บรักษาเงินถือลูกกุญแจคนละดอก ส่วนลูกกุญแจที่เหลือให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ใด

ก. หัวหน้างาน

ข.หัวหน้าการเงินและบัญชี

ค.หัวหน้ากรรมการ

ง. หัวหน้าส่วนราชการ

ตอบ  ง. หัวหน้าส่วนราชการ

ข้อ 36. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการเก็บรักษาเงินแทน

ก. แต่งตั้งไว้เป็นชั่วคราวก็ได้

ข.แต่งตั้งไว้เป็นการประจำก็ได้

ค.แต่งตั้งไว้เป็นเป็นเดือนก็ได้

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ  ข.แต่งตั้งไว้เป็นการประจำก็ได้

ข้อ 37.กรรมการเก็บรักษาเงินหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการเก็บรักษาเงินแทน ต้องเก็บรักษา ลูกกุญแจไว้ในที่ปลอดภัยมิให้สูญหายหรือให้ผู้ใดลักลอบน าไปพิมพ์แบบลูกกุญแจได้ หากปรากฏว่า ลูกกุญแจสูญหาย หรือมีกรณีสงสัยว่าจะมีผู้ปลอมแปลงลูกกุญแจ ให้รีบรายงานให้ใครทราบ

ก. หัวหน้าการเงินและบัญชี

ข.หัวหน้ากระทรวงการคลัง

ค.หัวหน้ากรมบัญชีกลาง

ง. หัวหน้าส่วนราชการ

ตอบ  ง. หัวหน้าส่วนราชการ

ข้อ 38. รายงานเงินคงเหลือประจำวันให้เป็นไปตามแบบที่ใครกำหนด

ก. หัวราชการการกำหนด

ข.กรมบัญชีกลางกำหนด

ค.หัวหน้าการเงินและบัญชีกำหนด

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ  ข.กรมบัญชีกลางกำหนด

ข้อ 39. เมื่อสิ้นเวลารับจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่การเงินนำเงินที่จะเก็บรักษาและรายงาน เงินคงเหลือประจำวันส่งมอบให้ใคร

ก. คณะกรรมการคลังเก็บรับเงิน

ข.คณะกรรมการราชเก็บรักษา

ค.คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน

ง. คณะกรรมการฝ่ายการเงินเก็บรักษา

ตอบ  ค.คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน

ข้อ 40.รายงานเงินคงเหลือประจำวัน เมื่อกรรมการเก็บรักษาเงินได้ลงลายมือชื่อแล้ว ให้ผู้อำนวยการกองคลังหรือเจ้าหน้าที่การเงินเสนอให้ใครทราบ

ก. หัวหน้าส่วนราชการทราบ

ข.หัวหน้ากรรมการเก็บรักษาเงินทราบ

ค.หัวหน้ากรรมการการเงินทราบ

ง. หัวหน้าการคลังทราบ

ตอบ  ก. หัวหน้าส่วนราชการทราบ

ข้อ 41.เงินที่เบิกจากคลัง ถ้าไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด ให้ส่วนราชการผู้เบิกนำส่งคืนคลัง ภายในกี่วัน นับแต่วันรับเงินจากคลัง

ก. ภายในเจ็ดวันทำการ  นับแต่วันรับเงินจากคลัง

ข.ภายในสิบห้าวันทำการ  นับแต่วันรับเงินจากคลัง

ค.ภายในยี่สิบวันทำการ  นับแต่วันรับเงินจากคลัง

ง. ภายในสามสิบวันทำการ  นับแต่วันรับเงินจากคลัง

ตอบ  ข.ภายในสิบห้าวันทำการ  นับแต่วันรับเงินจากคลัง

ข้อ 42.เงินรายได้แผ่นดินที่ได้รับเป็นเงินสด ให้นำส่งอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง แต่ถ้าส่วนราชการใดมีเงินรายได้แผ่นดินเก็บรักษาในวันใดเกินหนึ่งหมื่นบาท ก็ให้นำเงินส่งโดยด่วนแต่อย่างช้า ต้องกี่วัน

 ก. ไม่เกินหนึ่งวันทำการถัดไป

ข.ไม่เกินสองวันทำการถัดไป

ค.ไม่เกินสามวันทำการถัดไป

ง. ไม่เกินสี่วันทำการถัดไป

ตอบ  ค.ไม่เกินสามวันทำการถัดไป

ข้อ 43.เงินนอกงบประมาณที่รับเป็นเงินสด ให้นำฝากคลังอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง แต่สำหรับ เงินที่เบิกจากคลังเพื่อรอการจ่าย ให้นำฝากคลังภายในกี่วัน นับแต่วันรับเงินจากคลัง

ก. ภายในสิบห้าวันทำการนับแต่วันรับเงินจากคลัง

ข.ภายในสิบเจ็ดวันทำการนับแต่วันรับเงินจากคลัง

ค.ภายในสิบห้าวันทำการนับแต่วันรับเงินจากคลัง

ง. ภายในสามวันทำการนับแต่วันรับเงินจากคลัง

ตอบ  ค.ภายในสิบห้าวันทำการนับแต่วันรับเงินจากคลัง

ข้อ 44.หน่วยงานของรัฐใดได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณและมีวงเงินตั้งแต่ หนึ่งแสนบาทขึ้นไปหรือตามที่กระทรวงการคลังกำหนด กรณีที่ไม่สามารถเบิกเงินไปชำระหนี้ได้ทัน สิ้นปีงบประมาณให้ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีต่อไปได้อีกไม่เกินกี่เดือนของปีงบประมาณถัดไป

ก. ไม่เกินสามเดือนของปีงบประมาณถัดไป

ข.ไม่เกินสี่เดือนของปีงบประมาณถัดไป

ค.ไม่เกินห้าเดือนของปีงบประมาณถัดไป

ง. ไม่เกินหกเดือนของปีงบประมาณถัดไป

ตอบ  ง. ไม่เกินหกเดือนของปีงบประมาณถัดไป

ข้อ 45.ให้หน่วยงานผู้เบิกที่เป็นส่วนราชการมีหน้าที่ให้คำชี้แจงและอำนวยความสะดวก แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบรายงานการเงินและหลักฐานการจ่าย กรณีที่ได้รับการทักท้วง จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ถ้าหน่วยงานผู้เบิกไม่เห็นด้วยกับข้อทักท้วง ให้ชี้แจงเหตุผลและรายงานให้กระทรวง ทบวง กรม เจ้าของงบประมาณ แล้วแต่กรณี ทราบกี่วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วงจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ก. ภายใน สิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วงจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ข.ภายใน ยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วงจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ค.ภายใน สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วงจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ง. ภายใน สี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วงจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ตอบ   ก. ภายใน สิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วงจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ข้อ 46.ตามข้อ 45.หากเจ้าของงบประมาณ ดังกล่าวเห็นว่าคำชี้แจงนั้นมีเหตุผลสมควร ให้พิจารณาดำเนินการขอให้กระทรวงการคลังวินิจฉัยภายในกี่วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานผู้เบิก

ก. ภายใน สิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานผู้เบิก

ข.ภายใน ยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานผู้เบิก

ค.ภายใน สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานผู้เบิก

ง. ภายใน สี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานผู้เบิก

ตอบ ค.ภายใน สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานผู้เบิก

ข้อ 47. ระเบียบฯนี้ประกาศ  เมื่อใด

ก. ณ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562

ข .ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562

ค. ณ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ง. ณ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ตอบ   ข .ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562

ชอบบทความนี้หรือไม่? รับทราบข้อมูลโดย เข้าร่วมรับจดหมายข่าว!

ความเห็น

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนเพื่อแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับผู้เขียน
บทความล่าสุด
เม.ย. 28, 2023, 2:40 หลังเที่ยง Sugarmommy
เม.ย. 28, 2023, 2:37 หลังเที่ยง เบญจพิธพร
เม.ย. 27, 2023, 12:49 หลังเที่ยง ศลิล ตันวิสุทธิ์