ปลาทู

ปลาทู

332 Hits - Jul 6, 2021, 4:49 PM - ปลาทู
แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5.พ.ศ. 2543 ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
อ่านต่อ
Jul 6, 2021, 4:44 PM - ปลาทู
สรุปแนวข้อสอบ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
อ่านต่อ
Jul 6, 2021, 3:13 PM - ปลาทู
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (45 ข้อ) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีทุกหน่วยงาน
อ่านต่อ
Jun 10, 2021, 7:41 PM - ปลาทู
แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒ (25 ข้อ)
อ่านต่อ
Jun 10, 2021, 7:38 PM - ปลาทู
แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย (๒๕ ข้อ) ระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ว่าด้ยการดําเนินงานสถานแรกรับ และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน พ.ศ.๒๕๔๗
อ่านต่อ
3,470 Hits - May 24, 2021, 8:38 AM - ปลาทู
แนวข้อสอบ มาตราฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 พร้อมเฉลย (24ข้อ)
อ่านต่อ
May 10, 2021, 9:11 AM - ปลาทู
แนวข้อสอบ พ.ร.บ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553 (40ข้อ)
อ่านต่อ
May 10, 2021, 9:05 AM - ปลาทู
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ การบริหารการแก้ไขบําบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด พ ๒๕๖๑ ( 20 ข้อ) พร้อมเฉลย
อ่านต่อ
May 10, 2021, 9:00 AM - ปลาทู
แนวข้อสอบพ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
อ่านต่อ
May 10, 2021, 8:57 AM - ปลาทู
สรุปแนวข้อสอบพร้อมเฉลย พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓
อ่านต่อ