แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 พร้อมเฉลย 41 ข้อ

 

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 พร้อมเฉลย 41 ข้อ

ข้อ 1.พ.ร.บ ระเบียบบริหารงานบุคคลบังคับใช้วันที่ใด

ก.18 มิถุนายน  2542

ข.11 กรกฏาคม  2542

ค. 30 พฤศจิกายน  2542

ง.15 ธันวาคม  2542

ตอบ  ค. 30 พฤศจิกายน  2542 คำอธิบาย  มาตรา 2 พระราชบัญญัติให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 2. ใครเป็นประธานคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ก.ผู้ว่าราชการจังหวัด

ข.ปลัดจังหวัด

ค.ปลัดกระทรางมหาดไทย

ง.รัฐมนตรีว่ากระทรวงมหาดไทย

ตอบ ก.ผู้ว่าราชการจังหวัด

ข้อ 3.ใครไม่ใช่ผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ก.ผู้ว่าราชการจังหวัด

ข.นายก  อบจ.

ค.ปลัดจังหวัด

ง.สมาชิกสภา  อบจ.

ตอบ   ก.ผู้ว่าราชการจังหวัด

ข้อ 4.ข้อใดไม่ใช่ความรู้ความเชี่ยวชาญของผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ก.ด้านการบริหารงานท้องถิ่น

ข.ด้านการบริหารงานบุคคล

ค.ด้านการระบบราชการ

ง.ด้านกฏหมาย

ตอบ   ง.ด้านกฏหมาย 

ข้อ 5. การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิให้ผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอรายชื่อจำนวนกี่คน

ก. 4 คน

ข.6 คน

ค.8 คน

ง.12 คน

ตอบ   ข.6 คน

ข้อ 6.ผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการให้มีการคัดเลือกผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดคือใคร

ก.ผู้ว่าราชการจังหวัด

ข.ปลัดจังหวัด

ค.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ง.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ตอบ  ก.ผู้ว่าราชการจังหวัด

ข้อ 7.ใครเป็นเลขานุการคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ก.ผู้ว่าราชการจังหวัด

ข.ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ค.ปลัดจังหวัด

ง.บุคคลที่อธิบดีแต่งตั้ง

ตอบ  ข.ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ข้อ 8.กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีอายุตามข้อใด

ก.มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบปีบริบูรณ์

ข.มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์

ค.มีอายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบปีบริบูรณ์

ง.มีอายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบห้าปีบริบูรณ์

ตอบ  ค.มีอายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบปีบริบูรณ์

ข้อ 9.ผู้ทรางคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีวาระในการดำรงตำแหน่งกี่ปี

ก.4 ปีวาระเดียว

ข. 4 ปี 2 วาระ

ค. 4 ปีไม่เกิน 2 วาระ

ง. 4 ปีและอาจได้รับคัดเลือกอีก

ตอบ  ง. 4 ปีและอาจได้รับคัดเลือกอีก

ข้อ 10. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ก. กำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม

ข. กำหนดจำนวนและอัตราตำแหน่ง

ค. กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก

ง. กำหนดมาตราฐานทั่วไป

ตอบ  ง. กำหนดมาตราฐานทั่วไป

ข้อ 11. ใครเป็นประธานคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด

ข. ปลัดจังหวัด

ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ตอบ  ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ข้อ 12. บุคคลใดไม่ได้เป็นคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ก.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ข.ปลัดกระทรวงการคลัง

ค.ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

ง.อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ตอบ  ข.ปลัดกระทรวงการคลัง

ข้อ 13.ใครเป็นเลขานุการคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ก.ผู้ว่าราชการจังหวัด

ข.ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ค.ปลัดจังหวัด

ง.บุคคลที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองแต่งตั้ง

ตอบ  ง.บุคคลที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองแต่งตั้ง

ข้อ 14.ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีวาระในการดำรงตำแหน่งกี่ปี

ก.4 ปีวาระเดียว

ข. 4 ปี 2 วาระ

ค. 4 ปีไม่เกิน 2 วาระ

ง. 4 ปีและอาจได้รับคัดเลือกอีก

ตอบ  4 ปีและอาจได้รับคัดเลือกอีก

ข้อ 15.ใครเป็นประธานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล

ก.ผู้ว่าราชการจังหวัด

ข.นายกเทศมนตรี

ค.นายอำเภอ

ง.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ตอบ  ก.ผู้ว่าราชการจังหวัด

ข้อ 16.คณะกรรมการพนักงานเทศบาลมีทั้งหมดกี่คน

ก.12 คน

ข.18 คน

ค.27 คน

ง.16 คน

ตอบ   ข.18 คน

ข้อ 17 บุคคลใดไมได้เป็นผู้แทนคณะกรรมการพนักงานเทศบาล

ก.ประธานสภาเทศบาล

ข.นายกเทศมนตรี

ค.ผู้แทนพนักงานเทศบาล

ง.รองนายกเทศมนตรี

ตอบ  ง.รองนายกเทศมนตรี

ข้อ 18.ใครเป็นเลขานุการคณะกรรมการพนักงานเทศบาล

ก.ผู้ว่าราชการจังหวัด

ข.บุคคลที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง

ค.ปลัดจังหวัด

ง.บุคคลที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองแต่งตั้ง

ตอบ  ข.บุคคลที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง

ข้อ 19.ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลมีวาระในการดำรงตำแหน่งกี่ปี

ก.4 ปีวาระเดียว

ข. 4 ปี 2 วาระ

ค. 4 ปีไม่เกิน 2 วาระ

ง. 4 ปีและอาจได้รับคัดเลือกอีก

ตอบ  4 ปีและอาจได้รับคัดเลือกอีก

ข้อ 20.บุคคลใดไม่ได้เป็นคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล

ก.ปลัดกระทรางมหาดไทย

ข.เลขาธิการ ก.พ.

ค.ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

ง.ปลัดกระทรวงการคลัง

ตอบ  ง.ปลัดกระทรวงการคลัง

ข้อ 21.ผู้ที่หน้าที่จัดให้มีการคัดเลือกผู้แทนคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลคือใคร

ก.ปลัดกระทรางมหาดไทย

ข.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ค.เลขาธิการ ก.พ.

ง.อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตอบ  ก.ปลัดกระทรางมหาดไทย

ข้อ 22.คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลมีทั้งหมดกี่คน

ก.12 คน

ข.18 คน

ค.27 คน

ง.32 คน

ตอบ   ค.27 คน

ข้อ 23.ใครเป็นประธานคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล

ก.ผู้ว่าราชการจังหวัด

ข.ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการที่ได้รับมอบหมาย

ค.ปลัดจังหวัด

ง.นายก อบต.

ตอบ  ข.ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 24.ผู้ที่จัดให้มีการคัดเลือกผู้แทนคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลคือใคร

ก.ผู้ว่าราชการจังหวัด

ข.ปลัดจังหวัด

ค.นายอำเภอ

ง.นายก อบต.

ตอบ  ก.ผู้ว่าราชการจังหวัด

ข้อ 25.ใครเป็นเลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล

ก.ปลัด อบต.

ข.บุคคลที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง

ค.ปลัดจังหวัด

ง.บุคคลที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองแต่งตั้ง

ตอบ  ข.บุคคลที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง

ข้อ 26.คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลมีทั้งหมดกี่คน

ก.12 คน

ข.18 คน

ค.27 คน

ง.16 คน

ตอบ  ข.18 คน

ข้อ 27.ข้อใดไม่ใช่ความรู้ความเชี่ยวชาญของผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลคือใคร

ก.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ข.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ค.เลขาธิการ  ก.พ.

ง.อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ตอบ  ก.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ข้อ 28.ผู้ที่มีหน้าที่จัดให้มีการคัดเลือกผู้แทนคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลคือใคร

ก.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ข.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ค.เลขาธิการ ก.พ.

ง.อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ตอบ  ก.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ข้อ 29.คณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยามีทั้งหมดกี่คน

ก.12 คน

ข.18 คน

ค.27 คน

ง.16 คน

ตอบ  ก.12 คน

ข้อ 30.ใครเป็นประธานคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา

ก.ผู้ว่าราชการจังหวัด

ข.ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

ค.รองผู้ว่าราชการจังหวัด

ง.รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

ตอบ  ข.ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

ข้อ 31.บุคคลใดไม่ใช้ผู้แทนคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา

ก.นายกเมืองพัทยา

ข.ปลัดจังหวัด

ค.สมาชิกสภาเมืองพัทยา

ง.ผู้แทนพนักงานเมืองพัทยา

ตอบ  ข.ปลัดจังหวัด

ข้อ 32.ใครเป็นเลขานุการคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา

ก.ปลัดเมืองพัทยา

ข.บุคคลที่ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีแต่งตั้ง

ค.สมาชิกสภาเมืองพัทยาแต่งตั้ง

ง.บุคคลที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองแต่งตั้ง

ตอบ  ก.ปลัดเมืองพัทยา

ข้อ 33.การกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารบุคคลของคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยาต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานทั่วไปของผู้ใด

ก.คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ข.คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล

ค.คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

ง.คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล

ตอบ  ข.คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล

ข้อ 34.คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นมีขื่อย่อว่า

ก. ก.ถ.

ข. กถ.

ค. .ก.ถ..

ง. .กถ..

ตอบ  ค. .ก.ถ..

ข้อ 35.คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นมีทั้งหมดกี่คน

ก.12 คน

ข.18 คน

ค.17 คน

ง.18 คน

ตอบ   ค.17 คน

ข้อ 36.ผู้ใดไม่ได้เป็นคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ก.ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

ข.ปลัดกระทรวงการคลัง

ค.ปลัดกระทรวงมาหาดไทย

ง.อธิบดีกรมกรมบัญชีกลาง

ตอบ  ง.อธิบดีกรมกรมบัญชีกลาง

ข้อ 37.ผู้แทน ก.ถ. ที่มากจากคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลมีทั้งหมดกี่คน

ก.1 คน

ข.3 คน

ค.5 คน

ง.9 คน

ตอบ  ก.1 คน

ข้อ 38.ใครเป็นเลขานุการคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ก.หัวหน้าสำนักงานก ก.ถ.

ข.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ค.บุคคลที่ประธาน ก.ถ. แต่งตั้ง

ง.เลขาธิการ ก.พ

ตอบ  ก.หัวหน้าสำนักงานก ก.ถ.

ข้อ 39.ใครเป็นผู้ที่จัดให้มีการคัดเลือกประธาน ก.ถ.

ก.นายกรัฐมนตรี

ข.รัฐมตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ค.ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ง.เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ตอบ  ข.รัฐมตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ข้อ 40.ใครเป็นบุคคลที่ประกาศแต่งตั้งประธาน ก.ถ.

ก.นายกรัฐมนตรี

ข.รัฐมตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ค.ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ง.เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ตอบ  ข.รัฐมตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ข้อ 41.ประธาน  ก.ถ. มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี

ก.6ปีวาระเดียว

ข.4ปีวาระเดียว

ค.6 ปีแต่ไม่เกิน 2 วาระ

ง. เลขาธิการนายกรัฐมาตรี

ตอบ  ก.6ปีวาระเดียว

ชอบบทความนี้หรือไม่? รับทราบข้อมูลโดย เข้าร่วมรับจดหมายข่าว!

ความเห็น

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนเพื่อแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับผู้เขียน
บทความล่าสุด
เม.ย. 28, 2023, 2:40 หลังเที่ยง Sugarmommy
เม.ย. 28, 2023, 2:37 หลังเที่ยง เบญจพิธพร
เม.ย. 27, 2023, 12:49 หลังเที่ยง ศลิล ตันวิสุทธิ์