แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2560 พร้อมเฉลย จำนวน 45 ข้อ

แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2560พร้อมเฉลย จำนวน 45 ข้อ

ข้อ 1. โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงารสารบรรณ พ.ศ.2506 เสียใหม่ให้เหมาะสม

ยิ่งขึ้น....................จึงวางระเบียบไว้

ก.สำนักนายกรัฐมนตรี

ข.คณะรัฐมนตรี

ค.ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ง.สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ตอบ  ข.คณะรัฐมนตรี

ข้อ 2. ระเบียบงานสารบรรณนี้เรียกว่า

ก.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

ข.นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2506

ค.นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2548

ง.นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2560

ตอบ ก.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

ข้อ 3. ระเบียบงานสารบรรณฯ ที่ใช้ในปัจจุบัน ได้รับการปรับปรุงจากระเบียบงานสารบรรณ ฉบับใด

ก. พ.ศ.2505

ข.พ.ศ.2506

ค.พ.ศ.2507

ง.พ.ศ.2548

ตอบ ข.ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560

ข้อ 4. ระเบียบงานสารบรรณฯ ที่ใช้ในปัจจุบัน ได้มีการแก้ไขถึงฉบับที่เท่าใด

ก.ฉบับที่ 2 พ.ศ.2548

ข.ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560

ค.ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561

ง.ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ ข.ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560

ข้อ 5. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อใด

ก.ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2526 เป็นต้นไป

ข.ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม  2526 เป็นต้นไป

ค.ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2526 เป็นต้นไป

ง.ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป

ตอบ  ก.ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2526 เป็นต้นไป

ข้อ 6. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ออกบังคับใช้แล้ว ให้ยกเลิกฉบับใด

ก.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2506

ข.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการงลชื่อในหนังสือราชการ พ.ศ.2507

ค.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลงชื่อในหนังสือราชการ (ฉบับที่2) พ.ศ.2516

ง.ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง.ถูกทุกข้อ

ข้อ 7.ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่ส่วนใด

ก.ส่วนราชการ

ข.ส่วนเอกชน

ค.ส่วนรัฐวิสาหกิจ

ง.ได้ทุกส่วน

ตอบ  ก.ส่วนราชการ

ข้อ 8. ส่วนราชการใดมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติงานสารบรรณนอกเหนือไปจากที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบนี้จะสามารถกระทำได้หรือไม่

ก.กระทำได้

ข.ต้องทำความตกลงกับผู้รักษาการตามระเบียบนี้

ค.กระทำมิได้

ง.ถูกทั้ง ข้อ ก และ ข

ตอบ ง.ถูกทั้ง ข้อ ก และ ข

ข้อ 9.ในกรณีที่กฏหมาย หรือระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ กำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงารสารบรรณไว้เป็นอย่างอื่น ให้ถือปฏิบัติอย่างไร

ก.ให้ถือปฏิบัติตามกฏหมายหรือระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

ข.ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบงานสารบรรณ นี้

ค.ให้ถือปฏิบัติตามผู้รักษาการเห็นชอบ

ง.ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ  ก.ให้ถือปฏิบัติตามกฏหมายหรือระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

ข้อ 10. “ งานสารบรรณ” งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่ข้อใดที่จัดลำดับได้ถูกต้อง

ก.การรับ  การจัดทำ  การส่ง  การคืน  การยืม  การเก็บรักษา

ข.การจัดทำ  การรับ  การส่ง  การเก็บรักษา  การยืม  การทำลาย

ค.การรับ  การจัดทำ  การส่ง  การยืม  การเก็บรักษา  การทำลาย

ง.การจัดทำ  การรับ  การเก็บรักษา  การส่ง  การยืม  การโยกย้าย

ตอบ  ข.การจัดทำ  การรับ  การส่ง  การเก็บรักษา  การยืม  การทำลาย

ข้อ 11. งานที่เกี่ยวกับการบริการงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดทำ  การรับ  การส่ง  การเก็บรักษา  การยืม  จนถึงการทำลาย เรียกว่า...

ก.งานธุรการ

ข.งานสารบรรณ

ค.งานเลขานุการ

ง.งานอำนวยการ

ตอบ  ข.งานสารบรรณ 

ข้อ 12.ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  “อิเล็กทรอนิกส์”  หมายความว่า

ก.การประยักต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้า

ข.การประยุกต์ใช้วิธีการคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  หรือวิธีอื่นใดในลักษณะคล้ายกัน

ค.การประยุกต์ใช้วิธีการทางแสง  วิธีการทางแม่เหล็ก

ง.ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง.ถูกทุกข้อ

ข้อ 13 ในระเบียบฯ นี้ คำว่า  “ส่วนราชการ”  หมายความว่าอย่างไร

ก.กระทรวง ทบวง กรม สำนักงาน หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ

ข.ราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค  ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  หรือในต่างประเทศ

ค.คณะกรรมการ

ง.ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง.ถูกทุกข้อ

ข้อ 14. ในระเบียบฯนี้ คำว่า   “คณะกรรมการ”  หมายความว่า

ก.คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากทางราชการได้ปฏิบัติงานในเรื่องใดๆ

ข.คณะอนุกรรมการ  คณะทำงาน

ค.คณะบุคคลอื่นที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน

ง.ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง.ถูกทุกข้อ 

ข้อ 15 คำอธิบายซึ่งกำหนดไว้ท้ายระเบียบ ให้ถือว่า

ก.เป็นส่วนประกอบที่ใช้งานสารบรรณ

ข.ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ

ค.เป็นส่วนประกอบที่ใช้งานสารบรรณ ตามคำสั่งของผู้รักษาการตามระเบียบนี้

ง.ถูกข้อ ก และ ข

ตอบ  ง.ถูกข้อ ก และ ข 

ข้อ 16.ใครรักษาการตามระเบียบงานสารบรรณฯนี้

ก.สำนักนายกรัฐมนตรี

ข.ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ค.นายกรัฐมนตรี

ง.คณะรัฐมนตรี

ตอบ   ข.ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ข้อ 17.ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้รักษาการตามระเบียบนี้

ก.ตีความและวินัจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

ข.แก้ไขเพิ่มเติมภาคผนวกและจัดทำคำอธิบาย

ค.ดำเนินการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานสารบรรณ

ง.ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง.ถูกทุกข้อ

ข้อ 18.เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ เรียกว่า..

ก.หนังสือภายนอก

ข.หนังสือราชการ

ค.หนังสือประทับตรา

ง.หนังสือสั่งการ

ตอบ  ข.หนังสือราชการ

ข้อ 19.ข้อใดเป็นหนังสือราชการ

ก.หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ

ข.หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ

ค.หนังสือที่บุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ

ง.ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง.ถูกทุกข้อ

ข้อ 20.หนังสือราชการ มีกี่ประเภท

ก.4 ประเภท

ข.5 ประเภท

ค.6 ประเภท

ง.7 ประเภท

ตอบ  ค.6 ประเภท

ข้อ 21.ข้อใดคือหนังสือราชการ

ก.เอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานในราชการ

ข.เอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้นตามกฏหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ

ค.ข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือที่ได้รับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ง.ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง.ถูกทุกข้อ

ข้อ 22.ตามระเบียบนี้งานสารบรรณฯ นี้ หนังสือมีกี่ชนิด

ก.5 ชนิด

ข. 6 ชนิด

ค. 7 ชนิด

ง. 8 ชนิด

ตอบ  ข. 6 ชนิด

ข้อ 23. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับหนังสือ ตามระเบียบฯ นี้

ก.หนังสือราชการ   หนังสือภายนอก  หนังสือภายใน  หนังสือตราสาร  หนังสือตีประทับ

ข.หนังสือราชการ  หนังสือภายนอก  หนังสือภายใน  หนังสือตราสาร  หนังสือตีประทับ  หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้น  หรือรับไว้เป็นหลักฐาน

ค.หนังสือภายนอก  หนังสือภายใน  หนังสือตราสาร  หนังสือตีประทับ  หนังสือประชาสัมพันธ์  หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้น  หรือรับไว้เป็นหลักฐาน

ง.หนังสือภายนอก  หนังสือภายใน  หนังสือประทับตรา  หนังสือสั่งการ  หนังสือประชาสัมพันธ์  หนังสือที่เจ้าที่ทำขึ้น  หรือรับไว้เป็นหลักฐาน

ตอบ   ง.หนังสือภายนอก  หนังสือภายใน  หนังสือประทับตรา  หนังสือสั่งการ  หนังสือประชาสัมพันธ์  หนังสือที่เจ้าที่ทำขึ้น  หรือรับไว้เป็นหลักฐาน

ข้อ 24.หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีโดยใช้กระดาษตราครุฑ เรียกว่าอะไร

ก.หนังสือภายนอก

ข.หนังสือภายใน

ค.หนังสือสั่งการ

ง.หนังสือที่เน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ

ตอบ  ก.หนังสือภายนอก

ข้อ 25.ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับหนังสือภายนอก

ก.เป็นหนังสือติดต่อระหว่างส่วนราชการ

ข.เป็นหนังสือที่ส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ

ค.เป็นหนังสือที่ส่วนราชการทีมีถึงบุคคลภายนอก

ง.เป็นหนังสือติดต่อภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน

ตอบ  ง.เป็นหนังสือติดต่อภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน

ข้อ 26. หนังสือภายนอกใช้กระดาษอะไรในการติดต่อ

ก.กระดาษตราครุฑ

ข.กระดาษบันทึกข้อความ

ค.กระดาษเอสี่

ง.กระกาปอนด์

ตอบ  ก.กระดาษตราครุฑ

ข้อ 27 ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการกรอรรายละเอียดหนังสือภายนอก

ก.ที่ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำตัวของเจ้าของเรื่องตามที่กำหนดไว้ในภาคผนวก 1 ทับเลขทะเบียนหนังสือส่ง

ข.วัน เดือน ปี  ให้ลงตัวเลขของวันที่ชื่อย่อของเดือนและตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกหนังสือ

ค.คำขึ้นต้น  ให้ใช้คำขึ้นต้นตามฐานะของผู้รับหนังสือ

ง.ตำแหน่ง  ให้ลงตำแหน่งของเจ้าของหนังสือ

ตอบ  ข.วัน เดือน ปี  ให้ลงตัวเลขของวันที่ชื่อย่อของเดือนและตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกหนังสือ

ข้อ 28. ในส่วนไหนของหนังสือภายนอกที่มีหรือไม่มีก็ได้

ก.ตำแหน่งและส่วนราชการเจ้าของเรื่อง

ข.คำขึ้นต้นและคำลงท้าย

ค.อ้างถึงและสำเนาส่ง

ง.อ้างถึงและเรื่อง

ตอบ  ข.คำขึ้นต้นและคำลงท้าย

ข้อ 29. ข้อใดถูกต้องใน  “ วัน  เดือน  ปี    ของหนังสือภายนอก

ก.ให้ลงตัวเลขของวันที่

ข.ชื่อเต็มของเดือน

ค.ตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกกหนังสือ

ง.ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง.ถูกทุกข้อ

ข้อ 30.ในหนังสือภายนอก  ส่วนราชการของเรื่อง ถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับกระทรางหรือทบวงให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องอย่างไร

ก.ทั้งระดับกรมและกอง

ข.ทั้งระดับกรมและแผนก

ค.เพียงระดับกรม

ง.เพียงระดับกรมหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ตอบ  ก.ทั้งระดับกรมและกอง

ข้อ 31.ในหนังสือภายนอก ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับกรมลงมาให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องอย่างไร

ก.ทั้งระดับกรมและกอง

ข.ทั้งระดับกรมและแผนก

ค.เพียงระดับกรม

ง.เพียงระดับกรมหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ตอบ  ง.เพียงระดับกรมหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ข้อ 32.ใน  “คำขึ้นต้น”  ของหนังสือภายนอก ข้อใดถูกต้อง

ก.ให้ใช้คำขึ้นต้นตามฐานะของผู้รับหนังสือตามรารางการใช้คำขึ้นต้นสรรพนาม และคำลงท้าย ที่กำหนดไว้ในภาคผนวก 2 แล้วลงตำแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึง

ข.ห้ามใช้ชื่อบุคคลในกรณีที่มีถึงตัวบุคคลไม่เกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่

ค.ให้คำขึ้นต้นเหมาะสมกับตำแหน่ง และไม่ต้องมีคำลงท้าย

ง.ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ  ก.ให้ใช้คำขึ้นต้นตามฐานะของผู้รับหนังสือตามรารางการใช้คำขึ้นต้นสรรพนาม และคำลงท้าย ที่กำหนดไว้ในภาคผนวก 2 แล้วลงตำแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึง

ข้อ 33.ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการลงวันที่ในหนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธี

ก.๑๐/๑๒/๒๕๖๑

ข.วันที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช  ๒๕๖๑

ค.๑๐ ธันวาคม  ๒๕๖๑

ง.๑๐ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑

ตอบ  ค.๑๐ ธันวาคม  ๒๕๖๑

ข้อ 34.ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ  “ข้อความ”  ในหนังสือภายนอก

ก.ให้ลงรายละเอียดของเรื่องให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย

ข.ให้ลงสาระสำคัญของเรื่องให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย

ค.หากมีความประสงค์หลายประการให้แยกเป็นข้อๆ

ง.ถูกข้อ ข. และ ค.

ตอบ  ง.ถูกข้อ ข. และ ค.

ข้อ 35. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับหนังสือภายใน

ก.หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีมากกว่าหนังสือภายนอก

ข.หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกกว่าหนังสือภายนอก

ค.หนังสือติดต่อราชการที่มเป็นพิธีเท่ากับหนังสือภายนอก

ง.ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ตอบ  ข.หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกกว่าหนังสือภายนอก

ข้อ 36. ข้อใดแสดงถึงความแตกต่างระหว่างหนังสือภายในและหนังสือภายนอก

ก.หนังสือภายในเป็นแบบพิธีน้อยกกว่าหนังสือภายนอก

ข.หนังสือภายในเป็นหนังสือติดต่อภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน

ค.หนังสือภายในใช้กระดาษบันทึกข้อความ แต่หนังสือภายนอกใช้กระดาษตราครุฑ

ง.ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง.ถูกทุกข้อ

ข้อ 37. หนังสือภายในใช้กระดาษอะไร

ก.กระดาษตราครุฑ

ข.กระดาษบันทึกข้อความ

ค.กระดาษปอนด์ เอสี่

ง.กระดาษขาว

ตอบ  ข.กระดาษบันทึกข้อความ

ข้อ 38.ข้อใดถูกต้องในส่วนราชการ ของหนังสือภายใน

ก.ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือ

ข.ถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับกรมขึ้นไป ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องทั้งระดับกรมและกอง

ค.ถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับต่ำกว่ากรมลงมาให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องเพียงระดับกอง

ง.ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง.ถูกทุกข้อ

ข้อ 39.ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับหนังสือภายในและหนังสือภายนอก

ก.หนังสือภายในอาจไม่มีคำลงท้าย

ข.หนังสือภายในในกรณีที่กระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดใดประสงค์จะกำหนดแบบการเขียนโดยเฉพราะ เพื่อใช้ตามความเหมาะสมก็ให้กระทำได้

ค.หนังสือภายนอกเป็นพิธีน้อยกว่าหนังสือภายใน

ง.ถูกข้อ ก. และ ข.

ตอบ  ง.ถูกข้อ ก. และ ข.

ข้อ 40. หนังสือประทับตรา คือ

ก.หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อเจ้าของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป

ข.หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อเจ้าของหัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป

ค.หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อเจ้าของหัวหน้าส่วนราชการระดับวส่วนขึ้นไป

ง.หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อเจ้าของหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงขึ้นไป

ตอบ  ก.หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อเจ้าของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป

ข้อ 41.ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับหนังสือประทับตรา

ก.ใช้ได้ระหว่างส่วนราชการกับส่วนราชการ

ข.ใช้ได้ระหว่างส่วนราชการกับบุคคลภายนอกเฉพาะที่ไม่ใช่เรื่องสำคัญ

ค.ใช้ได้ระหว่างส่วนราชการเท่านั้น

ง.ถูกข้อ ก. และ ข.

ตอบ  ง.ถูกข้อ ก. และ ข.

ข้อ 42.ใครเป็นผู้รับผิดชอบลงชื่อย่อกำกับตรา ในหนังสือประทับตรา

ก.หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง

ข.ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป

ค.หัวหน้าส่วนราชการระดับชำนาญการพิเศษ

ง.ถูกข้อ ก. และ ข.

ตอบ  ง.ถูกข้อ ก. และ ข.

ข้อ 43 หนังสือประทับตราไม่สามารถใช้ได้ในกรณีใด

ก.การส่งสำเนาหนังสือ  สิ่งของ  เอกสาร  หรือบรรณสาร

ข.การตอบรับทราบที่เกี่ยวกับราชการสำคัญหรือการเงิน

ค.การแจ้งผลงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทรบ

ง.การเตือนเรื่องที่ค้าง

ตอบ  ข.การตอบรับทราบที่เกี่ยวกับราชการสำคัญหรือการเงิน

ข้อ 44. รายละเอียด ที่ ถึง ข้อความ ชื่อส่วนราชการที่ส่งหนังสือออก  ตราชื่อส่วนราชการ วันเดือนปี  ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง  โทร. หรือที่ตั้ง  เป็นรายละเอียดของอะไร

ก.หนังสือภายใน

ข.หนังสือภายนอก

ค.หนังสือประทับตรา

ง.หนังสือสั่งการ

ตอบ   ค.หนังสือประทับตรา

ข้อ 45. คำว่า  “ถึง”  ในหนังสือประทับตรา ให้ส่วนใหนลงชื่อ

ก.ส่วนราชการที่หนังสือนั้นมีถึง

ข.หน่วยงานที่หนังสือหนังมีถึง

ค.บุคคลที่หนังสือนั้นมีถึง

ง.ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง.ถูกทุกข้อ

ชอบบทความนี้หรือไม่? รับทราบข้อมูลโดย เข้าร่วมรับจดหมายข่าว!

ความเห็น

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนเพื่อแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับผู้เขียน
บทความล่าสุด
พ.ค. 25, 2022, 6:51 ก่อนเที่ยง kind girl
พ.ค. 21, 2022, 10:14 ก่อนเที่ยง GodMovie
พ.ค. 21, 2022, 10:12 ก่อนเที่ยง GodMovie
พ.ค. 21, 2022, 10:10 ก่อนเที่ยง คะนองฤทธา
พ.ค. 21, 2022, 10:09 ก่อนเที่ยง คะนองฤทธา
พ.ค. 14, 2022, 8:05 ก่อนเที่ยง ศลิล ตันวิสุทธิ์