แนวข้อสอบ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2563 พร้อมเฉลย จำนวน 26 ข้อ

แนวข้อสอบ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

เรื่อง  วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2563

พร้อมเฉลย จำนวน 26 ข้อ

1.ข้อใด หมายถึง งบประมาณรายจ่าย

ก.จำนวนเงินอย่างสูงที่อนุญาตให้จ่าย หรือก่อหนี้ผูกพันได้ ตามวัตถุประสงค์และภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย

ข.งบประมาณรายจ่ายที่มีระยะเวลาการใช้ได้ เกินปีงบประมาณตามวัตถุประสงค์และระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วย งบประมาณรายจ่าย

ค.งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเบิกจ่าย จากเงินรายได้ประจำของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งงบประมาณรายจ่ายของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเบิกจ่ายจากเงินรายได้ประจำของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

ง.งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเบิกจ่าย จากเงินรายรับประเภทอื่นที่มิใช่รายได้ประจำของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งงบประมาณรายจ่ายของ การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

ตอบ ก.

2.ข้อใดหมายถึง รายจ่ายประจำ

ก.ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย

ข.งบประมาณรายจ่ายที่มีระยะเวลาการใช้ได้ เกินปีงบประมาณตามวัตถุประสงค์และระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วย งบประมาณรายจ่าย

ค.งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเบิกจ่าย จากเงินรายได้ประจำของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งงบประมาณรายจ่ายของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเบิกจ่ายจากเงินรายได้ประจำของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

ง.งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเบิกจ่าย จากเงินรายรับประเภทอื่นที่มิใช่รายได้ประจำของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งงบประมาณรายจ่ายของ การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

ตอบ ค.

3.ข้อใดหมายถึง   งบประมาณรายจ่ายข้ามปี

ก.ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย

ข.งบประมาณรายจ่ายที่มีระยะเวลาการใช้ได้ เกินปีงบประมาณตามวัตถุประสงค์และระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วย งบประมาณรายจ่าย

ค.งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเบิกจ่าย จากเงินรายได้ประจำของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งงบประมาณรายจ่ายของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเบิกจ่ายจากเงินรายได้ประจำของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

ง.งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเบิกจ่าย จากเงินรายรับประเภทอื่นที่มิใช่รายได้ประจำของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งงบประมาณรายจ่ายของ การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

ตอบ ข.

4.ข้อใดหมายถึง  งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน

ก.ข้อผูกพันที่จะต้องจ่าย หรืออาจจะต้องจ่ายเป็นเงิน สิ่งของหรือบริกา ร ไม่ว่าจะเป็นข้อผูกพันอันเกิดจากการกู้ยืม การค้ำประกัน การซื้อหรือการจ้างโดยใช้เครดิตหรือจากการ อื่นใด

ข.ส่วนหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายที่แบ่งสรรให้จ่าย หรือให้ก่อ หนี้ผูกพันในระยะเวลาหนึ่ง

ค.รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายจ่ายเพื่อการลงทุนของ การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร และรายจ่ายเพื่อการจัดตั้ง ซื้อหุ้น หรือการเพิ่มทุนของบริษัท สหการ หรือวิสาหกิจของกรุงเทพมหานคร

ง.บรรดาเงินทั้งปวงที่หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร จัดเก็บหรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย ข้อบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือจาก นิติกรรมหรือนิติเหตุ หรือกรณีอื่นใดที่ต้องนำส่งเป็นเงินรายรับ แต่มีกฎหมาย ข้อบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับหรือคำสั่งอื่นใดกำหนดให้ไม่ต้องนำส่งเป็นเงินรายรับของกรุงเทพมหานคร

ตอบ ค.

5.ข้อใดหมายถึง เงินนอกงบประมาณ

ก.ข้อผูกพันที่จะต้องจ่าย หรืออาจจะต้องจ่ายเป็นเงิน สิ่งของหรือบริกา ร ไม่ว่าจะเป็นข้อผูกพันอันเกิดจากการกู้ยืม การค้ำประกัน การซื้อหรือการจ้างโดยใช้เครดิตหรือจากการ อื่นใด

ข.ส่วนหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายที่แบ่งสรรให้จ่าย หรือให้ก่อ หนี้ผูกพันในระยะเวลาหนึ่ง

ค.รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายจ่ายเพื่อการลงทุนของ การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร และรายจ่ายเพื่อการจัดตั้ง ซื้อหุ้น หรือการเพิ่มทุนของบริษัท สหการ หรือวิสาหกิจของกรุงเทพมหานคร

ง.บรรดาเงินทั้งปวงที่หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร จัดเก็บหรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย ข้อบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือจาก นิติกรรมหรือนิติเหตุ หรือกรณีอื่นใดที่ต้องนำส่งเป็นเงินรายรับ แต่มีกฎหมาย ข้อบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับหรือคำสั่งอื่นใดกำหนดให้ไม่ต้องนำส่งเป็นเงินรายรับของกรุงเทพมหานคร

ตอบ ง.

6.ข้อใดหมายถึง ปีงบประมาณ

ก. 1 กันยายนของปีหนึ่ง ถึงวันที่ 30 ตุลาคม ของปีถัดไป

ข. 1 ตุลาคมของปีหนึ่ง ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน ของปีถัดไป

ค. 1 มกราคม ปีหนึ่ง ถึงวันที่ 30 ธันวาคม ของปีถัดไป

ง. 1 ตุลาคมของปีหนึ่ง ถึงวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไป

ตอบ ง.

7.ให้หน่วยรับงบประมาณใช้จ่ายงบประมาณโดยปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายอย่างเคร่งครัด โดยต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชนใด

ก.เพื่อประโยชน์ของประชาชนและกรุงเทพมหานครเป็นสำคัญ

ข.เพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ

ค.เพื่อประโยชน์ของประชาชนและกรุงเทพมหานคร

ง.เพื่อประโยชน์ของกรุงเทพมหานครเป็นสำคัญ

ตอบ ก.

8.งบประมาณประจำปีที่เสนอต่อสภากรุงเทพมหานครอย่างน้อยต้องมีเอกสารใดบ้าง

ก.ค าแถลงประกอบงบประมาณแสดงฐานะการคลังและสาระส าคัญของนโยบายงบประมาณ และความสัมพันธ์ระหว่างประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่ายที่ขอตั้ง

ข.ค าอธิบายเกี่ยวกับประมาณการรายรับ

ค.รายรับรายจ่ายเปรียบเทียบระหว่างปีที่ล่วงมาแล้ว ปีปัจจุบัน และปีที่ขอตั้งงบประมาณ รายจ่าย

ง.ถูกทุกข้อ

ตอบ ง.

คำอธิบาย

งบประมาณประจำปีที่เสนอต่อสภากรุงเทพมหานครอย่างน้อยต้องมีเอกสารประกอบ

ดังต่อไปนี้

 (1 ) คำแถลงประกอบงบประมาณแสดงฐานะการคลังและสาระสำคัญของนโยบายงบประมาณ และความสัมพันธ์ระหว่างประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่ายที่ขอตั้ง

( 2 ) รายรับรายจ่ายเปรียบเทียบระหว่างปีที่ล่วงมาแล้ว ปีปัจจุบัน และปีที่ขอตั้งงบประมาณ รายจ่าย

 ( 3 ) คำอธิบายเกี่ยวกับประมาณการรายรับ

( 4 ) คำชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายที่ขอตั้ง ซึ่งรวมถึงการแสดงผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้อง

(5) รายงานเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัย

 นวมินทราธิราช และหน่วยงานอื่นในก ากับของกรุงเทพมหานครตามที่กฎหมายบัญญัติ

 (6) รายงานเกี่ยวกับสถานะเงินนอกงบประมาณ และแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ โดยรวมของหน่วยรับงบประมาณ

 (7) คำอธิบายเกี่ยวกับหนี้ของกรุงเทพมหานคร ทั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน และหนี้ที่เสนอ เพิ่มเติม

( 8 ) ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรวมทั้งเงินอุดหนุนที่ได้รับจากรัฐบาล ของปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว

 (9) ผลการดำเนินงานของหน่วยงาน หรือองค์กรที่ได้รับเงินอุดหนุนจากกรุงเทพมหานคร หรือได้รับมอบหมายจากกรุงเทพมหานครตามข้อ 42 วรรคสอง

 (10) รายงานการรับจ่ายเงิน หรือการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้กรุงเทพมหานคร (11 ) ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

9.ข้อใดไม่ใช่ “งบประมาณรายจ่ายที่ก าหนดในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย”

ก.งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ

ข.งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม

ค.งบประมาณรายจ่ายงบกลาง

ง.งบประมาณรายจ่ายดำเนินการ

ตอบ ง.

คำอธิบาย

งบประมาณรายจ่ายที่กำหนดในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย อาจจำแนกได้ ดังต่อไปนี้

 (1) งบประมาณรายจ่ายงบกลาง

 (2) งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ

 (3) งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ

 (4) งบประมาณรายจ่ายบุคลากร

 (5) งบประมาณรายจ่ายเพื่อการช าระหนี้

 (6) งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม

10.ข้อใดหมายถึง “งบประมาณรายจ่ายงบกลาง”

ก.จะมีได้ในกรณีที่คาดว่าจะใช้งบประมาณรายจ่ายให้เสร็จทัน ภายในปีงบประมาณไม่ได้โดยต้องกำหนดเวลาสิ้นสุดไว้ด้วย

ข.ให้ตั้งได้เฉพาะในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็น ซึ่งไม่อาจจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แก่หน่วยรับงบประมาณที่รับผิดชอบโดยตรง โดยให้ตั้งแยกต่างหากจากงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ และให้มีรายการเงินส ารองจ่ายทั่วไปเพื่อใช้จ่าย ในการพัฒนากรุงเทพมหานคร การป้องกัน แก้ไข เยียวยาหรือบรรเทาความเสียหายจากสาธารณภัย รวมถึงภารกิจฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนด้วย

ค.ให้ตั้งเป็นรายจ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคลในลักษณะ เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และประโยชน์ตอบแทนอื่น

ง.ให้ตั้งไว้สำหรับแผนงานบูรณาการตามแผนพัฒนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกำหนดให้หน่วยรับงบประมาณตั้งแต่สองหน่วยงานขึ้นไป รับผิดชอบดำเนินการ โดยร่วมกันวางแผน กำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด แผนปฏิบัติงานและ การใช้จ่ายงบประมาณร่วมกัน เพื่อลดความซ้ำซ้อน มีความประหยัดและคุ้มค่า สามารถบรรลุเป้าหมาย เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค

ตอบ ข.

11.ข้อใดหมายถึง  “งบประมาณรายจ่ายบุคลากร”

ก.จะมีได้ในกรณีที่คาดว่าจะใช้งบประมาณรายจ่ายให้เสร็จทัน ภายในปีงบประมาณไม่ได้โดยต้องกำหนดเวลาสิ้นสุดไว้ด้วย

ข.ให้ตั้งได้เฉพาะในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็น ซึ่งไม่อาจจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แก่หน่วยรับงบประมาณที่รับผิดชอบโดยตรง โดยให้ตั้งแยกต่างหากจากงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ และให้มีรายการเงินส ารองจ่ายทั่วไปเพื่อใช้จ่าย ในการพัฒนากรุงเทพมหานคร การป้องกัน แก้ไข เยียวยาหรือบรรเทาความเสียหายจากสาธารณภัย รวมถึงภารกิจฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนด้วย

ค.ให้ตั้งเป็นรายจ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคลในลักษณะ เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และประโยชน์ตอบแทนอื่น

ง.ให้ตั้งไว้สำหรับแผนงานบูรณาการตามแผนพัฒนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกำหนดให้หน่วยรับงบประมาณตั้งแต่สองหน่วยงานขึ้นไป รับผิดชอบดำเนินการ โดยร่วมกันวางแผน กำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด แผนปฏิบัติงานและ การใช้จ่ายงบประมาณร่วมกัน เพื่อลดความซ้ำซ้อน มีความประหยัดและคุ้มค่า สามารถบรรลุเป้าหมาย เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค

ตอบ ค.

12.การจัดทำงบประมาณต้องคำนึงถึงข้อใด

ก.การรายรับและฐานะการคลัง ของกรุงเทพมหานคร

ข.ความจำเป็นในการพัฒนากรุงเทพมหานครตามยุทธศาสตร์ชาติ

ค.แผนพัฒนา กรุงเทพมหานคร

ง.ถูกทุกข้อ

ตอบ ง.

คำอธิบาย   การจัดทำงบประมาณต้องคำนึงถึงประมาณการรายรับและฐานะการคลัง ของกรุงเทพมหานคร ความจำเป็นในการพัฒนากรุงเทพมหานครตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา กรุงเทพมหานคร และภารกิจของหน่วยรับงบประมาณเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า ในการใช้จ่ายงบประมาณและเกิดผลสัมฤทธิ์

13.ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้มีคณะกรรมการประกอบด้วยใครบ้าง

ก.ปลัดกรุงเทพมหานคร

ข.ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

ค.ผู้อำนวยการสำนักการคลัง ง.ถูกทุกข้อ

ตอบ ง.

คำอธิบาย  ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้มีคณะกรรมการประกอบด้วย

ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน รองปลัดกรุงเทพมหานครที่ปลัดกรุงเทพมหานครมอบหมาย เป็นรองประธาน ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนักการคลัง ผู้ออำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ กรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการ ผู้อำนวยการสำนักงานระบบงบประมาณ เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยให้คณะกรรมการแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการอีกไม่เกินสองคน

14.ข้อใดไม่ใช่ “อำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ)

ก.ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณของหน่วยรับงบประมาณให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ปลัดกรุงเทพมหานครกำหนด

ข.กำหนด เพิ่ม หรือลดเงินจัดสรรตามความจำเป็นของการปฏิบัติงานและตามสถานะการเงิน ของกรุงเทพมหานคร

ค.วิเคราะห์งบประมาณและการจ่ายเงินของหน่วยรับงบประมาณแล้วเสนอความเห็นต่อ ปลัดกรุงเทพมหานคร

ง.กำหนดระยะเวลาของเงินจัดสรร

ตอบ ข.

คำอธิบาย  ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

 (1) วิเคราะห์งบประมาณและการจ่ายเงินของหน่วยรับงบประมาณแล้วเสนอความเห็นต่อ ปลัดกรุงเทพมหานคร

(2) ก าหนดระยะเวลาของเงินจัดสรร

(3) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณของหน่วยรับงบประมาณให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ปลัดกรุงเทพมหานครกำหนด (4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือปลัดกรุงเทพมหานครมอบหมาย

15.ในกรณีที่เป็นงบประมาณรายจ่ายข้ามปี การขอเบิกเงินให้กระทำได้แต่เฉพาะภายใน ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย เว้นแต่เป็นงบประมาณ รายจ่ายข้ามปีที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นกำหนดเวลา และได้มีการกันเงินไว้ตามระเบียบที่เกี่ยวกับ การเบิกจ่ายเงิน ให้ขยายเวลาขอเบิกเงินต่อไปได้อีกไม่เกินกี่เดือน

ก.ไม่เกินสามเดือน

ข.ไม่เกินสี่เดือน

ค.ไม่เกินห้าเดือน

ง.ไม่เกินหกเดือน

ตอบ ง.

16.ให้หน่วยรับงบประมาณรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ ที่สิ้นสุด รวมทั้งผลการปฏิบัติงานให้ปลัดกรุงเทพมหานครทราบภายในกี่วันนับแต่วันสิ้น ปีงบประมาณ

ก.ภายในสามสิบวัน นับแต่วันสิ้น

ข.ภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันสิ้น

ค.ภายในหกสิบวัน นับแต่วันสิ้น

ง.ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนั บแต่วันสิ้น

ตอบ ข.

17.การโอนรายจ่ายงบกลางรายการใดรายการหนึ่งไปเพิ่มรายการอื่น ๆ ในงบกลางด้วยกัน ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรายงานให้สภากรุงเทพมหานครทราบภายในกี่วันนับแต่วัน สิ้นปีงบประมาณนั้น

ก.ภายในสามสิบวัน นับแต่วันสิ้น

ข.ภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันสิ้น

ค.ภายในหกสิบวัน นับแต่วันสิ้น

ง.ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนั บแต่วันสิ้น

ตอบ ก.

18.เงินที่หน่วยงานได้รับจากผู้มอบให้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานนั้นใช้จ่ายในกิจการ อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ ให้หน่วยงานนั้นจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันภายในวงเงินที่ได้รับนั้น ต้องนำส่งนำส่งเป็นรายรับของกรุงเทพมหานครหรือไม่

ก.นำส่งเป็นรับของกรุงเทพมหานคร

ข.ไม่ต้องส่งเป็นรับของกรุงเทพมหานคร

ค.จะนำส่งหรือไม่นำส่งเป็นรายรับของกรุงเทพมหานคร

ง.ไม่มีข้อใดกล่าวถูฏ

ตอบ  ข.

19.รายรับใดไม่ต้องนำส่งเป็นรายรับของกรุงเพทมหานคร

ก.เงินที่ได้รับในลักษณะค่าชดใช้ความเสียหายหรือสิ้นเปลืองแห่งทรัพย์สิน และจำเป็น ต้องจ่ายเพื่อบูรณะทรัพย์สินหรือจัดให้ได้ทรัพย์สินคืนมา

ข.เงินที่ได้รับของหน่วยงานที่เป็นการจัดสวัสดิการ สถานพยาบาล สถานศึกษา ศูนย์เยาวชน ศูนย์ส่งเสริมกีฬา หรือสถานที่อื่นใดที่ให้บริการอันเป็นสาธารณประโยชน์

ค.เงินที่ได้รับจากระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครในส่วนที่กรุงเทพมหานครรับผิดชอบ ดำเนินการ โดยให้นำไปใช้จ่ายในการดำเนินกิจการในระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครในส่วนที่ กรุงเทพมหานครรับผิดชอบดำเนินการ

ง.ถูกทุกข้อ

ตอบ ง.

คำอธิบาย  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะอนุญาตให้หน่วยงานที่ได้รับเงินในกรณีต่อไปนี้ นำเงินนั้น ไปใช้จ่ายโดยไม่ต้องนำส่งเป็นรายรับของกรุงเทพมหานครก็ได้ คือ

 (1) เงินที่ได้รับในลักษณะค่าชดใช้ความเสียหายหรือสิ้นเปลืองแห่งทรัพย์สิน และจำเป็น ต้องจ่ายเพื่อบูรณะทรัพย์สินหรือจัดให้ได้ทรัพย์สินคืนมา

(2) เงินที่ได้รับของหน่วยงานที่เป็นการจัดสวัสดิการ สถานพยาบาล สถานศึกษา ศูนย์เยาวชน ศูนย์ส่งเสริมกีฬา หรือสถานที่อื่นใดที่ให้บริการอันเป็นสาธารณประโยชน์

 (3) เงินที่ได้รับจากระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครในส่วนที่กรุงเทพมหานครรับผิดชอบ ดำเนินการ โดยให้นำไปใช้จ่ายในการดำเนินกิจการในระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครในส่วนที่ กรุงเทพมหานครรับผิดชอบดำเนินการ กรณีที่มีรายได้เหลือจ่ายในแต่ละปีให้นำส่งเป็นเงินรายรับ ของกรุงเทพมหานคร

(4) เงินที่ได้รับในลักษณะผลพลอยได้จากการปฏิบัติงานตามหน้าที่และอำนาจ การจ่ายเงินตาม (2) (3) และ (4) ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กำหนด

20.ข้อบัญญัติ ฯนี้ ประกาศ ณ วันที่ใด

ก. 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ข. 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ค. 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ง. 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ตอบ ข.

21.เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนกำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน โดยให้ปลัดกรุงเทพมหานครจัดวางระบบและกำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องใด

ก.ให้มีการประเมิน ความเป็นไปได้ของงานหรือโครงการก่อนการเสนอของบประมาณ

ข.การติดตามและประเมินผล ระหว่างดำเนินงานและหลังสิ้นสุดงานหรือโครงการ

ค.วางระบบสารสนเทศด้านการติดตาม และประเมินผลตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ง.ถูกทุกข้อ

ตอบ ง.

22.ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องดำเนินการ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ ให้ขอความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานครกันเงินได้อีก ไม่เกินกี่ปีงบประมาณ

ก.ไม่เกินหนึ่งปีงบประมาณ

ข.ไม่เกินสองปีงบประมาณ

ค.ไม่เกินสามปีงบประมาณ

ง.ไม่เกินสี่ปีงบประมาณ

ตอบ ก.

23.รายการตามข้อใดสามารถขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลางได้

ก.รายการที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของกรุงเทพมหานครและสอดคล้องกับแผนพัฒนา กรุงเทพมหานคร หากไม่ด าเนินการจะท าให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือกรุงเทพมหานคร

ข.รายจ่ายที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ แต่มีภารกิจจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องด าเนินการ และต้องใช้จ่าย หรือก่อหนี้ผูกพันงบประมาณโดยเร็ว หรือได้รับจัดสรรงบประมาณไว้แล้วแต่มีจ านวน ไม่เพียงพอ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้ว

ค.ไม่มีข้อใดถูก

ง.ถูกทั้งข้อ กและ ข้อ ข.

ตอบ ง.

24.ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ อำนาจหน้าที่ของปลัดกรุงเทพมหานคร

ก.กำหนดปฏิทินงบประมาณประจำปี

ข.กำหนดหลักเกณฑ์การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ค.เรียกให้หน่วยรับงบประมาณเสนอประมาณการรายรับและรายจ่ายและสถานะเงินนอก งบประมาณตามแบบและหลักเกณฑ์ พร้อมด้วยรายละเอียด ที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก าหนด

ง.กำหนดระยะเวลาของเงินจัดสรร

ตอบ ง.

คำอธิบาย

ปลัดกรุงเทพมหานครมีหน้าที่และอำนาจจัดทำงบประมาณกับปฏิบัติการอย่างอื่น ตามที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ และให้มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับงบประมาณ ดังต่อไปนี้ด้วย

(1) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำกรอบประมาณการรายรับและรายจ่ายงบประมาณ ประจำปี เพื่อให้การจัดทำงบประมาณสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามข้อ 19 และข้อ 20

 (2) เรียกให้หน่วยรับงบประมาณเสนอประมาณการรายรับและรายจ่ายและสถานะเงินนอก งบประมาณตามแบบและหลักเกณฑ์ พร้อมด้วยรายละเอียด ที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกำหนด

(3) กำหนด เพิ่ม หรือลดเงินจัดสรรตามความจำเป็นของการปฏิบัติงานและตามสถานะการเงิน ของกรุงเทพมหานคร

(4) กำหนดปฏิทินงบประมาณประจำปี

 (5) กำหนดหลักเกณฑ์การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

25.การจัดทำงบประมาณ ห้ามตั้งรายจ่ายประจำสูงกว่ารายได้ประจำ เว้นแต่รายจ่ายใด

ก.รายจ่ายพิเศษจากเงินสะสมจ่ายขาย

ข.รายจ่ายเพื่อดำเนิน

ค.รายจ่ายเพื่อประชาชน

ง.รายจ่ายกรณีฉุกเฉิก

ตอบ ก.

26.ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ให้ใช้บังคับเมื่อใด

 ก. ถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา หนึ่งร้อยยี่สิบ วัน

ข.ถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา สาม วัน

ค.ถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เก้าสิบวัน

ง.วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ตอบ ง.

 

 

ชอบบทความนี้หรือไม่? รับทราบข้อมูลโดย เข้าร่วมรับจดหมายข่าว!

ความเห็น

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนเพื่อแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับผู้เขียน
บทความล่าสุด
พ.ค. 25, 2022, 6:51 ก่อนเที่ยง kind girl
พ.ค. 21, 2022, 10:14 ก่อนเที่ยง GodMovie
พ.ค. 21, 2022, 10:12 ก่อนเที่ยง GodMovie
พ.ค. 21, 2022, 10:10 ก่อนเที่ยง คะนองฤทธา
พ.ค. 21, 2022, 10:09 ก่อนเที่ยง คะนองฤทธา
พ.ค. 14, 2022, 8:05 ก่อนเที่ยง ศลิล ตันวิสุทธิ์