ปฐมบท แห่งการเรียนรู้เกี่ยวกับ " ดวงชะตา และ โชคชะตา " คืออะไร

ปฐมบท แห่งการเรียนรู้เกี่ยวกับ " ดวงชะตา และ โชคชะตา " คืออะไร

มนุษย์ทุกคนล้วนมีความปรารถนา ที่จะดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ไม่ว่าชนชาติใดภาษาใดล้วนมีความเชื่อ ในเรื่องของ ความดี คุณค่าของการมีชีวิต และปรารถนาที่จะพบกับความโชคดีในเรื่องต่างๆ ในตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ แต่ก็หลายครั้งที่ชีวิตของคนเราประสบพบเจอนั้น ไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ สมหวังหรือผิดหวัง กับสิ่งที่เกิดขึ้น เราจะพยายามหาเหตุผล ในแง่ของเหตุและผล ที่มาที่ไปในเรื่องราวนั้นๆ ร่วมกับประสบการณ์และความเชื่อที่สั่งสมมา

ตีความเรื่องราวต่างๆ ที่พบเจอ เพื่อให้ได้คำตอบ และก่อนที่จะหมดลมหายใจสุดท้ายของชีวิต ยังปรารถนาที่จะพบกับคำตอบในสิ่งที่กระทบกระเทือนจิตใจ กับเรื่องที่ผ่านมา บางเรื่องอาจเกิดขึ้นกับคนรู้จักหรือคนในครอบครัว มีเรื่องที่ดีและไม่ดี และบางคนมักกล่าวโทษโยนความผิดให้กับสิ่งที่ไม่เข้าใจ โดยใช้อีกหลายๆ เหตุผลที่ตรงจริตของแต่ละคนมารองรับ เพื่อจะได้ความสบายใจเพียงชั่วขณะ แต่แท้จริงแล้วกลับไม่รู้ถึงสิ่งที่ซ่อนอยู่ในเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง

มนุษย์ทุกชนชาติ ทุกภาษา ทุกอารยธรรม อยากได้คำตอบจากสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่ออธิบายและเติมเต็มจิตวิญญาณแห่งการรับรู้เพื่อที่จะเติบโต ในการมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขและปลอดภัย มนุษย์จึงเริ่มที่จะตั้งคำถามที่ว่า เราควบคุมอะไรได้บ้างในชีวิตของเรา นอกจากการกระทำที่ไตร่ตรองมาอย่างดี และสุดท้ายในหลายๆ ครั้งมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้ผลที่ได้ก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คิด มนุษย์มีความสนใจที่จะไขข้อสงสัยในเรื่องนี้หนึ่งในวิชานี้ก็คือวิชาโหราศาสตร์ ซึ่งเป็นวิชาเก่าแก่ที่สืบทอดความรู้ต่อๆ กันมานับพันปี ผ่านการจดบันทึกทางสถิติ และ การสังเกตการณ์ดวงดาวบนท้องฟ้า จุดประสงค์เพื่อ สร้างแนวทางความมั่นคงในการดำรงชีวิตเพื่อหยั่งรู้ในสิ่งที่เหนือความเข้าใจ สร้างความเชื่อมั่นในแต่ละย่างก้าวของชีวิต และการเลือกตัดสินใจในเรื่องต่างๆ

" ดวงชะตา และ โชคชะตา " คำสองคำนี้ เกิดจาการศึกษาวิชาด้านโหราศาสตร์ มีการใช้คำสองคำนี้แทนกันอยู่เสมอ ซึ่งบางคนเชื่อว่าเป็นคำเดียวกัน หรือเป็นนิยามค่าสรุปทางสถิติในวิชาโหราศาสตร์เพียงเท่านั้น

ความหมายที่ แตกต่าง ในแบบที่ชัดเจนที่สุด ระหว่างคำว่า " ดวงชะตา และ โชคชะตา " ก็คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ กับ สิ่งที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยที่ คำสองคำนี้จะต้องอยู่คู่กันเสมอ และแยกกันไม่ได้ในการใช้ตีความด้านโหราศาสตร์

คำว่า " ดวงชะตา " Fate 天命 (tiān mìng) คนเรามาเกิดในวัน เดือน ปี ที่ต่างกัน ย่อมหมายถึงการได้รับพลังจากจักรวาลในแต่ละช่วงเวลาที่ต่างกัน ส่งผลให้คนเรามีความรู้สึกนึกคิดที่ต่างกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ เพราะเป็นเรื่องของเวลา สถานที่เกิดและสิ่งแวดล้อมในขณะที่ชีวิตได้ถือกำเนิดขึ้น พลังแห่งดวงดาวที่เรียงตัวบนท้องฟ้า ส่งผลต่อชีวิตบนโลกที่ ได้รับพลังงานในเวลานั้นๆ ซึ่งมีการพิสูจน์ ในด้านวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เกี่ยวกับพลังงานควอนตัม ส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจของมนุษย์ และสิ่งมีชีวิตบนโลก และบางชนชาติยังมีความเชื่อในเรื่องอดีตชาติ และในมุมมองทางศาสนา อาจกล่าวถึง " กรรมเก่า " เป็นประกาศิตจากสวรรค์ และเป็นตัวกำหนดให้กำเนิดเพื่อมาใช้กรรม " กรรม " แปลว่าผลของการกระทำ ซึ่งมีทั้งกรรมดีและไม่ดี ส่งผลให้คนเรามีดวงชะตาในแบบต่างๆ ซึ่งพลังจากฟ้าหรือสวรรค์เป็นพลังที่สูงกว่าส่งผลต่อทุกชีวิตที่ถือกำเนิดตามความเชื่อ จนเกิดสภาวะต่างๆ ที่กำหนดบุคลิกของคนคนหนึ่ง ทั้งภายนอกที่มองเห็นได้ และอยู่ภายในจิตใจหรือบุคลิกภาพที่ซ่อนอยู่ ในคนคนหนึ่ง หรือเรียกว่า " ชะตาฟ้า "

คำว่า " โชคชะตา " Destiny 得命 (dé mìng) โชคชะตา จะเริ่มดำเนินหลังจากที่ชีวิตหนึ่ง ได้ถือกำเนิดขึ้น เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งก็คือการเปลี่ยนแปลงของพลังงานที่ดำเนินอยู่ตลอดเวลาจากดวงดาวและฤดูกาลต่างๆ ที่หมุนเวียนเปลี่ยนตามวัฏจักรบนโลกมนุษย์ ซึ่ง ในตำราโหราศาสตร์จีน เรียกว่าวัฏจักรแห่งโชคชะตา การเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่างๆ และการเคลื่อนตัวของดวงดาว จะมีรอบระยะเวลา ที่ค่อนข้างคงที่ เป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อดวงชะตาตามหลักวิชาสถิติ ที่ผ่านการจดบันทึกของนักดาราศาสตร์ ถึงแม้มนุษย์จะเกิดในวันและเวลาเดียวกัน และ สถานที่เดียวกัน การเกิดจากพ่อและแม่คนละคนกัน ย่อมมีการเลี้ยงดูที่ต่างกัน มีการสั่งสมประสบการณ์ในการใช้ชีวิตที่ต่างกัน ให้คุณค่าทางจริยธรรมที่แตกต่างกัน ชีวิตจึงมี " โชคชะตา " ที่ต่างกันได้ หรือแม้กระทั่งคนที่เป็นฝาแฝดกันที่เกิดจากพ่อแม่คนเดียวกัน การตัดสินใจ จากความรู้และอุดมคติที่ต่างกัน การอยู่ในสังคมของกลุ่มคนที่ไม่เหมือนกัน รวมถึงสภาวะภายนอกที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของการมีชีวิตอยู่ ทำให้คนที่แม้แต่เป็นฝาแฝดก็ยังต่างกันได้ ถึงแม้จะมี วัน เวลา และ สถานที่เกิดเดียวกัน

สรุปก็คือดวงชะตาส่งผลต่อโชคชะตา และโชคชะตาก็ส่งผลต่อดวงชะตา อย่างเป็นวัฏจักร ซึ่งทั้งหมดนี้อาจเปรียบได้กับ เหตุ ก่อ ให้ เกิด ผล การเกิดของสิ่งใหม่ ย่อมเกิดผลย้อนกลับไปหาเหตุ เช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น แม่ ผู้ให้กำเนิด ลูก จึงส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงร่างกายของแม่ผู้ให้กำเนิด คนขยันอ่านหนังสือตั้งใจเรียน

ผลคือความสำเร็จทางการศึกษา เหตุของการขยันอ่านหนังสือ คืออยากประสบความสำเร็จทางการศึกษา

เมื่อสอบได้จึงสำเร็จการศึกษา จึงส่งผลไปหาเหตุก็คือ อยากประสบความสำเร็จทางการศึกษา สมหวังในสิ่งที่อยากนั่นเอง ถ้าดวงชะตาของคนคนหนึ่ง ระบุว่าจะต้อง สำเร็จการศึกษาในปีที่ทำนาย ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ แนวโน้มนี้อิงมาจากค่าทางสถิติ ที่เอื้ออำนวย คำว่า " เอื้ออำนวย " หมายถึง ง่ายต่อการเกิดผล หรือ เช่นถึง คนคนนี้เกิดมามีสติปัญญาที่ดี มีดวงชะตาทางการศึกษาตามหลักพยากรณ์ และในปีนั้นๆ เป็นปีแห่งโชคหรือโอกาสด้านการศึกษา คนที่มีสติปัญญาคนนี้ จึงได้รับสัญญาณที่ดีเกี่ยวกับความสำเร็จด้านการศึกษา เมื่อสอบคัดเลือก หรือ มีการค้นคว้าวิจัย สิ่งใดๆ ย่อมเป็นผลได้ง่าย กว่าในช่วงเวลาอื่นของชีวิต ตามหลักของการคำณวณทางโหราศาสตร์ แต่ที่สำคัญอีกประการคือคนคนนี้ก็ต้องสร้างโชคด้วยตัวเองจากการกระทำด้วยเช่นกัน หรือ เรียกว่า " ชะตาคน " นั่นเอง

ส่วนพลังงานจากสถานที่ใดสถานที่หนึ่งที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต มีการรวบรวมข้อมูลทางการศึกษาวิชาด้านนี้แตกแขนง มาเป็นวิชา " ฮวงจุ้ย " ด้วย ซึ่งเรียกได้อีกอย่างว่า " ชะตาดิน " นั่นเอง

ทุกสรรพชีวิตบนโลกใบนี้ หนีไม่พ้น วัฏจักรการเกิดของดวงชะตา และ โชคชะตา ซึ่งทั้งสองสิ่งนี้จะเกิดขึ้นและดำเนินอยู่ตลอดไป ตราบที่ยังมีสิ่งมีชีวิตเกิดใหม่เกิดขึ้น

ชอบบทความนี้หรือไม่? รับทราบข้อมูลโดย เข้าร่วมรับจดหมายข่าว!

ความเห็น

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนเพื่อแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับผู้เขียน

แนะนำสาระความรู้เรื่องดวงชะตา และ โชคชะตา

บทความล่าสุด
เม.ย. 28, 2023, 2:40 หลังเที่ยง Sugarmommy
เม.ย. 28, 2023, 2:37 หลังเที่ยง เบญจพิธพร
เม.ย. 27, 2023, 12:49 หลังเที่ยง ศลิล ตันวิสุทธิ์