แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมเฉลย จำนวน 25 ข้อ

แนวข้อสอบ

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมเฉลย จำนวน 25 ข้อ 

1.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีความสอดคล้องกับ พ.ร.บ.ใด

ก. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ข. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ 2534

ค. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ง. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

ตอบ  ค. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

2.ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อใด

ก.วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข.วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาหนึ่งร้อยแปดสิบวันเป็นต้นไป

ค.วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาสามสิบวันเเป็นต้นไป

ง.วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาสี่สิบห้าวันเป็นต้นไป

ตอบ ก.วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

3. “ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณหมายถึงข้อใด

ก.หน่วยงานในสังกัดของส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ ทั้งที่เป็นส่วนราชการผู้เบิกและหน่วยงานย่อย

ข.หน่วยงานในสังกัดของส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลาง หรือในราชการบริหารส่วนภูมิภาค หรือที่ตั้งอยู่ในอำเภอ

ค.เงินที่ส่วนราชการจ่ายให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการหรือการปฏิบัติราชการอื่นใด

ง.ส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณรายจ่าย ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้สำหรับส่วนราชการนั้น ๆ โดยเฉพาะ หรือเป็นงบประมาณ รายจ่ายที่ตั้งไว้ในงบกลาง

ตอบ ง.ส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณรายจ่าย ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้สำหรับส่วนราชการนั้น ๆ โดยเฉพาะ หรือเป็นงบประมาณ รายจ่ายที่ตั้งไว้ในงบกลาง

4. “หน่วยงานย่อยหมายถึงข้อใด

ก.หน่วยงานในสังกัดของส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ ทั้งที่เป็นส่วนราชการผู้เบิกและหน่วยงานย่อย

ข.หน่วยงานในสังกัดของส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลาง หรือในราชการบริหารส่วนภูมิภาค หรือที่ตั้งอยู่ในอำเภอ

ค.เงินที่ส่วนราชการจ่ายให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการหรือการปฏิบัติราชการอื่นใด

ง.ส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณรายจ่าย ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้สำหรับส่วนราชการนั้น ๆ โดยเฉพาะ หรือเป็นงบประมาณ รายจ่ายที่ตั้งไว้ในงบกลาง

ตอบ  หน่วยงานในสังกัดของส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลาง หรือในราชการบริหารส่วนภูมิภาค หรือที่ตั้งอยู่ในอำเภอ

5. “ระบบหมายถึงข้อใด

ก. ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information System: GFIMS)

ข.ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information System: GIMIS)

ค.ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information System: GMMIY)

ง.ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information System: GFMIS)

ตอบ ง.ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information System: GFMIS)

6.ใครเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

ก.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ข.ปลัดกระทรวงการคลัง

ค.กรมบัญชีกลาง

ง.นายกรัฐมนตรี

ตอบ ข.ปลัดกระทรวงการคลัง

7.เงินทดรองราชการที่ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ให้นำไปพิจารณาแบ่งสรรแก่หน่วยงานในสังกัดตามความเหมาะสม แล้วแจ้งให้ใครรับทราบ ทุกครั้งที่มีการแบ่งสรรหรือมีการเปลี่ยนแปลงการแบ่งสรร

ก.แจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการ

ข.แจ้งให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ

ค.แจ้งให้กระทรวงการคลังทราบ

ง.แจ้งให้ปลัดกระทรวงการคลัง

ตอบ  ค.แจ้งให้กระทรวงการคลังทราบ

8.การเบิกเงินทดรองราชการให้เป็นไปตามระเบียบใด

ก.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ

ข.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ค.ระเบียบกระทรววการคลังว่าด้วยการปฏิบัติงานด้านพัสดุ

ง.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง

ตอบ ง.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง

9.ส่วนราชการผู้เบิกในส่วนกลาง ให้เก็บรักษาได้แห่งละไม่เกินกี่บาท

ก.แห่งละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ข.แห่งละไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

ค.แห่งละไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

ง.แห่งละไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท

ตอบ ก.แห่งละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

10.ส่วนราชการผู้เบิกในส่วนภูมิภาค ให้เก็บรักษาได้แห่งละไม่เกินกี่บาท

ก.แห่งละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

ข.แห่งละไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท

ค.แห่งละไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท

ง.แห่งละไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท

 ตอบ  ก.แห่งละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

11.ข้อใดไม่ใช่เงินทดรองราชการมีไว้สำหรับทดรองใช้จ่ายตามงบประมาณรายจ่าย

ก.งบกลาง

ข.งบเงินอุดหนุน

ค.งบบุคลากร

ง.งบดำเนินงาน

ตอบ ข.งบเงินอุดหนุน

12. “งบบุคลากร” หมายถึงข้อใด

ก.ค่าการศึกษาของบุตร

ข.ค่ารักษาพยาบาล

ค.ค่าน้ำประปา

ง. ค่าจ้างลูกจ้าพนักงานราชการ

ตอบ ง. ค่าจ้างลูกจ้าพนักงานราชการ

13.บุคคลที่หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หรือผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมมอบหมายต้องดำรงตำแหน่งประเภทใด

ก.ประเภทบริหาร

ข.ประเภทอ านวยการ

ค.ประเภทวิชาการ

ง.ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง.ถูกทุกข้อ

14.สัญญาการยืมเงินให้จัดทำขึ้นกี่ฉบับ

ก. 1 ฉบับ

ข. 2 ฉบับ

ค. 3 ฉบับ

ง. 3 ฉบับ

ตอบ  ข. 2 ฉบับ

15.กรณีเดินทางไปประจำต่างสำนักงาน หรือการเดินทางไปราชการประจำในต่างประเทศ หรือกรณีเดินทางกลับภูมิลำเนาเดิม ให้ส่งแก่ส่วนราชการผู้ให้ยืมโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายในกี่วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับเงิน

ก. ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันได้รับเงิน

ข.ภายในหกสิบวันนับแต่วันได้รับเงิน

ค.ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันได้รับเงิน

ง.ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับเงิน

ตอบ ง.ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับเงิน

16. กรณีเดินทางไปราชการอื่น รวมทั้งการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ให้ส่งแก่ ส่วนราชการผู้ให้ยืมภายในกี่วันนับแต่วันกลับมาถึง

ก. ภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับเงิน

ข.ภายในหกสิบวันวันนับแต่วันได้รับเงิน

ค.ภายในสามวันนับแต่วันได้รับเงิน

ง.ภายในห้าวันนับแต่วันได้รับเงิน

ตอบ ก. ภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับเงิน

17. การส่งคืนเงินทดรองราชการต้องส่งคืนภายในกี่วัน ทำการ นับแต่วันที่หมดความจำเป็นต้องใช้ เงินทดรองราชการ

ก. ต้องส่งคืนคลังภายในห้าวันทำการ

ข.ค.ต้องส่งคืนคลังภายในสิบวันทำการ

ค.ต้องส่งคืนคลังภายในสิบห้าวันทำการ

ง.ค.ต้องส่งคืนคลังภายในสามสิบวันทำการ

ตอบ ค.ต้องส่งคืนคลังภายในสิบห้าวันทำการ

18. รายงานยอดเงินทดรอง ราชการต่อใคร ทุกสิ้นปีงบประมาณ

. สำนักงบประมาณ

ข. เจ้าของงบประมาณ

ค. กระทรวงการคลัง

ง. กรมบัญชีกลาง

ตอบ ง. กรมบัญชีกลาง

19. การบันทึกบัญชีควบคุมเงินทดรองราชการ ให้เป็นไปตามกระทรวงใด

ก. กระทรวงแรงงาน

ข. กระทรวงการคลัง

ค. ปลัดกระทรวง

ง. สำนักงานรัฐมนตรี

ตอบ  ข. กระทรวงการคลัง

20. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ใด

ก. ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ข. ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ค.  ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ง.  ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ตอบ  ข. ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

21. ในกรณีที่ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณใดหรือหน่วยงานในสังกัดใดได้รับอนุญาต จากกระทรวงการคลังให้เก็บรักษาเงินทดรองราชการเป็นเงินสด ณ ที่ทำการ ตามระเบียบใด

ก.  ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย วิธีการงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๔๗

ข. ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง  พ.ศ . ๒๕๔๗

ค. ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗

ง.  ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยวินัยการเบิกเงินจากคลัง พ.ศ.   ๒๕๔๗

ตอบ  ค. ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗

21. เงินยืม หมายถึงข้อใด

ก. เงินที่ทดรองราชการตามจำนวนที่ได้รับอนุญาต จากกระทรวงการคลัง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด

ข. เงินที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ให้นำไปพิจารณาแบ่งสรรแก่หน่วยงานในสังกัดตามความเหมาะสม

ค. เงินที่ได้รับงบประมาณรายจ่าย ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้สำหรับส่วนราชการนั้น ๆ

ง. เงินที่ส่วนราชการจ่ายให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการหรือการปฏิบัติราชการอื่นใด

ตอบ  ง. เงินที่ส่วนราชการจ่ายให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการหรือการปฏิบัติราชการอื่นใด

22. ข้อใดได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

ก. ดอกเบี้ยที่เกิดจากการนำเงินทดรองราชการฝากธนา

ข. งบประมาณรายจ่ายที่ใช้จ่ายไม่หมด

ค. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

ง. เดินทางไปประจำต่างสำนักงาน

ตอบ  ก. ดอกเบี้ยที่เกิดจากการนำเงินทดรองราชการฝากธนา

23. ข้อใดคือ ส่วนราชการ

ก. ทบวง

ข. กระทรวง   

ค.  กรม

ง.  ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ

24. หน่วยงานในสังกัด หมายถึงข้อใด

ก.  หน่วยงานในสังกัดของส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลาง หรือในราชการบริหารส่วนภูมิภาค หรือที่ตั้งอยู่ในอำเภอ

ข. หน่วยงานในสังกัดของส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ ทั้งที่เป็นส่วนราชการผู้เบิกและหน่วยงานย่อย

ค. ส่วนราชการซึ่งเบิกเงินกับกรมบัญชีกลางหรือ ส านักงานคลังจังหวัด

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ  ข. หน่วยงานในสังกัดของส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ ทั้งที่เป็นส่วนราชการผู้เบิกและหน่วยงานย่อย

25. ระเบียบนี้เรียกว่า

ก. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย เงินทดลองราชการ  พ.ศ. ๒๕๖๒

ข. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย วิธีการงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

ค. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒

ง.  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย เงินงปประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๒

ตอบ  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒

ชอบบทความนี้หรือไม่? รับทราบข้อมูลโดย เข้าร่วมรับจดหมายข่าว!

ความเห็น

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนเพื่อแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับผู้เขียน

ชอบเขียนเรื่องท่องเที่ยวและเรื่องราวทั่วไปที่ได้พบเจอมา

บทความล่าสุด
พ.ค. 25, 2022, 6:51 ก่อนเที่ยง kind girl
พ.ค. 21, 2022, 10:14 ก่อนเที่ยง GodMovie
พ.ค. 21, 2022, 10:12 ก่อนเที่ยง GodMovie
พ.ค. 21, 2022, 10:10 ก่อนเที่ยง คะนองฤทธา
พ.ค. 21, 2022, 10:09 ก่อนเที่ยง คะนองฤทธา
พ.ค. 14, 2022, 8:05 ก่อนเที่ยง ศลิล ตันวิสุทธิ์