แนวข้อสอบ มาตราฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 พร้อมเฉลย (24ข้อ)

แนวข้อสอบ มาตราฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 

1.หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับนี้กําหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ใด

ก. เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นแนวทางในการกําหนดระบบบัญชี และจัดทํารายงานการเงินเพื่อ วัตถุประสงค์ทั่วไปตามเกณฑ์คงค้างได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเป็นไปในกรอบมาตรฐาน เดียวกันเพื่อประโยชน์ในการจัดทํารายงานการเงินรวมภาครัฐ

ข. เป็นแนวทางสําหรับผู้ตรวจสอบบัญชีในการตรวจสอบรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ เพื่อแสดงความเห็นว่าได้จัดทําขึ้นภายใต้กรอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี ภาครัฐที่กระทรวงการคลังกําหนด

ค. เพื่อช่วยให้ผู้ใช้รายงานการเงินสามารถเข้าใจความหมายของข้อมูลที่แสดงในรายงานการเงิน ซึ่งจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลัง กําหนด และสามารถนํารายงานการเงินมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกันได้

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ

 

2.ค่าใช้จ่าย หมายถึงข้อใด

ก. รายงานการเงินที่หน่วยงานทางเศรษฐกิจนําเสนอเสมือนว่า เป็นหน่วยงานเดียว

ข. ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพในการให้บริการที่ ลดลงในงวดการรายงาน โดยอยู่ในรูปของกระแสไหลออก หรือการใช้ไปซึ่งสินทรัพย์ต่าง ๆ หรือการก่อหนี้ต่าง ๆ ที่ ส่งผลต่อการลดลงในส่วนของสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน ทั้งนี้ ไม่รวมรายการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรให้แก่ผู้เป็นเจ้าของ

ค.ศักยภาพในการก่อให้เกิดกระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดแก่หน่วยงานทั้งทางตรงและทางอ้อม

ง.หลักการโดยเฉพาะ หลักเกณฑ6 ประเพณีปฏิบัติ กฎเกณฑ6 หรือปฏิบัติที่หน4วยงานใช,ในการจัดทําและนําเสนอ รายงานการเงิน

ตอบ  ข. ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพในการให้บริการที่ ลดลงในงวดการรายงาน โดยอยู่ในรูปของกระแสไหลออก หรือการใช้ไปซึ่งสินทรัพย์ต่าง ๆ หรือการก่อหนี้ต่าง ๆ ที่ ส่งผลต่อการลดลงในส่วนของสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน ทั้งนี้ ไม่รวมรายการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรให้แก่ผู้เป็นเจ้าของ

 

3.รายงานการเงินรวม หมายถึงข้อใด

ก. รายงานการเงินที่หน่วยงานทางเศรษฐกิจนําเสนอเสมือนว่า เป็นหน่วยงานเดียว

ข. ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพในการให้บริการที่ ลดลงในงวดการรายงาน โดยอยู่ในรูปของกระแสไหลออก หรือการใช้ไปซึ่งสินทรัพย์ต่าง ๆ หรือการก่อหนี้ต่าง ๆ ที่ ส่งผลต่อการลดลงในส่วนของสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน ทั้งนี้ ไม่รวมรายการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรให้แก่ผู้เป็นเจ้าของ

ค.ศักยภาพในการก่อให้เกิดกระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดแก่หน่วยงานทั้งทางตรงและทางอ้อม

ง.หลักการโดยเฉพาะ หลักเกณฑ6 ประเพณีปฏิบัติ กฎเกณฑ6 หรือปฏิบัติที่หน4วยงานใช,ในการจัดทําและนําเสนอ รายงานการเงิน

ตอบ  ก. รายงานการเงินที่หน่วยงานทางเศรษฐกิจนําเสนอเสมือนว่า เป็นหน่วยงานเดียว 

 

4.นโยบายการบัญชีหมายถึงข้อใด

ก. รายงานการเงินที่หน่วยงานทางเศรษฐกิจนําเสนอเสมือนว่า เป็นหน่วยงานเดียว

ข. ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพในการให้บริการที่ ลดลงในงวดการรายงาน โดยอยู่ในรูปของกระแสไหลออก หรือการใช้ไปซึ่งสินทรัพย์ต่าง ๆ หรือการก่อหนี้ต่าง ๆ ที่ ส่งผลต่อการลดลงในส่วนของสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน ทั้งนี้ ไม่รวมรายการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรให้แก่ผู้เป็นเจ้าของ

ค.ศักยภาพในการก่อให้เกิดกระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดแก่หน่วยงานทั้งทางตรงและทางอ้อม

ง.หลักการโดยเฉพาะ หลักเกณฑ6 ประเพณีปฏิบัติ กฎเกณฑ6 หรือปฏิบัติที่หน4วยงานใช,ในการจัดทําและนําเสนอ รายงานการเงิน

ตอบ  ง.หลักการโดยเฉพาะ หลักเกณฑ6 ประเพณีปฏิบัติ กฎเกณฑ6 หรือปฏิบัติที่หน4วยงานใช,ในการจัดทําและนําเสนอ รายงานการเงิน

 

5.มูลค่ายุติธรรมหมายถึงข้อใด

ก.ราคาที่ตราไว้บนเหรียญ ธนบัตร พันธบัตร ตั๋วเงิน หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่น โดยไม่รวมดอกเบี้ยหรือเงินป็นผลสะสม ราคาที่ตราไว้นี้ไม่จําเป็นต้องเท่ากับราคาที่นําออกขายหรือ ราคาที่ไถ่คืนในเวลาต่อมา

ข.การบันทึกสินทรัพย์ด้วยจํานวนเงินสดหรือรายการ เทียบเท่าเงินสดที่จ่ายไปหรือบันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรมของ สิ่งที่นําไปแลกสินทรัพย์มา ณ เวลาที่ได้มาซึ่งสินทรัพย์นั้น และการบันทึกหนี้สินด้วยจํานวนเงินที่ได้รับจากการก่อ ภาระผูกพันหรือบันทึกด้วยจํานวนเงินสดหรือรายการ เทียบเท่าเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายเพื่อชําระหนี้สินที่เกิด จากการดําเนินงานตามปกติของหน่วยงาน

ค. จํานวนเงินที่มีการตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์หรือชําระ หนี้สินในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรู้และเต็มใจในการ แลกเปลี่ยน และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระ ในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

ง.เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งพร้อมที่จะ เปลี่ยนเป็นเงินสดในจํานวนเงินที่เท่ากันหรือใกล้เคียงกับ มูลค่าเดิม ซึ่งความแตกต่างในมูลค่าดังกล่าวไม่มีนัยสําคัญ

ตอบ ค. จํานวนเงินที่มีการตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์หรือชําระ หนี้สินในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรู้และเต็มใจในการ แลกเปลี่ยน และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระ ในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

 

6.ราคาทุนหมายถึงข้อใด

ก.ราคาที่ตราไว้บนเหรียญ ธนบัตร พันธบัตร ตั๋วเงิน หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่น โดยไม่รวมดอกเบี้ยหรือเงินป็นผลสะสม ราคาที่ตราไว้นี้ไม่จําเป็นต้องเท่ากับราคาที่นําออกขายหรือ ราคาที่ไถ่คืนในเวลาต่อมา

ข.การบันทึกสินทรัพย์ด้วยจํานวนเงินสดหรือรายการ เทียบเท่าเงินสดที่จ่ายไปหรือบันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรมของ สิ่งที่นําไปแลกสินทรัพย์มา ณ เวลาที่ได้มาซึ่งสินทรัพย์นั้น และการบันทึกหนี้สินด้วยจํานวนเงินที่ได้รับจากการก่อ ภาระผูกพันหรือบันทึกด้วยจํานวนเงินสดหรือรายการ เทียบเท่าเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายเพื่อชําระหนี้สินที่เกิด จากการดําเนินงานตามปกติของหน่วยงาน

ค. จํานวนเงินที่มีการตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์หรือชําระ หนี้สินในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรู้และเต็มใจในการ แลกเปลี่ยน และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระ ในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

ง.เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งพร้อมที่จะ เปลี่ยนเป็นเงินสดในจํานวนเงินที่เท่ากันหรือใกล้เคียงกับ มูลค่าเดิม ซึ่งความแตกต่างในมูลค่าดังกล่าวไม่มีนัยสําคัญ

ตอบ ข.การบันทึกสินทรัพย์ด้วยจํานวนเงินสดหรือรายการ เทียบเท่าเงินสดที่จ่ายไปหรือบันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรมของ สิ่งที่นําไปแลกสินทรัพย์มา ณ เวลาที่ได้มาซึ่งสินทรัพย์นั้น และการบันทึกหนี้สินด้วยจํานวนเงินที่ได้รับจากการก่อ ภาระผูกพันหรือบันทึกด้วยจํานวนเงินสดหรือรายการ เทียบเท่าเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายเพื่อชําระหนี้สินที่เกิด จากการดําเนินงานตามปกติของหน่วยงาน

 

7.รายการเทียบเท่าเงินสดหมายถึงข้อใด

ก.ราคาที่ตราไว้บนเหรียญ ธนบัตร พันธบัตร ตั๋วเงิน หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่น โดยไม่รวมดอกเบี้ยหรือเงินป็นผลสะสม ราคาที่ตราไว้นี้ไม่จําเป็นต้องเท่ากับราคาที่นําออกขายหรือ ราคาที่ไถ่คืนในเวลาต่อมา

ข.การบันทึกสินทรัพย์ด้วยจํานวนเงินสดหรือรายการ เทียบเท่าเงินสดที่จ่ายไปหรือบันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรมของ สิ่งที่นําไปแลกสินทรัพย์มา ณ เวลาที่ได้มาซึ่งสินทรัพย์นั้น และการบันทึกหนี้สินด้วยจํานวนเงินที่ได้รับจากการก่อ ภาระผูกพันหรือบันทึกด้วยจํานวนเงินสดหรือรายการ เทียบเท่าเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายเพื่อชําระหนี้สินที่เกิด จากการดําเนินงานตามปกติของหน่วยงาน

ค. จํานวนเงินที่มีการตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์หรือชําระ หนี้สินในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรู้และเต็มใจในการ แลกเปลี่ยน และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระ ในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

ง.เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งพร้อมที่จะ เปลี่ยนเป็นเงินสดในจํานวนเงินที่เท่ากันหรือใกล้เคียงกับ มูลค่าเดิม ซึ่งความแตกต่างในมูลค่าดังกล่าวไม่มีนัยสําคัญ

ตอบ ข.การบันทึกสินทรัพย์ด้วยจํานวนเงินสดหรือรายการ เทียบเท่าเงินสดที่จ่ายไปหรือบันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรมของ สิ่งที่นําไปแลกสินทรัพย์มา ณ เวลาที่ได้มาซึ่งสินทรัพย์นั้น และการบันทึกหนี้สินด้วยจํานวนเงินที่ได้รับจากการก่อ ภาระผูกพันหรือบันทึกด้วยจํานวนเงินสดหรือรายการ เทียบเท่าเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายเพื่อชําระหนี้สินที่เกิด จากการดําเนินงานตามปกติของหน่วยงาน

ตอบ  ง.เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งพร้อมที่จะ เปลี่ยนเป็นเงินสดในจํานวนเงินที่เท่ากันหรือใกล้เคียงกับ มูลค่าเดิม ซึ่งความแตกต่างในมูลค่าดังกล่าวไม่มีนัยสําคัญ 

 

8.สินทรัพย์หมายถึงข้อใด

ก. กระแสไหลเข้าของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพใน การให้บริการในระหว่างงวดการรายงานซึ่งส่งผลต่อการ เพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน แต่ไม่รวมถึงการเพิ่มขึ้นที่ เกี่ยวข้องกับส่วนสมทบจากผู้เป็นเจ้าของ

ข.ทรัพยากรที่อยู่ในความควบคุมของหน่วยงานซึ่งเป็นผลจาก เหตุการณ์ในอดีต และคาดว่าจะทําให้เกิดประโยชน์เชิง เศรษฐกิจในอนาคต หรือศักยภาพในการให้บริการเพิ่มขึ้น

ค. สินทรัพย์อันมีลักษณะคงทน ที่ใช้ในการดําเนินงานและ ใช้ได้นานกว่าหนึ่งรอบระยะเวลาการดําเนินงานตามปกติ มิได้มีไว้เพื่อขาย

ง.มูลค่าส่วนได้เสียคงเหลือในสินทรัพย์ของหน่วยงานหลังจาก หักหนี้สิน

ตอบ ข.ทรัพยากรที่อยู่ในความควบคุมของหน่วยงานซึ่งเป็นผลจาก เหตุการณ์ในอดีต และคาดว่าจะทําให้เกิดประโยชน์เชิง เศรษฐกิจในอนาคต หรือศักยภาพในการให้บริการเพิ่มขึ้น 

 

9.รายได้หมายถึงข้อใด

ก. กระแสไหลเข้าของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพใน การให้บริการในระหว่างงวดการรายงานซึ่งส่งผลต่อการ เพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน แต่ไม่รวมถึงการเพิ่มขึ้นที่ เกี่ยวข้องกับส่วนสมทบจากผู้เป็นเจ้าของ

ข.ทรัพยากรที่อยู่ในความควบคุมของหน่วยงานซึ่งเป็นผลจาก เหตุการณ์ในอดีต และคาดว่าจะทําให้เกิดประโยชน์เชิง เศรษฐกิจในอนาคต หรือศักยภาพในการให้บริการเพิ่มขึ้น

ค. สินทรัพย์อันมีลักษณะคงทน ที่ใช้ในการดําเนินงานและ ใช้ได้นานกว่าหนึ่งรอบระยะเวลาการดําเนินงานตามปกติ มิได้มีไว้เพื่อขาย

ง.มูลค่าส่วนได้เสียคงเหลือในสินทรัพย์ของหน่วยงานหลังจาก หักหนี้สิน

ตอบ ก. กระแสไหลเข้าของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพใน การให้บริการในระหว่างงวดการรายงานซึ่งส่งผลต่อการ เพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน แต่ไม่รวมถึงการเพิ่มขึ้นที่ เกี่ยวข้องกับส่วนสมทบจากผู้เป็นเจ้าของ

 

10. หนี้สินหมายถึงข้อใด

ก. กระแสไหลเข้าของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพใน การให้บริการในระหว่างงวดการรายงานซึ่งส่งผลต่อการ เพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน แต่ไม่รวมถึงการเพิ่มขึ้นที่ เกี่ยวข้องกับส่วนสมทบจากผู้เป็นเจ้าของ

ข.ทรัพยากรที่อยู่ในความควบคุมของหน่วยงานซึ่งเป็นผลจาก เหตุการณ์ในอดีต และคาดว่าจะทําให้เกิดประโยชน์เชิง เศรษฐกิจในอนาคต หรือศักยภาพในการให้บริการเพิ่มขึ้น

ค. ภาระผูกผันในปัจจุบันของหน่วยงานซึ่งเป็นผลจาก เหตุการณ์ในอดีต โดยที่การปลดเปลื้องภาระนั้นคาดว่าจะ ส่งผลต่อการสูญเสียทรัพยากรของหน่วยงานที่อยู่ในรูปของ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต หรือศักยภาพในการ ให้บริการ

ง.มูลค่าส่วนได้เสียคงเหลือในสินทรัพย์ของหน่วยงานหลังจาก หักหนี้สิน

ตอบ ค. ภาระผูกผันในปัจจุบันของหน่วยงานซึ่งเป็นผลจาก เหตุการณ์ในอดีต โดยที่การปลดเปลื้องภาระนั้นคาดว่าจะ ส่งผลต่อการสูญเสียทรัพยากรของหน่วยงานที่อยู่ในรูปของ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต หรือศักยภาพในการ ให้บริการ

 

11.หน่วยงานที่ดําเนินงานโดยใช้เงินทั้งหมดหรือเงินส่วนใหญ่จากเงินงบประมาณ รวมทั้ง หน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายกําหนด

ก. องค์การมหาชน

ข. ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล

ค.หน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายกําหนด

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

 

12.ข้อใดไม่ใช่รายงานการเงิน

ก.รายงานการเงินที่จัดทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงค6ทั่วไปของหน่วยงานของรัฐ ตามย่อหน้าที่ จะต้องเป็น รายงานการเงินที่รวมเงินทุกประเภท และหากมีหน่วยงานภายใต,การควบคุม ต้องจัดทํารายงาน การเงินรวมที่รวมหน่วยงานย่อยทุกแห่งที่อยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานของรัฐนั้น ตามมาตรฐาน การบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 35 เรื่อง รายงานการเงินรวม (เมื่อมีการประกาศใช้)

ข. รายงานการเงินของหน่วยงานระดับกรม จะต้องแสดงภาพรวมของหน่วยงานส่วนกลาง หน่วยงาน ส่วนภูมิภาค และหน่วยงานย่อยภายใต้สังกัด รวมทั้งกิจกรรมเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณ ไม่ว่าจะเป็น เงินนอกงบประมาณที่กฎหมายอนุญาตให้นําไปใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องนําส่งคลัง เงินทุนหมุนเวียน หรือ กองทุนเงินนอกงบประมาณที่อยู่ในความควบคุมของหน่วยงาน ทั้งนี้เพื่อให้รายงานการเงินแสดง รายการที่ครอบคลุมทรัพยากรทั้งหมดที่หน่วยงานใช้ไปเพื่อก่อให้เกิดผลผลิตตามเป้าหมายของ หน่วยงาน

ค.หน่วยงานของรัฐที่เป็นหน่วยงานที่เสนอรายงานของรัฐบาล ตามย่อหน้าที่ จะต้องจัดทํารายงาน การเงินเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป

ง. รายงานและจะต้องจัดทํารายงานการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปส่งให้กระทรวงการคลังเพื่อจัดทํารายงานการเงินรวมภาครัฐ คือ หน่วยงานของรัฐตามที่กําหนดไว้ ในพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

ตอบ ง. รายงานและจะต้องจัดทํารายงานการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปส่งให้กระทรวงการคลังเพื่อจัดทํารายงานการเงินรวมภาครัฐ คือ หน่วยงานของรัฐตามที่กําหนดไว้ ในพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

 

13.ความเชื่อถือได้หมายถึงข้อใด

ก.ข้อมูลในรายงานการเงินต้องสามารถเข้าใจได้ในทันทีที่ผู้ใช้รายงานการเงินใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูล ที่ซับซ้อนแต่ถ้าเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจก็ไม่ควรละเว้นที่จะแสดงในรายงานการเงิน จึงต้อง มีข้อสมมติว่าผู้ใช้รายงานการเงินมีความรู้ตามควรเกี่ยวกับกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจและการบัญชี

ข.ข้อมูลในรายงานการเงินต้องสามารถเข้าใจได,ในทันทีที่ผู้ใช้รายงานการเงินใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูล ที่ซับซ้อนแต่ถ้าเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจก็ไม่ควรละเว้นที่จะแสดงในรายงานการเงิน จึงต้อง มีข้อสมมติว่าผู้ใชhรายงานการเงินมีความรู้ตามควรเกี่ยวกับกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจและการบัญชา

ค.ข้อมูลในรายงานการเงินที่เชื่อถือได้ต้องมีความครบถ้วนภายใต้ข้อจํากัดของความมีสาระสําคัญและ ต้นทุนในการจัดทํา การไม่แสดงรายการบางรายการอาจทําให้ข้อมูลมีความผิดพลาดหรือจะทําให้ผู้ใช้ รายงานการเงินเข้าใจผิด

ง. ผู้ใช้รายงานการเงินจะต้องสามารถเปรียบเทียบรายงานการเงินของหน่วยงานในรอบระยะเวลาต่างกัน เพื่อคาดคะเนแนวโน้มของฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของหน่วยงานนั้น และยังต,องสามารถ เปรียบเทียบรายงานการเงินระหวjางหน่วยงานเพื่อประเมินฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และการ เปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน

ตอบ  ค.ข้อมูลในรายงานการเงินที่เชื่อถือได้ต้องมีความครบถ้วนภายใต้ข้อจํากัดของความมีสาระสําคัญและ ต้นทุนในการจัดทํา การไม่แสดงรายการบางรายการอาจทําให้ข้อมูลมีความผิดพลาดหรือจะทําให้ผู้ใช้ รายงานการเงินเข้าใจผิด

 

14.ความเข้าใจได้หมายถึงข้อใด

ก.ข้อมูลในรายงานการเงินต้องสามารถเข้าใจได้ในทันทีที่ผู้ใช้รายงานการเงินใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูล ที่ซับซ้อนแต่ถ้าเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจก็ไม่ควรละเว้นที่จะแสดงในรายงานการเงิน จึงต้อง มีข้อสมมติว่าผู้ใช้รายงานการเงินมีความรู้ตามควรเกี่ยวกับกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจและการบัญชี

ข.ข้อมูลในรายงานการเงินต้องสามารถเข้าใจได,ในทันทีที่ผู้ใช้รายงานการเงินใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูล ที่ซับซ้อนแต่ถ้าเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจก็ไม่ควรละเว้นที่จะแสดงในรายงานการเงิน จึงต้อง มีข้อสมมติว่าผู้ใชhรายงานการเงินมีความรู้ตามควรเกี่ยวกับกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจและการบัญชา

ค.ข้อมูลในรายงานการเงินที่เชื่อถือได้ต้องมีความครบถ้วนภายใต้ข้อจํากัดของความมีสาระสําคัญและ ต้นทุนในการจัดทํา การไม่แสดงรายการบางรายการอาจทําให้ข้อมูลมีความผิดพลาดหรือจะทําให้ผู้ใช้ รายงานการเงินเข้าใจผิด

ง. ผู้ใช้รายงานการเงินจะต้องสามารถเปรียบเทียบรายงานการเงินของหน่วยงานในรอบระยะเวลาต่างกัน เพื่อคาดคะเนแนวโน้มของฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของหน่วยงานนั้น และยังต,องสามารถ เปรียบเทียบรายงานการเงินระหว่างหน่วยงานเพื่อประเมินฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และการ เปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน

ตอบ  ก.ข้อมูลในรายงานการเงินต้องสามารถเข้าใจได้ในทันทีที่ผู้ใช้รายงานการเงินใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูล ที่ซับซ้อนแต่ถ้าเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจก็ไม่ควรละเว้นที่จะแสดงในรายงานการเงิน จึงต้อง มีข้อสมมติว่าผู้ใช้รายงานการเงินมีความรู้ตามควรเกี่ยวกับกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจและการบัญชี

 

15. เงินทดรองราชการหมายถึงข้อใด

ก. เงินนที่หน่วยงานได้รับจากรัฐบาลเพื่อทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อย ในการดําเนินงานของหน่วยงานตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ การใช้จ่ายเงินทดรองราชการจะบันทึก ควบคุมโดยทะเบียน ยอดบัญชีเงินทดรองราชการจะเป็นยอดคงที่ตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ เมื่อหน่วยงานใช้จ่ายเงินทดรองราชการแล่ว จะรวบรวมหลักฐานการจ่ายเพื่อเบิกเงินงบประมาณมาชดใช้ หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 12 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 เงิน

ข. เงินนอกงบประมาณที่หน่วยงานฝากไว้กับกระทรวงการคลัง หน่วยงานจะรับรู้ เงินฝากคลังในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้โดยแสดงรายการเงินฝากคลังในเงินสดและรายการเทียบเท่า เงินสดในงบแสดงฐานะการเงิน

ค.เงินสดในมือ เช็ค ดราฟต์และธนาณัติ หน่วยงานจะรับรู้เงินสดและเงินฝากธนาคาร ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้และแสดงรายการดังกล่าวไว้ในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ในงบแสดงฐานะการเงิน

ง.สินทรัพย์ที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้ในการดําเนินงานตามปกติ โดยทั่วไปมีมูลค่าไม่สูง และไม่มีลักษณะคงทนถาวร ได้แก่ วัสดุสํานักงาน หน่วยงานจะรับรู้วัสดุคงเหลือในราคาทุน โดยแสดง เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนรายการหนึ่งในงบแสดงฐานะการเงิน

ตอบ ก. เงินนที่หน่วยงานได้รับจากรัฐบาลเพื่อทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อย ในการดําเนินงานของหน่วยงานตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ การใช้จ่ายเงินทดรองราชการจะบันทึก ควบคุมโดยทะเบียน ยอดบัญชีเงินทดรองราชการจะเป็นยอดคงที่ตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ เมื่อหน่วยงานใช้จ่ายเงินทดรองราชการแล่ว จะรวบรวมหลักฐานการจ่ายเพื่อเบิกเงินงบประมาณมาชดใช้ หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 12 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 

 

16. เงินฝากคลังหมายถึงข้อใด

ก. เงินนที่หน่วยงานได้รับจากรัฐบาลเพื่อทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อย ในการดําเนินงานของหน่วยงานตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ การใช้จ่ายเงินทดรองราชการจะบันทึก ควบคุมโดยทะเบียน ยอดบัญชีเงินทดรองราชการจะเป็นยอดคงที่ตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ เมื่อหน่วยงานใช้จ่ายเงินทดรองราชการแล่ว จะรวบรวมหลักฐานการจ่ายเพื่อเบิกเงินงบประมาณมาชดใช้ หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 12 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 เงินทดรองราชการ

ข. เงินนอกงบประมาณที่หน่วยงานฝากไว้กับกระทรวงการคลัง หน่วยงานจะรับรู้ เงินฝากคลังในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้โดยแสดงรายการเงินฝากคลังในเงินสดและรายการเทียบเท่า เงินสดในงบแสดงฐานะการเงิน

ค.เงินสดในมือ เช็ค ดราฟต์และธนาณัติ หน่วยงานจะรับรู้เงินสดและเงินฝากธนาคาร ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้และแสดงรายการดังกล่าวไว้ในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ในงบแสดงฐานะการเงิน

ง.สินทรัพย์ที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้ในการดําเนินงานตามปกติ โดยทั่วไปมีมูลค่าไม่สูง และไม่มีลักษณะคงทนถาวร ได้แก่ วัสดุสํานักงาน หน่วยงานจะรับรู้วัสดุคงเหลือในราคาทุน โดยแสดง เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนรายการหนึ่งในงบแสดงฐานะการเงิน

ตอบ  ข. เงินนอกงบประมาณที่หน่วยงานฝากไว้กับกระทรวงการคลัง หน่วยงานจะรับรู้ เงินฝากคลังในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้โดยแสดงรายการเงินฝากคลังในเงินสดและรายการเทียบเท่า เงินสดในงบแสดงฐานะการเงิน

 

17.ข้อใดไม่ใช่สินทรัพย์

ก. เงินทดรองราชการ

ข.เงินฝากคลัง

ค.รายได้แผ่นดินรอนําส่งคลัง

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ค.รายได้แผ่นดินรอนําส่งคลัง

 

18. ข้อใดไม่ใช่รายการหนี้สิน

ก. เงินรับฝาก

ข.รายได้รับล่วงหน้า

ค.เงินทดรองราชการรับจากคลัง

ง. เงินฝากคลัง

ตอบ  ง. เงินฝากคลัง

 

19.ข้อใดไม่ใช่ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

ก. ค่าจ้าง บําเหน็จบํานาญ

ข.ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ

ค.เงินเดือน

ง.เงินอุดหนุน

ตอบ  ง.เงินอุดหนุน

 

20. ข้อไม่ใช่ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน

ก.ค่าใช้สอย

ข.ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกร

ค.ค่าสาธารณูปโภค

ง. ค่าวัสดุ

ตอบ ค.ค่าสาธารณูปโภค

 

21.ข้อใดคือหนี้สิน

ก.เงินให้กู้

ข.รายได้ค้างรับ

ค.รายได้แผ่นดินรอนําส่งคลัง

ง.รายได้จากเงินงบประมาณค้างรับ

ตอบ  ค.รายได้แผ่นดินรอนําส่งคลัง

 

22. ข้อใดคือรายได้

ก. รายได้จากเงินงบประมาณค้างรับ

ข. รายได้ค้างรับ

ค. รายได้รอการรับรู้

ง. รายได้จากเงินกู้ของรัฐบาล

ตอบ  ง. รายได้จากเงินกู้ของรัฐบาล

 

23. ข้อใดไม่ใช่รายได้แผ่นดิน

ก.รายได้แผ่นดินประเภทภาษี

ข.รายได้จากเงินช่วยเหลือ

ค. รายได้แผ่นดินรอนําส่งคลัง

ง.รายได้จากเงินกู้ของรัฐบาล

ตอบ  ค. รายได้แผ่นดินรอนําส่งคลัง

 

24.ทรัพย์สินที่ทางหน่วยงานราชการได้มาจากการบริจาคบันทึกบัญชีแบบใด

ก. มูลค่าเริ่มแรกของสินทรัพย์ตามราคาทุนที่เกิดขึ้น

ข. มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ได้มาของสินทรัพย์นั้น

ค.มูลค่าจริงของสินทร้ยพ์

ง.ถูกทุกข้อ

ตอบ  ข. มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ได้มาของสินทรัพย์นั้น

ชอบบทความนี้หรือไม่? รับทราบข้อมูลโดย เข้าร่วมรับจดหมายข่าว!

ความเห็น

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนเพื่อแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับผู้เขียน
บทความล่าสุด
มิ.ย. 27, 2022, 9:21 ก่อนเที่ยง Hello My blog
มิ.ย. 27, 2022, 9:21 ก่อนเที่ยง Deena gaba
มิ.ย. 27, 2022, 9:20 ก่อนเที่ยง Deena gaba
มิ.ย. 17, 2022, 7:24 ก่อนเที่ยง aekk
มิ.ย. 14, 2022, 10:36 ก่อนเที่ยง kind girl
มิ.ย. 14, 2022, 10:27 ก่อนเที่ยง wimonsiris
มิ.ย. 14, 2022, 10:25 ก่อนเที่ยง ศลิล ตันวิสุทธิ์