Manasavin

Manasavin

Manasavin เม.ย. 18, 2023, 2:11 หลังเที่ยง
วิชาปรัชญามี ที่เป็นแก่นหลักที่เราเรียกว่าปรัชญาบริสุทธิ หรือPure Philosophy มีอยู่ 5 สาขาวิชาคือ 1. อภิปรัชญา (Metaphysics) 2.ญาณวิทยา (Epistemology) 3. ตรรกวิทยา หรือ ตรรกศาสตร์ (Logic) 4.จริยศาสตร์ (Ethics) 5. สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) ซึ่งแต่ละว่าก็ศึกษา ปัญหาต่างๆที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งจะมาอธิบายในส่วนของเนื้อหา
อ่านเพิ่มเติม
บทความที่ได้รับความนิยมของนักเขียนท่านนี้
เม.ย. 18, 2023, 2:11 หลังเที่ยง Manasavin