6 ทุนเรียนต่อประเทศญี่ปุ่น

1. Kyoto University of Advanced Science

Kyoto University of Advanced Science หรือ KUAS เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่อุเกียว จังหวัดเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น เปิดสอน 5 คณะในระดับปริญญาตรี และในระดับบัณฑิตศึกษา โดยทางสถาบันมีการมอบทุนกับกับนักศึกษาที่ต้องการเข้าเรียนต่อในระดับป.โท-เอก ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนหลักสูตรการสอนให้เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด 

มูลค่าทุน 

Super KUAS-E Scholarship 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 1,200,000 เยนต่อปี 

- ค่าเล่าเรียน 

- ค่าแรกเข้า 

 

KUAS-E Scholarship

- ค่าเล่าเรียน (100%, 50% หรือ 30%) 

- ค่าแรกเข้า (100%, 50% หรือ 30%) 

 

คุณสมบัติ

- ระดับปริญญาโท ผู้สมัครจะต้องจบการศึกษา 16 ปี (ตั้งแต่ระดับประถม-ป.ตรี)

- ระดับปริญญาเอก ผู้สมัครจะต้องเรียนจบปริญญาตรีและโทมาก่อน

- ต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

 

เอกสารประกอบการสมัคร 

- ภาพถ่ายพาสปอร์ต 

- รายงานวิจัยฉบับย่อ (เฉพาะป.เอก) 

- แผนงานวิจัย 

- เรียงความ ความยาว 400-500 คำ 

- ทรานสคริปต์ 

- ใบปริญญาบัตร 

- หลักฐานคะแนนสอบภาษาอังกฤษ: TOEFL (iBT) 80 คะแนน, IELTS 6.0, PTE 50 คะแนน หรือคะแนน Duolingo 

- Letter of recommendation 

- สำเนาพาสปอร์ตหรือบัตรประชาชน 

- สำเนา Resident card (เฉพาะผู้ที่อยู่ที่ญี่ปุ่น)

 

วิธีการสมัคร 

 

ทุนนี้จะพิจารณาจากใบสมัครและเอกสารที่ยื่นเข้ามาตอนสมัครเข้าเรียน ส่วนผู้ที่ต้องการสมัครทุนนี้ ต้องแจ้งความต้องการในใบสมัครออนไลน์ด้วย ซึ่งการสมัครเข้าเรียนสามารถดูรายละเอียดได้ที่ Graduate Scholarship 

 

2. ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (MEXT) ระดับปริญญาตรี

มูลค่าทุน 

- ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนจนจบหลักสูตร 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 117,000 เยนต่อเดือน 

- ตั๋วเครื่องบินไป-กลับประเทศญี่ปุ่น 

 

คุณสมบัติ 

- สัญชาติไทย 

- มีคุณสมบัติตรงตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 

1.) ได้เกรดเฉลี่ยระดับม.ปลาย 3.5 ขึ้นไป 

2.) ได้เกรดเฉลี่ยระดับม.ปลาย 3.30 - 3.49 และผ่านการสอบภาษาญี่ปุ่นระดับ N1 หรือ N2 ภายในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา 

3.) ได้เกรดเฉลี่ยระดับม.ปลาย 3.30 - 3.49 และได้คะแนนการสอบ Examination for Japanese University Admission for International Students (EJU) 

 

เอกสารประกอบการสมัคร 

- Admission Form 1 ฉบับ

- Application Form 1 ฉบับ 

- รูปถ่ายขนาด 4.5×3.5 ซม. 

- ทรานสคริปต์ 1 ฉบับ 

- หนังสือรับรองสถานภาพนักเรียน 1 ฉบับ 

- หลักฐานการจบการศึกษา 1 ฉบับ (สำหรับผู้ที่เรียนจบจากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยแล้ว) 

- หนังสือรับรองการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย 1 ฉบับ (สำหรับผู้ที่เรียนอยู่ระดับมหาวิทยาลัย)

- ใบสอบวัดระดับภาษา ระบุคะแนนที่ได้ 1 ฉบับ (ถ้ามี สามารถยื่นได้ทั้ง JLPT, TOEFL, IELTS ฯลฯ)

- ผลสอบ EJU 1 ฉบับ 

- หนังสือยินยอมจากผู้ปกครองพร้อมลายเซ็น ระบุว่าอนุญาตให้รับทุนและเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่น

 

วิธีการสมัคร 

ทุนจะรับใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์เท่านั้น โดยเอกสารต้องถึงสถานทูตหรือสถานกงสุล

- ผู้ที่ต้องการเข้าสอบที่กรุงเทพฯ, ขอนแก่น และสงขลา ให้ส่งใบสมัครไปที่ 

MEXT Scholarship Section 

Japan Information Service 

Embassy of Japan 

177 Witthayu Road, 

Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330 

 

- ผู้ที่ต้องการเข้าสอบที่เชียงใหม่ ให้ส่งใบสมัครไปที่ 

MEXT Scholarship Section 

Consulate-General of Japan in Chiang Mai 

Unit 103-107 Airport Business Park, 

90 Mahidol Road, 

T. Haiya, A. Muang, Chiang Mai 50100

 

ติดต่อสอบถาม 

ผู้ที่ลงสอบในกรุงเทพฯ, ขอนแก่น และสงขลา 

Embassy of Japan in Thailand 

Tel: 02-207-8504, 02-696-3004 

E-mail: [email protected] 

 

ผู้ที่ลงสอบในเชียงใหม่ 

Consulate-General of Japan in Chiang Mai 

Tel: 052-012-500 ext. 190 

E-mail: [email protected]

 

 

3. Ritsumeikan Asia Pacific University

Ritsumeikan Asia Pacific University หรือ APU เป็น 1 ในมหาวิทยาลัยนานาชาติต้น ๆ ของประเทศญี่ปุ่น ที่เมืองเบปปุ จังหวัดโออิตะ มีนักศึกษาในประเทศและต่างชาติ ซึ่งทางมหาลัยก็ได้มีการมอบทุนให้สำหรับผู้ที่สนใจเรียนต่อในระดับป.โท-เอก โดยทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้สนับสนุนทุนการศึกษาเต็มจำนวนภายใต้ชื่อทุน “MEXT (UR) SCHOLARSHIP”

 

 

มูลค่าทุน 

- ค่าเล่าเรียน 100% 

- ค่าใช้จ่ายรายเดือน 144,000 เยน

- ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

 

คุณสมบัติ 

- ตั้งใจจะเรียนต่อที่ญี่ปุ่น 

- ไม่มีสัญชาติญี่ปุ่น และเป็นพลเมืองจากประเทศที่มีสัมพันธ์ทางการทูตกับญี่ปุ่น 

- มี GPA อย่างน้อย 2.30 จาก 3.00 ในระดับมหาวิทยาลัยล่าสุด

 

เงื่อนไขเพิ่มเติม 

- ผู้ที่รับราชการทหารไม่สามารถสมัครได้

- จะต้องสามารถมาถึงญี่ปุ่นภายในเวลาที่ APU กำหนด 

- ผู้ที่สมัครทุนนี้จะต้องไม่เคยรับทุน MEXT scholarship มาก่อน

- ผู้ที่สมัครทุนนี้จะไม่สามารถสมัครทุนของ MEXT ทุนอื่นได้ 

- ผู้ที่ได้รับทุนนี้จะไม่สามารถรับทุนจากที่อื่นในขณะที่เรียนอยู่ที่ APU ได้ 

- ผู้ที่รับทุนจะต้องมีสถานะเป็น “นักศึกษา” ในขณะที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น (status of residence)

 

วิธีสมัคร 

- ผู้ที่ต้องการสมัครทุนนี้จะต้องสมัครเข้าเรียนที่ APU

- ทาง APU จะเป็นผู้คัดเลือกผู้สมัครและส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเบื้องต้นไปที่ MEXT 

- ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับแจ้งผลรอบสุดท้าย 

- ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะต้องจัดทำเอกสารการสมัครเพิ่มเติมของ MEXT และส่งให้ APU 

 

 

4. OIST Research Internship Program

OIST Graduate School เป็นสถาบันบัณฑิตศึกษาเอกชน ที่เมืองอนนะ จังหวัดโอกินาวะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งทางสถาบันได้เปิดรับสมัครโปรแกรมฝึกงาน “OIST Research Internship Program” โดยมีรายละเอียดดังนี้

 


มูลค่าทุน 

- หอพักใน/ใกล้ๆ มหาวิทยาลัย 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว วันละ 2,400 เยน (ไม่รวมวันหยุด) 

- ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 

- วีซ่า 

- ประกันสุขภาพ

 

คุณสมบัติ 

- นักศึกษาที่เรียนอยู่ระดับป.ตรี-โทในประเทศญี่ปุ่นหรือต่างประเทศ หรือเพิ่งจบการศึกษามา 

- หากเป็นนักศึกษาอยู่จะต้องได้รับการอนุญาตจากสถาบัน

 

เอกสารประกอบการสมัคร 

- CV 

- Personal Statement ความยาว 1 หน้า 

- Transcript อัปโหลดเป็นไฟล์ PDF 

- Recommendation Letter 1 ฉบับ จากอาจารย์ โดยระบบจะติดต่ออาจารย์ท่านนั้นจากอีเมลที่ผู้สมัครระบุไว้ 

- รูปถ่าย ต้องเป็นไฟล์ JPG ขนาดไม่เกิน 5 MB

 

วิธีการสมัคร 

 

สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์: OIST

 

 

5. ทุนนักศึกษาวิจัย Research Students (Graduate School Students & Research Students)


 

มูลค่าทุน
- ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนจนจบหลักสูตร

- ค่าตั๋วเครื่องบินฟรี 

- ค่าเทอมฟรี 

- เงิน 143,000 เยน/เดือน

 

คุณสมบัติ

- สำเร็จหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท 

- มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.25

- กรณีจบปริญญาโทต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.50

กรณีมีGPAสะสมไม่ต่ำกว่า 2.80จะมีสิทธิ์สมัครได้หากยื่นสมัครพร้อมผลสอบJLPTหรือผลสอบEJUตามที่กำหนด ดังนี้ 

- GPA3.15+N3หรือN4

- GPA3.00+N2, GPA2.80+N1 

- ผลสอบEJUวิชาMathematics 1+Japan and the world หรือMathematics 2+ Science รวมมากกว่า240คะแนน 

- อายุผู้สมัครไม่เกิน 35 ปี

- มีสัญชาติไทย 

- อายุไม่เกิน 35 ปี 

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร 

- Application Form  ตัวจริง 1 ฉบับ คลิกที่นี่ 

- รูปถ่ายขนาด 4.5 x 3.5 cm ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป *เขียนชื่อหลังรูปและแปะรูปถ่ายลงในใบสมัคร 

- ใบข้อมูลสาขาวิชาที่จะศึกษาต่อและแผนการศึกษา (Field of Study and Research Plan) ตัวจริง 1 ฉบับ 

- Placement Prefernce Application Form ตัวจริง 1 ฉบับ

- ใบประมวลผลการศึกษา (ทรานสคริปต์) ตัวจริง 1 ฉบับ 

- หนังสือรับรองคุณวุฒิ ใช้ตัวจริง 1 ฉบับ /  หรือเอกสารที่รับรองว่ากำลังจะจบจากสถาบันนั้นๆ ใช้ตัวจริง 1 ฉบับ /ถ้ามี 

- ทรานสคริปต์แสดงผลการศึกษา ตัวจริง 1 ฉบับ 

- Abstracts of theses (แนบประกอบมาด้วย หากผู้สมัครได้เขียนธีสิสไว้แล้ว) 

- ผลสอบวัดระดับภาษา (JLPT, TOEFL, IELTS เป็นต้น) สำเนา 1 ฉบับ / ถ้ามี

 

วิธีการสมัคร 

ผู้สมัครต้องส่งเอกสารสมัครมาถึงสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย โดยจะเปิดรับใบสมัครทางไปรษณีย์เท่านั้น ส่งเอกสารมาตามที่อยู่ด้านล่าง

MEXT Scholarship Section 

Japan Information Service 

Embassy of Japan 177 Witthayu Road, 

Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330

 

หมายเหตุ 

- หากเอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือส่งมาล่าช้ากว่าที่กำหนด จะไม่รับพิจารณา 

- สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นจะคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โดยพิจารณาเอกสารสมัครที่ส่งมา ดังนั้นแม้ว่าเป็นผู้สมัครที่มีคุณสมบัติในการยื่นสมัครครบถ้วนก็อาจไม่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าสอบสัมภาษณ์ 

 

สอบถามเกี่ยวกับการสมัคร 

Embassy of Japan in Thailand 

Tel: 02-207-8504, 02-696-3004 

 

E-mail: [email protected]

 

6. Young Leaders' Program (YLP)

มูลค่าทุน

เงิน 242,000 เยน/เดือน 

ตั๋วเครื่องบิน

ค่าเทอม

 

ทุนแบ่งออกเป็น 5 สาขาวิชาคือ 

1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

3. สาขาวิชานิติศาสตร์ 

4. สาขาวิชาการบริหารทางแพทยศาสตร์ 

5. สาขาวิชาการปกครองส่วนท้องถิ่น

 

คุณสมบัติ

-สัญชาติไทย 

-อายุไม่เกิน 40 ปี 

-จบป.ตรี 

-มีประสบการณ์การทำงานในองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐบาลมามากกว่า 3-5 ปี (คุณสมบัติแตกต่างไปตามสาขาที่สมัคร) 

-มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดีมาก

 

หมายเหตุ 

- เอกสารสมัครทุนทั้งหมดต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่น แ

- กรอกข้อมูลในใบAdmission Form (บัตรเข้าห้องสอบ) ให้ครบถ้วนที่สุด เนื่องจากมีผลกับการจัดสอบข้อเขียนให้ผู้สมัคร 

- หากเอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือส่งล่าช้ากว่าวันที่กำหนด ถือว่าไม่ผ่านการคัดเลือก 

- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทุนการศึกษา โทร. 02-207-8504 และ 02-696-3004 ในวันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)

 

****รับสมัครประมาณเดือนกันยายนของทุกปี****

 

ชอบบทความนี้หรือไม่? รับทราบข้อมูลโดย เข้าร่วมรับจดหมายข่าว!

ความเห็น

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนเพื่อแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับผู้เขียน
บทความล่าสุด
ส.ค. 14, 2022, 6:06 ก่อนเที่ยง BM suthida
ส.ค. 14, 2022, 6:05 ก่อนเที่ยง GodMovie
ส.ค. 14, 2022, 6:03 ก่อนเที่ยง BM suthida
ส.ค. 11, 2022, 5:18 ก่อนเที่ยง GodMovie
ส.ค. 9, 2022, 7:08 ก่อนเที่ยง ปลาทู