แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

1. พระราชบัญญัตินี้ให้ไว้ ณ วันที่ใด

ก. วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2562

ข. วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2562

ค. วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562

ง. วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562

 

ตอบ  ข.วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2562

 

 2. พระราชบัญญัตินี้ให้ไว้บังคับเมื่อ

ก. ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข. ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ค. ใช้บังคับเมื้อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ง. ใช้บังคับเมือพ้นกำหนดหนึ่งร้อยหกสิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ตอบ ก. ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

 3.ตามข้อ 2 เว้นแต่การจัดเก็บภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ วันที่ใด เป็นต้นไป

ก. วันที่ 1 มราคม พ.ศ. 2563

ข. วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2563

ค. วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ . 2563

ง. วันที่ 1 กรกฏาคม พ. ศ. 2563

ตอบ ก. วันที่ 1 มราคม พ.ศ. 2563

 

 4. ผู้เสียภาษี หมายถึงข้อใด

ก. บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างหรือเป็นผู้ครอบครองหรือทำประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้

ข. นิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างหรือเป็นผู้ครอบครองหรือทำประโยชน์ทที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้

ค. ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีแทนผู้เสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้10

ง .ถูกทุกข้อ

ตอบ ง .ถูกทุกข้อ

 

 5. สิ่งปลูกสร้าง หมายถึงข้อใด

ก. โรงเรือน

ข. อาคาร

ค. ตึก

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

 

 6. รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ คือ

ก. นายกรัฐมนตรี

ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

 

 7. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สินตามข้อใดได้รับยกเว้ณจากการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัตินี้

ก. ทรัพย์สินที่เป็นที่ทำการขององค์การสหประชาชาติ

ข. ทรัพย์สินของสภากาชาดไทย

ค. ทรัพย์สินที่ใช้เป็นสุสานสาธารณะหรือฌาปนสถานสาธารณะ โดยมิได้รับประโยชน์ตอบแทน

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

 

 8. กรณีที่มีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินให้สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขาแจ้งการโอน ดังกล่าวต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ที่ดินตั้งอยู่ตามรายการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศกำหนด ให้แจ้งเป็นรายเดือนภายในวันที่ใดของเดือนถัดไป

ก. ภายในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป

ข. ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป

ค. ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

ง. ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

ตอบ  ง. ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

 

 9. ผู้บริหารท้องถิ่นมีอำนาจแต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้บริหารท้องถิ่น ในที่นี้ หมายถึง

ก. นายกเทศมนตรี

ข. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ค. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

 

 10. คณะกรรมการวินิฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีใครเป็นประธาน

ก. ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ข. ปลัดกระทรวงการคลัง

ค. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ง. อธิบดีกรมที่ดิน

ตอบ ข. ปลัดกระทรวงการคลัง

 

 11. ในกรณีที่การใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าด้วยเหตุใด อันมีผลทำให้ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างต้องเสียภาษีในอัตราที่สูงขึ้นหรือลดลง ให้ผู้เสียภาษีแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในกี่วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือวันที่ผู้เสียภาษีรู้ถึงเหตุดังกล่าว

ก. ภายใน 15 วัน

ข. ภายใน 30 วัน

ค. ภายใน 45 วัน

ง.ภายใน 60 วัน

ตอบ  ง.ภายใน 60 วัน

 

 12.การจัดเก็บภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ให้มีอัตราภาษีไม่เกินร้อยละเท่าใดของฐานภาษี

ก. ไม่เกินร้อยละ 0.10

ข. ไม่เกินร้อยละ 0.15

ค. ไม่เกินร้อยละ 0.20

ง. ไม่เกินร้อยละ 0.30

ตอบ ข. ไม่เกินร้อยละ 0.15

 

13. การจัดเก็บภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย ให้มีอัตราภาษีไม่เกินร้อยละเท่าใดของฐานภาษี

ก. ไม่เกินร้อยละ 0.1

ข. ไม่เกินร้อยละ 0.2

ค. ไม่เกินร้อยละ 0.3

ง. ไม่เกินร้อยละ 0.5

ตอบ ค. ไม่เกินร้อยละ 0.3

 

 14. การจัดเก็บภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ ให้มีอัตราภาษีไม่เกินร้อยละเท่าใดของฐานภาษี

ก. ไม่เกินร้อยละ 0.1

ข. ไม่เกินร้อยละ 0.2

ค. ไม่เกินร้อยละ 0.3

ง. ไม่เกินร้อยละ 0.5

ตอบ ค. ไม่เกินร้อยละ 0.3

 

 15. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีในแต่ละปี ณ สำนักงานหรือที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนวันที่ใดของปีนั้น

ก. ก่อนวันที่ 1 มกราคม ของปีนั้น

ข. ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ของปีนั้น

ค. ก่อนวันที่ 1 มีนาคม ของปีนั้น

ง. ก่อนวันที่ 1 เมษายน ของปีนั้น

ตอบ ข. ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ของปีนั้น

 

 16. ในกรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมอยู่ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้ได้รับยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น รวมกันในการคำนวณภาณีไม่เกินกี่บาท

ก. ไม่เกิน 20 ล้านบาท

ข. ไม่เกิน 20 ล้านบาท

ค. ไม่เกิน 20 ล้านบาท

ง. ไม่เกิน 20 ล้านบาท

ตอบ ค. ไม่เกิน 20 ล้านบาท

 

 17. ในแต่ละปี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งการประเมินภาษี โดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีตามมาตรา 9 ภายในเดือนใด

ก. ภายในเดือน กุมภาพันธ์

ข. ภายในเดือน พฤษภาคม

ค. ภายในเดือน สิงหาคม

ง. ภายในเดือน ตุลาคม

ตอบ ก. ภายในเดือน กุมภาพันธ์

 

 18. เพื่อประโยชน์ในการเร่งรัดภาษีค้างชำระ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างชำระภายในเดือนใดของปี เพื่อให้มาชำระภาษีค้างชำระพร้อมทั้งเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามที่กำหนดในหมด 9

ก. ภายในเดือน มีนาคม ของปี

ข. ภายในเดือน พฤษภาคมของปี

ค. ภายในเดือน กันยายน ของปี

ง. ภายในเดือน ธันวาคม ของปี

ตอบ ข. ภายในเดือน พฤษภาคมของปี

 

 19. ภายในเดือนใดของปี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งรายการภาษีค้างชำระให้สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขา ซึ่งที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอยู่ในเขตท้องที่ของสำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขานั้นทราบ

ก. เดือนมกราคมของทุกปี

ข. เดือนเมษายนของทุกปี

ค. เดือนมิถุนายนของทุกปี

ง. เดือนตุลาคมของทุกปี

ตอบ ค. เดือนมิถุนายนของทุกปี

 

 20.ให้ผู้เสียภาษีชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษีภายในเดือนใดของทุกปี

ก. เดือนมกราคมของทุกปี

ข. เดือนเมษายนของทุกปี

ค. เดือนสิงหาคมของทุกปี

ง. เดือนตุลาคมของทุกปี

ตอบ ข. เดือนเมษายนของทุกปี

 

ชอบบทความนี้หรือไม่? รับทราบข้อมูลโดย เข้าร่วมรับจดหมายข่าว!

ความเห็น

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนเพื่อแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับผู้เขียน
บทความล่าสุด
มิ.ย. 27, 2022, 9:21 ก่อนเที่ยง Hello My blog
มิ.ย. 27, 2022, 9:21 ก่อนเที่ยง Deena gaba
มิ.ย. 27, 2022, 9:20 ก่อนเที่ยง Deena gaba
มิ.ย. 17, 2022, 7:24 ก่อนเที่ยง aekk
มิ.ย. 14, 2022, 10:36 ก่อนเที่ยง kind girl
มิ.ย. 14, 2022, 10:27 ก่อนเที่ยง wimonsiris
มิ.ย. 14, 2022, 10:25 ก่อนเที่ยง ศลิล ตันวิสุทธิ์