ข้อสอบ พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5. พ.ศ.2562 พร้อมเฉลย จำนวน 30 ข้อ

ข้อสอบ พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5. พ.ศ.2562พร้อมเฉลย จำนวน 30 ข้อ

1.พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังวหัด ปัจจุบันแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับใด

ก.แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2552

ข.แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2552

ค.แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2556

ง.แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  พ.ศ. 2562

ตอบ  ค.แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2556

 

2.ให้ตราพระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมจากใคร

ก.รัฐสภา

ข.สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ค.สภาร่างรัฐธรรมนูญ

ง.สภาผู้แทนราษฏร

ตอบ  ก.รัฐสภา

 

3.ผู้ใดรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ก.นายกรัฐมนตรี

ข.สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ค.สภาร่างรัฐธรรมนูญ

ง.สภาผู้แทนราษฏร

ตอบ  ข.สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(มาตรา 6.ให้รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกกฏกระทรวง ประกาศและระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

 

4.องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีฐานะเป็น

ก.นิติบุคคล

ข.ราชการส่วนท้องถิ่น

ค.ทบวงการเมือง

ง.ข้อ ก.และข.ถูก

ตอบ ง.ข้อ ก.และข.ถูก(มาตรา 8.ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนท้องถิ่นเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้แก่เขตจังหวัด)

 

 

5.เขตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดคือเขตใด

ก.เขตเทศบาล

ข.เขตจังหวัด

ค.เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ง.เขตเทศบาลเมือง

ตอบ ข.เขตจังหวัด

 

6.อายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีกำหนดคราวละกี่ปีนับแต่วันที่เลือกตั้ง

ก.คราวละ 2 ปี

ข.คราวละ 3 ปี

ค.คราวละ 4 ปี

ง.คราวละ 5 ปี

ตอบ  ค.คราวละ 4 ปี(มาตรา10 อายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีกำหนดคราละสี่ปีนับแต่วันที่เลือกตั้งสมาชิกสภาของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเริ่มตั้งแต่วันเลือกตั้ง)

 

7.ก่อนเข้ารับหน้าที่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่า

ก.จะรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ข.จะซื่อสัตรย์สุจริต

ค.จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประชาชน

.ง.ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง.ถูกทุกข้อ (มาตรา 12. ก่อนเข้ารับกน้าที่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่า  “จะรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จะซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประชาชน”

 

8.ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนหนึ่ง และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกี่คน

ก.2 คน

ข.3 คน

ค.4 คน

ง.5 คน

ตอบ  ก.2 คน  (มาตรา17. ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนหนึ่งและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสองคน)

 

9.ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องกำหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดครั้งแรกภายในกี่วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ก.ภายใน 7 วัน

ข.ภายใน 15 วัน

ค.ภายใน 30 วัน

ง.ภายใน 45วัน

ตอบ  ข.ภายใน 15 วัน(มาตรา 22.ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องกำหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแรกภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

วันเริ่มแรกสมัยประชุมสามัญประจำปี ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด

สมัยประชุมสามัญให้มีกำหนดสี่สิบห้าวัน แต่ถ้ามีกรณีจำเป็น ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งขยายสมัยประชุมสามัญออกไปอีก ได้ตามความจำเป็นครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน

การปิดสมัยประชุมสามัญก่อนกำหนดเวลาสี่สิบห้าวันจะกระทำมิไ

กรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่อาจจัดให้มีการประชุมครั้งแรกได้ตามกำหนดเวลาในวรรคสองหรือมีการประชุมแต่ไม่อาจเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจเสนอรัฐมนตรีให้มีคำสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 

10.วันเริ่มแรกประชุมสามัญประจำปี ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด และสมัยประชุมสามัญให้มีกำหนดกี่วัน

ก.กำหนด 7 วัน

ข.กำหนด 15 วัน

ค.กำหนด 30 วัน

ง.กำหนด 45 วัน

ตอบ ง.กำหนด 45 วัน

 

11.ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทำคำร้องขอให้เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมัยวิสามัญ ให้ประธานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมัยวิสามัญภายในกี่วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้อง

ก. ภายใน 7 วัน

ข.ภายใน 15 วัน

ค.ภายใน 30 วัน

ง.ภายใน 45 วัน

ตอบ  ข.ภายใน 15 วัน(มาตรา25 วรรคสาม ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทำคำร้องขอให้เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมัยสามัญ ให้ปราธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคำร้อง)

 

12.บุคคลผู้มิสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องมีอายุตามข้อใด

ก.มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบปีนับถึงวันเลือกตั้ง

ข.มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง

ค.มีอายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบปีนับถึงวันเลือกตั้ง

ง.มีอายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง

ตอบ ข.มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง  (มาตรา 35/1 บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฏหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ด้วย

1.มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง

2.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา

 

13.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง

ก.คราวละ 2 ปี

ข.คราวละ 3 ปี

ค.คราวละ 4 ปี

ง.คราวละ  5 ปี

ตอบ  ค.คราวละ 4 ปี(มาตรา35/2 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีก็ให้ถือว่าเป็นหนึ่งวาระและเมื่อได้ดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้

กรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดดำรงตำแหน่งไม่ครบระยะเวลาสี่ปีก็ให้ถือว่าเป็นหนึ่งวาระและเมื่อได้ดำรงรำแหน่งสองวาระติดต่อกันแล้วจะดำรงตำแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลาสี่ปีนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง)

 

14 ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสี่สิบแปดคน ให้แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ไม่เกินกี่คน

ก.ไม่เกิน 2 คน

ข.ไม่เกิน 3 คน

ค.ไม่เกิน 4 คน

ง.ไม่เกิน 5 คน

ตอบ  ค.ไม่เกิน 4 คน(มาตรา35/3 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจแต่ตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งมิใช่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมายได้ ตามเกณฑ์ดังนี้

1.ในกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีสมาชิกสภาองค์กาบริหารส่วนจังหวัดสี่สิบแปดคนให้แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ไม่เกินสี่คน

 

15.ในกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีสมาชิกส่วนจังหวัดสามสิบคนหรือสี่สิบสองคน ให้แต่งตั้งร้องนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้ำมเกินกี่คน

ก.ไม่เกิน 2 คน

ข.ไม่เกิน 3 คน

ค.ไม่เกิน 4 คน

ง.ไม่เกิน 5 คน

ตอบ  ข.ไม่เกิน 3 คน(มาตรา35/3(2) ในกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสามสิบหกคนหรือสี่สิบสองคน ให้แต่งตั้รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ไม่เกินสามคน)

 

16.ในกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยี่สิบสี่คนหรือสามสิบคนให้แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ไม่เกินกี่คน

ก.ไม่เกิน 2 คน

ข.ไม่เกิน 3 คน

ค.ไม่เกิน 4 คน

ง.ไม่เกิน 5 คน

ตอบ  ก.ไม่เกิน 2 คน  (มาตรา 35/3(3) ในกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยี่สิบสี่คนหรือสามสิบคนให้แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ไม่เกินสองคน

 

17.ผู้ใดมีอำนาจควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฏหมายและเป็นผู้ลังคับบังชาข้าราชการและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ก.ผู้ว่าราชการจังหวัด

ข.ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ค.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ง.ถูกทุกข้อ

ตอบ  ค.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  (มาตรา39 ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฏหมาย และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างการบริหารส่วนจังหวัด

 

18.องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น โดยเรียกค่าบริการได้ โดยตราเป็น

ก.กฏกระทรวง

ข.ประกาศ

ค.ระเบียบ

ง.ข้อบัญญัติ

ตอบ ง.ข้อบัญญัติ  (มาตรา 48 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น โดยเรียกค่าบริการได้ โดยตราเป็นข้อบัญญัติ)

 

19.ข้อบัญญัติจะตราขึ้นได้ในกรณีตามข้อใด

ก.เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้

ข.เมื่อมีกฏหมายบัญญัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราข้อบัญญัติ หรือให้มีอำนาจตราขัอบัญญัติ

ค.การดำเนินการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามมาตรา 50

ง.ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง.ถูกทุกข้อ(มาตรา51 ข้อบัญญัติขึ้นได้ในกรณีดังต่อไปนี้

(1)เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้

(2)เมื่อมีกฏหมายบัญญัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราข้อบัญญัติ หรือให้มีอำนาจตราขัอบัญญัติ

(3)การดำเนินการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามมาตรา 50

 

20.ในข้อบัญญัติตามข้อ 19 จะกำหนดโทษผู้ละเมิดข้อบัญญัติวไว้ด้วยก็ได้ แต่ห้ามมิให้กำหนดโทษเกินตามข้อใด

ก.ห้ามมิให้กำหนดโทษจำคุกเกินสามเดือน และหรือปรับเกินหนึ่งหมื่นบาท

ข.ห้ามมิให้กำหนดโทษจำคุกเกินสี่เดือน และหรือปรับเกินหนึ่งหมื่นบาท

ค.ห้ามมิให้กำหนดโทษจำคุกเกินห้าเดือน และหรือปรับเกินหนึ่งหมื่นบาท

ง.ห้ามมิให้กำหนดโทษจำคุกเกินหกเดือน และหรือปรับเกินหนึ่งหมื่นบาท

ตอบ  ง.ห้ามมิให้กำหนดโทษจำคุกเกินหกเดือน และหรือปรับเกินหนึ่งหมื่นบาท

 

21.ภายในกี่วันนับแต่วันที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มีมติเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติใดให้ประธานองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่งร่างขัอบัญญัตินั้นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา

ก.ภายใน 3 วัน

ข.ภายใน 5 วัน

ค.ภายใน 7 วัน

ง.ภายใน 15 วัน

ตอบ ค.ภายใน 7 วัน

 

22.ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องพิจารณาร่างข้อบัญญัตินั้นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาให้แล้วเสร็จและส่งคืนประธานองค์การบริหารส่วนจังหวัดภายในกี่วันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติ

ก.ภายใน 7 วัน

ข.ภายใน 15 วัน

ค.ภายใน 30 วัน

ง.ภายใน 45 วัน

ตอบ ข.ภายใน 15 วัน

 

23.เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้พิจารณาและเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติใด ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจัหงวัดส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปยังนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อลงนามแล้วส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาภายในกี่วันนับแต่วันที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ความเห็นชอบ

ก.ภายใน 7 วัน

ข.ภายใน 15 วัน

ค.ภายใน 30 วัน

ง.ภายใน 45 วัน

ตอบ ก.ภายใน 7 วัน

 

24.งบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ทำเป็น

ก.กฏกระทรวง

ข.ประกาศ

ค.ระเบียบ

ง.ข้อบัญญัติ

ตอบง.ข้อบัญญัติ

 

 

25.ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บตามประมวลรัษฏากร จัดเก็บได้ในจังหวัดใด ให้ส่งมอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยละเท่าใดของภาษีที่จัดเก็บได้

ก.ร้อยละ 3

ข.ร้อยละ 4

ค.ร้อยละ 5

ง.ร้อยละ 6

ตอบ  ค.ร้อยละ 5

 

26.องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจออกข้อบัญญัติเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าในเขตจังหวัด กรณี ยาสูบให้จัดเก็บเพิ่มขึ้นได้ไม่เกินมวนละเท่าใด

ก.ไม่เกินมวนละ 5 สตางค์

ข.ไม่เกินมวนละ 10 สตางค์

ค.ไม่เกินมวนละ 15 สตางค์

ง.ไม่เกินมวนละ 20 สตางค์

ตอบ  ข.ไม่เกินมวนละ 10 สตางค์

 

27.องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจออกข้อบัญญัติเพื่อเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยเท่าใดของภาษีอากร

ก.ไม่เกินร้อยละ 5

ข.ไม่เกินร้อยละ 7

ค.ไม่เกินร้อยละ 10

ง.ไม่เกินร้อยละ 15

ตอบ ค.ไม่เกินร้อยละ 10

 

28.ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจสั่งเพิกถอนมติของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งมิใช่ข้อบัญญัติได้ในกรณีที่ปรากฏว่ามตินั้นฝ่าฝืนกฏหมาย กฏ หรือ ระเบียบขัอบังคับของทางราชการ หรือเป็นมติที่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดคำสั่งเพิกถอนมติของผู้ว่าราชการจังหวัดตามนี้ต้องแสดงเหตุผลของการเพิกถอนมตินั้น และต้องการกระทำภายในกี่วันนับแต่วันที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติ

ก.ภายใน 15 วัน

ข.ภายใน 30 วัน

ค.ภายใน 45 วัน

ง.ภายใน 60 วัน

ตอบ ข.ภายใน 30 วัน

 

29.ให้ใครซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้มีการตราพระราชกฤษฏีกาตามมาตรา 42 ใช้บังคับ

ก.ก.จ.

ข.อ.ก.จ.วิสามัญ

ค.อ.ก.จ.วังหวัด

ง.ถูกทุกข้อ

ตอบ ง.ถูกทุกข้อ(มาตรา 86 ให้ ก.จ.  อ.ก.จ วิสามัญ และ อ.ก.จ จังหวัด ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้มีการตราพระราชกฤษฏีกาตามมาตรา 42 ใช้บังคับ ทั้งนี้ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบนี่วันนับแต่วันที่พระราบัญญัตินี้ใช้

 

30.ผู้รับสนองพระบรมราชโองการพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 คือผู้ใด

ก.นายชวน  หลีกภัย

ข.พลเอกชวลิต  ยงใจยุทธ

ค.นายประชา  เตรัชย์

ง.นายบัญญัติ  บรรทัดฐาน

ตอบ  ข.พลเอกชวลิต  ยงใจยุทธ

ชอบบทความนี้หรือไม่? รับทราบข้อมูลโดย เข้าร่วมรับจดหมายข่าว!

ความเห็น

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนเพื่อแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับผู้เขียน
บทความล่าสุด
พ.ค. 25, 2022, 6:51 ก่อนเที่ยง kind girl
พ.ค. 21, 2022, 10:14 ก่อนเที่ยง GodMovie
พ.ค. 21, 2022, 10:12 ก่อนเที่ยง GodMovie
พ.ค. 21, 2022, 10:10 ก่อนเที่ยง คะนองฤทธา
พ.ค. 21, 2022, 10:09 ก่อนเที่ยง คะนองฤทธา
พ.ค. 14, 2022, 8:05 ก่อนเที่ยง ศลิล ตันวิสุทธิ์