รวมแนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2563 พร้อมเฉลย 25 ข้อ

รวมแนวข้อสอบ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

เรื่อง  วิธีการงบประมาณ  พ.ศ.2563 พร้อมเฉลย 25 ข้อ

 

1.ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ใช้บังคับตั้งแต่เมื่อใด

ก. วันถัดจากประกาศในราชกิจานุเบกษา 30 วัน

ข.วันถัดจากประกาศในราชกิจานุเบกษา 180วัน

ค.วันถัดจากประกาศในราชกิจานุเบกษา 120 วัน

ง.วันถัดจากประกาศในราชกิจานุเบกษา เป็นต้นไป

ตอบ  ง.วันถัดจากประกาศในราชกิจานุเบกษา เป็นต้นไป

2.หลังจากประกาศใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2563ให้ยกเลิกข้อบัญญัติใด

ก.ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536

ข.ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2529

ค.ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2533

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ 

3.ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ  งบประมาณรายจ่ายข้ามปี

ก. งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเบิกจ่าย จากเงินรายได้ประจำของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งงบประมาณรายจ่ายของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเบิกจ่ายจากเงินรายได้ประจำของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

ข.งบประมาณรายจ่ายที่มีระยะเวลาการใช้ได้ เกินปีงบประมาณตามวัตถุประสงค์และระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วย งบประมาณรายจ่าย

ค. จำนวนเงินอย่างสูงที่อนุญาตให้จ่าย หรือก่อหนี้ผูกพันได้ ตามวัตถุประสงค์และภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย

ง.งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเบิกจ่าย จากเงินรายรับประเภทอื่นที่มิใช่รายได้ประจำของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งงบประมาณรายจ่ายของ การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเบิกจ่ายจากเงินรายรับประเภทอื่นที่มิใช่รายได้ประจ าของ การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

ตอบ  ข.งบประมาณรายจ่ายที่มีระยะเวลาการใช้ได้ เกินปีงบประมาณตามวัตถุประสงค์และระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วย งบประมาณรายจ่าย

4. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ   งบประมาณรายจ่าย

ก. งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเบิกจ่าย จากเงินรายได้ประจำของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งงบประมาณรายจ่ายของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเบิกจ่ายจากเงินรายได้ประจำของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

ข.งบประมาณรายจ่ายที่มีระยะเวลาการใช้ได้ เกินปีงบประมาณตามวัตถุประสงค์และระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วย งบประมาณรายจ่าย

ค. จำนวนเงินอย่างสูงที่อนุญาตให้จ่าย หรือก่อหนี้ผูกพันได้ ตามวัตถุประสงค์และภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย

ง.งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเบิกจ่าย จากเงินรายรับประเภทอื่นที่มิใช่รายได้ประจำของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งงบประมาณรายจ่ายของ การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเบิกจ่ายจากเงินรายรับประเภทอื่นที่มิใช่รายได้ประจ าของ การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

ตอบ  ค. จำนวนเงินอย่างสูงที่อนุญาตให้จ่าย หรือก่อหนี้ผูกพันได้ ตามวัตถุประสงค์และภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย

5.ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ   รายจ่ายพิเศษ

ก. งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเบิกจ่าย จากเงินรายได้ประจำของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งงบประมาณรายจ่ายของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเบิกจ่ายจากเงินรายได้ประจำของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

ข.งบประมาณรายจ่ายที่มีระยะเวลาการใช้ได้ เกินปีงบประมาณตามวัตถุประสงค์และระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วย งบประมาณรายจ่าย

ค. จำนวนเงินอย่างสูงที่อนุญาตให้จ่าย หรือก่อหนี้ผูกพันได้ ตามวัตถุประสงค์และภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย

ง.งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเบิกจ่าย จากเงินรายรับประเภทอื่นที่มิใช่รายได้ประจำของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งงบประมาณรายจ่ายของ การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเบิกจ่ายจากเงินรายรับประเภทอื่นที่มิใช่รายได้ประจ าของ การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

ตอบ  ง.งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเบิกจ่าย จากเงินรายรับประเภทอื่นที่มิใช่รายได้ประจำของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งงบประมาณรายจ่ายของ การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเบิกจ่ายจากเงินรายรับประเภทอื่นที่มิใช่รายได้ประจ าของ การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

6.ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ได้รับมอบหมาย ปลัดกรุงเทพมหานคร และหัวหน้าหน่วยรับงบประมาณ ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามข้อใด

ก.อย่างโปร่งใส

ข.ตรวจสอบได้

ค.การติดตาม ตรวจสอบ

ง.ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง.ถูกทุกข้อ

 7.งบประมาณประจำปีที่เสนอต่อสภากรุงเทพมหานครอย่างน้อยต้องมีเอกสารประกอบตามข้อใด

ก.คำแถลงประกอบงบประมาณแสดงฐานะการคลังและสาระสำคัญของนโยบายงบประมาณ และความสัมพันธ์ระหว่างประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่ายที่ขอตั้ง

ข.รายรับรายจ่ายเปรียบเทียบระหว่างปีที่ล่วงมาแล้ว ปีปัจจุบัน และปีที่ขอตั้งงบประมาณ รายจ่าย

ค.คำชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายที่ขอตั้ง ซึ่งรวมถึงการแสดงผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้อง

ง.ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง.ถูกทุกข้อ

8.ข้อใด ไม่ใช่  งบประมาณรายจ่ายที่กำหนดในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย

ก.งบประมาณรายจ่ายงบกลาง

ข.งบประมาณรายจ่ายเพื่อเพื่อการศึกษา

ค.งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม

ง.งบประมาณรายจ่ายบุคลากร

 ตอบ  ข.งบประมาณรายจ่ายเพื่อเพื่อการศึกษา

9.ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ  “งบประมาณรายจ่ายงบกลาง”

ก.ให้ตั้งได้เฉพาะในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็น ซึ่งไม่อาจจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แก่หน่วยรับงบประมาณที่รับผิดชอบโดยตรง โดยให้ตั้งแยกต่างหากจากงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ และให้มีรายการเงินสำรองจ่ายทั่วไปเพื่อใช้จ่าย ในการพัฒนากรุงเทพมหานคร การป้องกัน แก้ไข เยียวยาหรือบรรเทาความเสียหายจากสาธารณภัย รวมถึงภารกิจฉุกเฉินหรือจ าเป็นเร่งด่วนด้วย

ข.ให้ตั้งไว้สำหรับแผนงานบูรณาการตามแผนพัฒนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกำหนดให้หน่วยรับงบประมาณตั้งแต่สองหน่วยงานขึ้นไป รับผิดชอบดำเนินการ โดยร่วมกันวางแผน กำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด แผนปฏิบัติงานและ การใช้จ่ายงบประมาณร่วมกัน เพื่อลดความซ้ าซ้อน มีความประหยัดและคุ้มค่า สามารถบรรลุเป้าหมาย เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์

ค.ให้ตั้งเป็นรายจ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคลในลักษณะ เงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างชั่วคราว และประโยชน์ตอบแทนอื่น

ง.จะมีได้ในกรณีที่คาดว่าจะใช้งบประมาณรายจ่ายให้เสร็จทัน ภายในปีงบประมาณไม่ได้โดยต้องก าหนดเวลาสิ้นสุดไว้ด้วย

ตอบ  ก.ให้ตั้งได้เฉพาะในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็น ซึ่งไม่อาจจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แก่หน่วยรับงบประมาณที่รับผิดชอบโดยตรง โดยให้ตั้งแยกต่างหากจากงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ และให้มีรายการเงินสำรองจ่ายทั่วไปเพื่อใช้จ่าย ในการพัฒนากรุงเทพมหานคร การป้องกัน แก้ไข เยียวยาหรือบรรเทาความเสียหายจากสาธารณภัย รวมถึงภารกิจฉุกเฉินหรือจ าเป็นเร่งด่วนด้วย

10. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ  “งบประมาณรายจ่ายบุคลากร”

ก.ให้ตั้งได้เฉพาะในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็น ซึ่งไม่อาจจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แก่หน่วยรับงบประมาณที่รับผิดชอบโดยตรง โดยให้ตั้งแยกต่างหากจากงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ และให้มีรายการเงินสำรองจ่ายทั่วไปเพื่อใช้จ่าย ในการพัฒนากรุงเทพมหานคร การป้องกัน แก้ไข เยียวยาหรือบรรเทาความเสียหายจากสาธารณภัย รวมถึงภารกิจฉุกเฉินหรือจ าเป็นเร่งด่วนด้วย

ข.ให้ตั้งไว้สำหรับแผนงานบูรณาการตามแผนพัฒนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกำหนดให้หน่วยรับงบประมาณตั้งแต่สองหน่วยงานขึ้นไป รับผิดชอบดำเนินการ โดยร่วมกันวางแผน กำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด แผนปฏิบัติงานและ การใช้จ่ายงบประมาณร่วมกัน เพื่อลดความซ้ าซ้อน มีความประหยัดและคุ้มค่า สามารถบรรลุเป้าหมาย เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์

ค.ให้ตั้งเป็นรายจ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคลในลักษณะ เงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างชั่วคราว และประโยชน์ตอบแทนอื่น

ง.จะมีได้ในกรณีที่คาดว่าจะใช้งบประมาณรายจ่ายให้เสร็จทัน ภายในปีงบประมาณไม่ได้โดยต้องก าหนดเวลาสิ้นสุดไว้ด้วย

ตอบ  ค.ให้ตั้งเป็นรายจ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคลในลักษณะ เงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างชั่วคราว และประโยชน์ตอบแทนอื่น

11. ข้อใด ไม่ใช่ “ คณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี “

ก.ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

ข.ปลัดกรุงเทพมหานคร

ค.ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

ง.ผู้อำนวยการส านักการคลัง

ตอบ  ค.ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

12.กรรมการและเลขานุการของการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้คณะกรรมการแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการไม่เกินกี่คน

 ก.ไม่เกินหนึ่งคน

ข.ไม่เกินสองคน

ค.ไม่เกินสามคน

ง.ไม่เกินสี่คน

ตอบ  ข.ไม่เกินสองคน

13.ให้ปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีเสนอต่อ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเสนอต่อสภากรุงเทพมหานครก่อนวันเริ่มปีงบประมาณนั้น อย่างน้อยกี่วัน

ก.อย่างน้อยสี่สิบห้าวัน

ข.อย่างน้อยหกสิบวัน

ค.อย่างน้อยเก้าสิบวัน

ง.อย่างน้อยหนึ่งร้อยยี่สิบวัน

ตอบ  ค.อย่างน้อยเก้าสิบวัน

14.ปลัดกรุงเทพมหานครมีหน้าที่และอำนาจจัดทำงบประมาณกับปฏิบัติการอย่างอื่น ตามที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ และให้มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับงบประมาณใด

ก.วิเคราะห์งบประมาณและการจ่ายเงินของหน่วยรับงบประมาณแล้วเสนอความเห็นต่อ ปลัดกรุงเทพมหานคร

ข.กำหนดปฏิทินงบประมาณประจำปี

ค.กำหนด เพิ่ม หรือลดเงินจัดสรรตามความจำเป็นของการปฏิบัติงานและตามสถานะการเงิน ของกรุงเทพมหานคร

ง.ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง.ถูกทุกข้อ

15.ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่และอำนาจตามข้อใด

ก.เรียกให้หน่วยรับงบประมาณเสนอประมาณการรายรับและรายจ่ายและสถานะเงินนอก งบประมาณตามแบบและหลักเกณฑ์ พร้อมด้วยรายละเอียด ที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกำหนด

ข.วิเคราะห์งบประมาณและการจ่ายเงินของหน่วยรับงบประมาณแล้วเสนอความเห็นต่อ ปลัดกรุงเทพมหานคร

ค.กำหนดหลักเกณฑ์การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ  ข.วิเคราะห์งบประมาณและการจ่ายเงินของหน่วยรับงบประมาณแล้วเสนอความเห็นต่อ ปลัดกรุงเทพมหานคร

16.งบประมาณรายจ่ายที่กำหนดไว้ในงบกลาง  ให้หน่วยรับงบประมาณเบิกจ่ายโดยตรงได้ตามความจำเป็นเป็นอำนาจของใคร

ก.ปลัดสำนักงบประมาณกลาง

ข.ปลัดกระทรวงการคลัง

ค.ปลัดกรุงเทพมหานคร

ง.ผู้ว่ากรุงเทพมหานคร

ตอบ  ค.ปลัดกรุงเทพมหานคร

17.หน่วยรับงบประมาณจะก่อหนี้ผูกพันงบประมาณมากกว่าหนึ่งปีขึ้นไปได้ต่อเมื่อได้รับ ความเห็นชอบจากใคร

 ก.ปลัดกรุงเทพมหานคร

ข.สภากรุงเทพมหานคร

ค.ปลัดสำนักงบประมาณกลาง

ง.ผู้ว่ากรุงเทพมหานคร

ตอบ  ข.สภากรุงเทพมหานคร

18.ในกรณีที่มีความจำเป็นจะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและรายการ ที่กระทบต่อวัตถุประสงค์ เพิ่มวงเงิน หรือขยายระยะเวลาการดำเนินการ ก่อนดำเนินการก่อหนี้ผูกพันต้องเสนอขอ ความเห็นชอบจากใคร

 ก.ปลัดกรุงเทพมหานคร

ข.สภากรุงเทพมหานคร

ค.ปลัดสำนักงบประมาณกลาง

ง.ผู้ว่ากรุงเทพมหานคร

ตอบ  ข.สภากรุงเทพมหานคร

19.ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ  การขอเบิกเงินตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ก.ให้กระทำได้แต่เฉพาะภายในปีงบประมาณนั้น

ข. ให้กระทำได้ ไม่เกินหกเดือนของปีงบประมาณ ถัดไป

ค.ให้กระทำได้แต่เฉพาะภายใน ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย

ง.ให้กระทำได้ ไม่เกินเก้าเดือนของปีงบประมาณ ถัดไป

ตอบ  ก.ให้กระทำได้แต่เฉพาะภายในปีงบประมาณนั้น

20.ในกรณีที่ไม่สามารถเบิกเงินได้ภายในปีงบประมาณให้ขยายเวลาขอเบิกเงินได้ อีกไม่เกินกี่เดือนของปีงบประมาณ ถัดไป

ก. ไม่เกิน สาม เดือนของปีงบประมาณถัดไป

ข.ไม่เกิน สี่ เดือนของปีงบประมาณถัดไป

ค.ไม่เกิน ห้า เดือนของปีงบประมาณถัดไป

ง.ไม่เกิน หก เดือนของปีงบประมาณถัดไป

ตอบ  ง.ไม่เกิน หก เดือนของปีงบประมาณถัดไป

21. ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องดำเนินการ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ ให้ขอความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานครกันเงินได้อีก ไม่เกินกี่ปีงบประมาณ

ก.ไม่เกิน หนึ่ง ปีงบประมาณ

ข.ไม่เกิน สอง ปีงบประมาณ

ค.ไม่เกิน สาม ปีงบประมาณ

ง.ไม่เกิน สี่ ปีงบประมาณ

ตอบ  ก.ไม่เกิน หนึ่ง ปีงบประมาณ

22.กากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานทั้งภารกิจพื้นฐานและภารกิจตามยุทธศาสตร์ โดยจัดให้มีการประเมิน ความเป็นไปได้ของงานหรือโครงการก่อนการเสนอของบประมาณ การติดตามและประเมินผล ระหว่างดำเนินงานและหลังสิ้นสุดงานหรือโครงการ รวมถึงการวางระบบสารสนเทศด้านการติดตาม และประเมินผลตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยรับงบประมาณ เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนกำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนให้ใครจัดวางระบบ

ก.ให้สภากรุงเทพมหานคร

ข.ให้ผู้ว่า กรุงเทพมหานคร

ค.ให้ปลัดกรุงเทพมหานคร

ง.ให้คณะกรรมการกรุงเทพมหานคร

ตอบ  ค.ให้ปลัดกรุงเทพมหานคร

23.ให้หน่วยรับงบประมาณรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ ที่สิ้นสุด รวมทั้งผลการปฏิบัติงานให้ปลัดกรุงเทพมหานครทราบภายในกี่วันนับแต่วันสิ้น ปีงบประมาณ

ก.ภายใน สิบห้า นับแต่วันสิ้น ปีงบประมาณ

ข.ภายใน ยี่สิบห้า นับแต่วันสิ้น ปีงบประมาณ

ค.ภายใน สามสิบห้า นับแต่วันสิ้น ปีงบประมาณ

ง.ภายใน สี่สิบห้า นับแต่วันสิ้น ปีงบประมาณ

ตอบ  ง.ภายใน สี่สิบห้า นับแต่วันสิ้น ปีงบประมาณ

24.การโอนรายจ่ายงบกลางรายการใดรายการหนึ่งไปเพิ่มรายการอื่น ๆ ในงบกลางด้วยกัน ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรายงานให้สภากรุงเทพมหานครทราบภายในกี่วันวันนับแต่วัน สิ้นปีงบประมาณนั้น

ก.ภายใน  สิบวัน นับแต่วันสิ้น ปีงบประมาณ

ข.ภายใน ยี่สิบวัน  นับแต่วันสิ้น ปีงบประมาณ

ค.ภายใน สามสิบวัน  นับแต่วันสิ้น ปีงบประมาณ

ง.ภายใน สี่สิบวัน  นับแต่วันสิ้น ปีงบประมาณ

ตอบ  ค.ภายใน สามสิบวัน  นับแต่วันสิ้น ปีงบประมาณ

25.ข้อบัญญัติฯ นี้ประกาศ    วันที่ใด

ก.ณ วันที่ 8  พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ข.ณ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ค.ณ วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ง.ณ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ตอบ  ค.ณ วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ชอบบทความนี้หรือไม่? รับทราบข้อมูลโดย เข้าร่วมรับจดหมายข่าว!

ความเห็น

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนเพื่อแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับผู้เขียน
บทความล่าสุด
พ.ค. 25, 2022, 6:51 ก่อนเที่ยง kind girl
พ.ค. 21, 2022, 10:14 ก่อนเที่ยง GodMovie
พ.ค. 21, 2022, 10:12 ก่อนเที่ยง GodMovie
พ.ค. 21, 2022, 10:10 ก่อนเที่ยง คะนองฤทธา
พ.ค. 21, 2022, 10:09 ก่อนเที่ยง คะนองฤทธา
พ.ค. 14, 2022, 8:05 ก่อนเที่ยง ศลิล ตันวิสุทธิ์