แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ การบริหารการแก้ไขบําบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด พ ๒๕๖๑

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ การบริหารการแก้ไขบําบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด พ ๒๕๖๑

 

1. พระราชบัญญัติ การบริหารการแก้ไขบําบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด พ.ศ. ๒๕๖๑ให้ไว้  ณ วันที่ใด

ก. ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

ข.ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

ค. ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

ง. ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตอบ ข.ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

 

2. พ.ร.บ ฉบับนี้บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามข้อใด

ก. สภานิติบัญญัติ

ข. รัฐสภา

ค. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ง. บัญญัติแห่งกฎหมาย

ตอบ ง. บัญญัติแห่งกฎหมาย

 

3. เหตุผลและความจําเป็นในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้

ก. เพื่อแก้ไขปัญญหาเยาวชนกระทำผิด

ข. เพื่อให้กลไกการบริหารการแก้ไขบําบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดในเชิงบูรณาการ

ค. เพื่อฟื้นฟูปัญหาเด็กและเยาวชน

ง. เพื่อฝึกอบรมเด็กและเยาวชน

ตอบ ข. เพื่อให้กลไกการบริหารการแก้ไขบําบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดในเชิงบูรณาการ

 

4. “เด็ก” หมายถึงข้อใด

ก.  การแยกและจัดประเภทเด็กและเยาวชน

ข. เด็กตามกฎหมายว่าด้วยศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณา คดีเยาวชนและครอบครัว

ค. เยาวชนตามกฎหมายว่าด้วยศาลเยาวชนและครอบครัวและ วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว

ง. การแก้ไขบําบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด

ตอบ ข. เด็กตามกฎหมายว่าด้วยศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณา คดีเยาวชนและครอบครัว

 

5. พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อ

ก. เมื่อพ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข. เมื่อพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ค. เมื่อพ้นกําหนดสี่สิบห้าวันนับแต่วันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ง. เมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ตอบ ก. เมื่อพ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

6. ข้อใดไม่ใช่ คณะกรรมการการบริหารการแก้ไขบําบัด ฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด

ก. ปลัดกระทรวงยุติธรรม

ข.ปลัดกระทรวงแรงงาน

ค.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ตอบ ง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

 

7. อธิบดีแต่งตั้งข้าราชการของกรมพินิจและคุ้มครองเด็ก และเยาวชนไม่เกินกี่คนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

ก. ไม่เกิน 4 คน

ข.ไม่เกิน 3 คน

ค. ไม่เกิน 2 คน

ง. ไม่เกิน 1 คน

ตอบ ค. ไม่เกิน 2 คน

 

8. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละกี่ปี

ก.คราวละห้าปี

ข. คราวละสี่ปี

ค. คราวละสามปี

ง.คราวละสองปี

ตอบ ค. คราวละสามปี

 

9. ข้อใดกล่างไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการผู้ทรางคุณวุติ

ก. กําหนดหรือเสนอแนะแนวทาง กลยุทธ์ และมาตรการในการแก้ไขบําบัดฟื้นฟูเด็กและ เยาวชนที่กระทําผิด หรือการดําเนินการตามแผนการบริหารการแก้ไขบําบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชน ที่กระทําผิด

ข.พัฒนาหรือแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ อันเนื่องจากการใช้พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

ค. ให้การบริหารงานสถานที่ควบคุมทุกแห่งเป็นไปในแนวทางและมาตรฐาน เดียวกัน

ง. ให้คําแนะนําหรือคําปรึกษาแก่รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ ตามพระราชบัญญัตินี้

ตอบ ค. ให้การบริหารงานสถานที่ควบคุมทุกแห่งเป็นไปในแนวทางและมาตรฐาน เดียวกัน

 

10. การใช้เครื่องพันธนาการแก่เด็กและเยาวชน ใครเป็นผู้พิจารณาสั่งการ

ก. อํานวยการ

ข. เจ้าพนักงาน

ค. รัฐมนตร

ง. ผู้คุม

ตอบ ก. อํานวยการ

 

11. ข้อใดคือ การจัดทําแนวทางการฝึกอบรม

ก. ระยะเวลาการฝึกอบรมตามคําพิพากษาหรือคําสั่งศาล

ข. หลักสูตรการฝึกอบรมซึ่งสถานที่ควบคุมสามารถจัดได

ค. รายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

 

12. ให้ผู้อํานวยการจัดให้มีการจําแนกเด็กและเยาวชน เพื่อศึกษาวิเคราะห์ สภาพปัญหา สาเหตุหรือปัจจัยแห่งการกระทําความผิดในด้านใดบ้าง

ก. จิตใจ

ข. ด้านสุขภาพ

ค. ด้านการศึกษา

ง. ด้านการเรียน

ตอบ ก. จิตใจ

 

13. ข้อใดไม่ใช่ ประโยชน์ในการบริหารจัดการควบคุมดูแลเด็กและเยาวชนในสถานที่ควบคุม

ก.  ความเหมาะสม

ข. สถานที่ควบคุม

ค. การควบคุมดูแล

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

 

14. ให้สถานที่ควบคุมจัดให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย

ก. ตามกฏหมายว่าด้วยการศคกษาขั้นพื้นฐาน

ข. ตามกกฏหมายว่าด้วยกระทรวงศึกษา

ค. ตามกฎหมาย ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ

ง. ตามความเหมาะสมกับเด็กและเยาวชน

ตอบ ค. ตามกฎหมาย ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ

 

15. การกําหนดหลักสูตร หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดการศึกษาและการฝึกอบรม ให้แก่เด็กและเยาวชน ให้เป็นไปตามระเบียบ ใครเป็นผู้กำหนดระเบียบ

ก. รัฐมนตรี

ข. ผู้อำนวยการ

ค. คณะรัฐมนตรี

ง. อธิบดี

ตอบ ง. อธิบดี

 

16. ให้สถานที่ควบคุมจัดให้มีการตรวจสุขภาพเด็กและเยาวชนอย่างน้อยปีละกี่ครั้งครั้ง

ก. อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ข. อย่างน้อยปีละสองครั้ง

ค. อย่างน้อยปีละสามครั้ง

ง. อย่างน้อยปีละสี่ครั้ง

ตอบ ก. อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

 

17. ทรัพย์สินของเด็กและเยาวชนที่ได้รับการปล่อยตัวหรือหลบหนีไปซึ่งตกค้าง อยู่ในสถานที่ควบคุม หากไม่ติดต่อมารับคืนภายในกี่ปีให้ตกเป็นของแผ่นดิน

ก. ภายใน 1  ปี

ข. ภายใน 3  ปี

ค. ภายใน 5  ปี

ง. ภายใน 10  ปี

ตอบ ก. ภายใน 1  ปี

 

18. ก่อนถึงกําหนดปล่อยตัวเด็กและเยาวชน ให้มีการเตรียมความพร้อมอะไรบ้าง

ก. เตรียมเด็กและเยาวชนให้พร้อมคืนสู่ครอบครัวและสังคม

ข. ประสานกับบิดา มารดา ผู้ปกครอง บุคคลหรือผู้แทนองค์การหรือชุมชนที่เด็กหรือ เยาวชนอาศัยอยู่ด้วยให้พร้อมรับเด็กและเยาวชนเมื่อได้รับการปล่อยตัวโดยมีแผนการดูแลที่ชัดเจน

ค. แนะแนวด้านการศึกษาและการประกอบอาชีพ

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

 

19. ผู้ใดนําสิ่งของต้องห้ามเข้าไปในสถานที่ควบคุมไม่ว่าด้วยวิธีใดโดยไม่ได้รับอนุญาต จากเจ้าพนักงานพินิจ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินกี่ปี

ก. ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท

ข. ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

ค. ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

ง. ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท

ตอบ ข. ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

 

20. ในการจัดทําแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ให้เด็กและเยาวชนและ บิดามารดา ผู้ปกครอง บุคคลหรือองค์การหรือชุมชนที่เด็กและเยาวชนอาศัยอยู่ด้วย มีส่วนร่วมพิจารณาในเรื่องใด

ก. การดําเนินชีวิตและการปฏิบัติตนของเด็กและเยาวชนภายหลังปล่อย

ข. การควบคุมดูแลเด็กและเยาวชนของบิดา มารดา ผู้ปกครอง บุคคลหรือองค์การหรือชุมชน ที่เด็กและเยาวชนอาศัยอยู่ด้วย

ค. วิธีการและระยะเวลาที่สถานพินิจหรือศูนย์ฝึกและอบรมจะติดตามภายหลังปล่อยเพื่อ การประคับประคองให้เด็กและเยาวชนสามารถดํารงตนอยู่ได้โดยไม่กลับไปกระทําผิดอีก

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

 

ชอบบทความนี้หรือไม่? รับทราบข้อมูลโดย เข้าร่วมรับจดหมายข่าว!

ความเห็น

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนเพื่อแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับผู้เขียน
บทความล่าสุด
มิ.ย. 27, 2022, 9:21 ก่อนเที่ยง Hello My blog
มิ.ย. 27, 2022, 9:21 ก่อนเที่ยง Deena gaba
มิ.ย. 27, 2022, 9:20 ก่อนเที่ยง Deena gaba
มิ.ย. 17, 2022, 7:24 ก่อนเที่ยง aekk
มิ.ย. 14, 2022, 10:36 ก่อนเที่ยง kind girl
มิ.ย. 14, 2022, 10:27 ก่อนเที่ยง wimonsiris
มิ.ย. 14, 2022, 10:25 ก่อนเที่ยง ศลิล ตันวิสุทธิ์