การเป็นพลเมืองประเทศออสเตเรีย

How to get Australian Citizenship in 2021 | This Is Australia

 

สิ่งขั้นพื้นฐานที่ควรรู้ ก่อนจะทำการย้ายไปออสเตเรีย

ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่ให้ประชาชนถือสัญชาติได้พร้อมกันสองสัญชาติ ดังนั้นจึงมีคนมากมายที่ย้ายมาอยู่ออสเตรเลีย เพื่อต้องการที่จะเป็นพลเมืองออสเตรเลียอย่างสมบูรณ์ ซึ่งการจะได้สัญชาติออสเตรเลียนั้นมีอยู่ 3 วิธีด้วยกันดังนี้

 

เป็นพลเมืองออสเตเรียโดยกำเนิด

จากการมีพ่อหรือแม่ถือสัญชาติออสเตรเลีย หรือถือพีอาร์ ณ วันที่ถือกำเนิด ถ้าเด็กเกิดที่ต่างประเทศก็สามารถขอสัญชาติได้ ซึ่งต้องเป็นไปตามกฎที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย Australian Citizenship Act นั่นก็คือต้องเกิดจากพ่อหรือแม่ที่ถือสัญชาติออสเตรเลียอยู่ โดยเด็กจะต้องมีช่วงเวลาในชีวิตที่ใช้ชีวิตอยู่ในออสเตรเลียเป็นเวลาอย่างน้อยสองปี

 

***ในกรณีเด็กที่เกิดที่ออสเตรเลียแต่พ่อ หรือแม่ไม่ได้ได้ถือสัญชาติออสเตรเลีย หรือถือพีอาร์ แต่อาศัยอยู่ที่ออสเตรเลียมาตั้งแต่เกิดจบอายุครบ 10 ปี 

 

ไม่ได้เป็นพลเมืองออสซี่ แต่อยากสมัครขอสัญชาติ

ชาวต่างชาติสามารถขอสัญชาติออสเตรเลียได้แต่ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

- เป็นผู้ที่ถือพีอาร์ของออสเตรเลีย และต้องมีอายุ 16 ปีขึ้นไป 

- พำนักอยู่ในออสเตรเลียอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นเวลาอย่างน้อย 4 ปี โดยออกนอกประเทศรวมกันไม่เกิน 12 เดือน และเป็นพีอาร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน 

- ต้องมีความประพฤติดี 

- มีความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ 

- มีความรู้ในเรื่องสิทธิ กฎหมาย และหน้าที่ของพลเมืองออสเตรเลีย

 

Form 1300t - Fill Online, Printable, Fillable, Blank | pdfFiller

 

ขั้นตอนการข้อสัญชาติ

1. ตรวจสอบว่าสามารถขอสัญชาติได้หรือยัง 

โดยเราสามารถทำการติดต่อไปเพื่อทำการตรวจสอบ โดยมีการตรวจสอบดังนี้

- Permanent Residence Date คือ  คือวันที่เราได้รับอนุมัติวีซ่าถาวร แต่ถ้าหากได้รับวีซ่าถาวรตอนอยู่นอกประเทศออสเตรเลียให้ระบุวันแรกที่เดินทางมาถึงออสเตรเลียด้วยวีซ่าถาวร

- Intended Lodgement Date คือ วันที่ต้องการจะยื่นแบบฟอร์มขอสัญชาติ 

- Lawful Residence Date คือ ถ้าได้วีซ่าก่อนเดินทางมาถึงออสเตรเลีย ให้นับวันที่เดินทางมาถึง หากได้วีซ่าขณะที่อยู่ที่ออสเตรเลียแล้ว ให้นับเอาวันที่วีซ่าอนุมัติเป็นสำคัญ ซึ่ง Lawful Residence หมายถึงการอยู่ในประเทศออสเตรเลียอย่างถูกกฎหมาย เช่น หากอยู่แล้วทำผิดกฎหมาย ถือว่าเป็น Unlawful Residence และเมื่อพ้นโทษแล้วจึงจะกลับมาเป็นการอยู่อย่างถูกกฎหมายตามเดิม 

- Periods when you have been outside of Australia คือ ระยะเวลาที่เราเดินทางออกนอกประเทศออสเตรเลีย 

 

คู่มือการสอบขอสัญชาติออสเตเรีย

เมื่อได้รับการยืนยันแล้วว่ามีสิทธิ์สมัครขอสัญชาติออสเตรเลีย แนะนำให้ซื้อหนังสือคู่มือการสอบขอสัญชาติออสเตรเลียมาอ่านเพื่อเตรียมตัวทำข้อสอบโดยผู้ที่กังวลเรื่องภาษา อาจจะต้องดาวน์โหลดเอกสารป็นภาษาไทยมาอ่านก่อนเพื่อให้เข้าใจเนื้อหาในเบื้องต้น จากนั้นแนะนำให้อ่านเอกสารที่เป็นภาษาอังกฤษเพื่อจะได้คุ้นเคยกับคำศัพท์ต่าง ๆ เวลาสอบ 

 

***ดาวน์โหลดเนื้อหาในส่วนที่ออกสอบ(ภาษาไทย) ที่ homeaffairs.gov.au

ดาวน์โหลดหนังสือเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ(และภาษาอื่นๆ) รวมไปถึงการทดลองทำแบบทดสอบได้ที่Immigration and citizenship (homeaffairs.gov.au)

 

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้

- ฟอร์มหมายเลข 1300t สำหรับกรณีทั่วไป สามารถดาวน์โหลดได้ที่ 1300t - Application 

- การกรอกฟอร์มออนไลน์ เราสามารถบันทึกข้อมูลได้ตลอด หลังจากการบันทึกข้อมูลครั้งแรก ระบบจะให้หมายเลขประจำตัวมาเพื่อที่เราจะสามารถใช้ในการเปิดแบบฟอร์มออนไลน์ได้ในภายหลัง หากยังไม่ได้ยื่นฟอร์ม

- หลักฐานในการยืนยันตัวตน เช่น ใบขับขี่ของออสเตรเลีย หรือพาสปอร์ต หรือเอกสารจาก UNHCR บัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารอื่นๆที่มีรูปถ่ายและลายมือชื่อ

- หลักฐานยืนยันที่อยู่  เช่น ใบแจ้งหนี้ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำ ค่าไฟ หรือค่าโทรศัพท์ หรือจดหมายจากทางธนาคาร หรือสัญญาเช่าบ้าน 

- หลักฐานการเกิดและการเปลี่ยนชื่อ  ได้แก่ ใบเกิด หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือหลักฐานที่เชื่อมโยงถึงการเปลี่ยนชื่อ เช่น ใบทะเบียนสมรส หรือ ใบหย่า

- หลักฐานการมีตัวตนในสังคม ได้แก่  รูปถ่ายขนาดเดียวกับรูปพาสปอร์ต หนึ่งรูป และแบบฟอร์มที่เซ็นต์โดยผู้ถือสัญชาติออสเตรเลียและอยู่ในรายชื่อผู้ที่สามารถเซ็นต์รับรองได้ 

- หลักฐานในการเข้าประเทศออสเตรเลีย ได้แก่ พาสปอร์ตทั้งเก่า และใหม่ หรือเอกสารการเดินทางมายังประเทศออสเตรเลีย

***เอกสารต้องรับรองสำเนาโดยเจพีเรียบร้อยแล้ว และแปลโดย NAATI หากต้นฉบับเป็นภาษาอื่นนอกเหนือไปจากภาษาอังกฤษ

 

ในกรณีที่ต้องการสมัครให้เด็กต้องเตรียมเอกสารของลูกดังนี้ 

- ใบเกิด หรือทะเบียนบ้านที่ระบุรายละเอียดของพ่อแม่ด้วย 

- พาสปอร์ต หรือเอกสารการเดินทาง 

- ใบเปลี่ยนชื่อ ถ้ามี 

- รูปถ่ายขนาดรูปติดพาสปอร์ต 1 ใบ และแบบฟอร์มที่เซ็นต์โดยผู้ถือสัญชาติออสเตรเลีย และอยู่ในรายชื่อผู้ที่สามารถเซ็นต์รับรองได้***ชาวสัญชาติออสเตรเลียที่สามารถเซ็นต์รับรองได้ คือต้องรู้จักกันมานานเกินกว่า 1 ปี และมีอาชีพตามรายการในแบบฟอร์ม 1300t หน้า 9 แลไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรามาตั้งแต่กำเนิด 

 

ขั้นตอนการยื่นใบสมัคร

- กรอกใบสมัครออนไลน์ สำหรับผู้สมัครที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปที่ไม่ได้ขอส่วนลดหรือยกเว้นค่าสมัคร 

- ยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ ส่งไปยังสำนักงานซิติเซ่นใกล้บ้าน 

- การยื่นใบสมัครขณะที่ผู้สมัครอยู่นอกประเทศออสเตรเลีย จะต้องยื่นทางไปรษณีย์เท่านั้น พร้อมแนบเอกสารประกอบใบสมัครที่ได้รับการรับรองสำเนาอย่างถูกต้องแล้ว 

- การชำระค่าสมัครจะต้องชำระด้วยบัตรเครดิต หรือเช็คธนาคารสั่งจ่ายเป็นเงินเหรียญออสเตรเลียเท่านั้น 

 

หลักฐานสำคัญที่ต้องแนบไปกับใบสมัคร

- แบบฟอร์มหมายเลข 1300t(รูปถ่ายจะต้องเซ็นต์รับรองข้างหลังภาพโดยบุคคลที่ถือสัญชาติออสเตรเลียที่รู้จักกันมาเกินกว่า 1 ปี และมีอาชีพตามรายการในแบบฟอร์ม 1300t)

- หลักฐานยืนยันตัวตน เช่น ใบขับขี่ หรือพาสปอร์ต 

- หลักฐานยืนยันที่อยู่ เช่น ใบแจ้งยอดบัญชีจากธนาคาร ใบแจ้งหนี้ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่นค่าน้ำ ค่าไฟที่เป็นชื่อเรา 

- หากสมัครในประเทศออสเตรเลีย และหลักฐานเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษจะต้องแปลให้เรียบร้อยโดยหน่วยงาน NAATI เท่านั้น 

- ค่าสมัครจำนวน $260

 

หลังจากยื่นใบสมัครแล้วจะได้รับจดหมาย หรืออีเมล์เพื่อแจ้งวัน และเวลาในการสอบ ซึ่งในวันที่เราสอบจะต้องนำหลักฐานที่ยื่นประกอบใบสมัครตัวจริงไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วย หากสมัครออนไลน์จะต้องเตรียมฟอร์มหมายเลข 1195 Identity declaration ไปด้วยในวันสอบพร้อมทั้งรูปถ่ายที่มีคนเซ็นรับรอง

 

การสอบ 

เมื่อไปถึงสถานที่สอบ เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบข้อมูลในแบบฟอร์มและหลักฐานประกอบเพื่อความถูกต้อง จากนั้นจะทำการถ่ายรูป และถ่ายเอกสารพาสปอร์ตและใบขับขี่ไว้เป็นหลักฐาน จากนั้นจึงจะได้เข้าไปทำบททดสอบ ในการทดสอบจะมีอยู่ 3 วิธีดังนี้

1. Standard Test เป็นการสอบบนคอมพิวเตอร์ มีเวลาในการทำข้อสอบ 20 ข้อ เป็นเวลา 45 นาที เจ้าหน้าที่จะอธิบายการทำข้อสอบคร่าว ๆ  โดยคำถามแต่ละข้อจะมีตัวเลือก 3 ตัวเลือกให้เลือกตอบ ระหว่างการตอบคำถาม สามารถกลับมาตอบหรือทบทวนคำถามก่อนหน้านั้นได้ตลอดเวลา ก่อนหมดเวลา 10 นาทีสุดท้ายระบบจะแจ้งเตือนให้ได้ทราบ หากมั่นใจว่าตอบครบทุกข้อแล้วให้กดปุ่ม Submit เพื่อสิ้นสุดการทำข้อสอบ 

2. Assisted Test เป็นการทดสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ มีเวลาในการทำข้อสอบนานถึง 90 นาที โดยเราจะต้องผ่านการเรียนภาษาอังกฤษกับ AMEP (Adult Migrant English Program) เป็นเวลาอย่างน้อย 400 ชั่วโมงและมีจดหมายรับรองจากทาง AMEP 

3. Course-Based Test หากไม่สามารถเข้ารับการทดสอบด้วยสองระบบข้างต้นนี้แล้ว อาจเข้ารับการทดสอบในรูปแบบการเรียนแทนการสอบ ชื่อหลักสูตรว่า Our Common Bond: A course in Australian Citizenship สามารถเข้ารับการทดสอบวิธีนี้ได้ก็ต่อเมื่อสอบไม่ผ่าน 3 ครั้งขึ้นไป และต้องมีจดหมายอ้างอิงมาจากทาง DIAC

 

การเข้าร่วมพิธีสาบานตน 

หากสอบผ่าน ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาเราภายใน 2-3 สัปดาห์ โดยจะได้รับจดหมายเพื่อเข้าร่วมพิธีสาบานตนเป็นพลเมืองออสเตรเลียภายใน 3-4 เดือน ซึ่งหลังจากเข้าร่วมพิธีสาบานตน เราจะถือว่าเป็นพลเมืองของประเทศออสเตรเลียอย่างถูกต้อง และสามารถทำพาสปอร์ตของออสเตรเลียเพื่อเดินทางไปต่างประเทศได้ โดยสามารถกลับเข้าประเทศออสเตรเลียได้ตลอดโดยไม่ต้องขอ

 

ติดต่อสอบถาม

AUSTRALIAN CITIZEN 

โทรศัพท์ 131 880 

วันจันทร์ – ศุกร์ 

8:30 น. – 16:30 น. 

โทรศัพท์ 131 450 

เว็บไซต์ www.citizenship.gov.au

 

อ้างอิงจาก topworldtraveling.com

ชอบบทความนี้หรือไม่? รับทราบข้อมูลโดย เข้าร่วมรับจดหมายข่าว!

ความเห็น

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนเพื่อแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับผู้เขียน
บทความล่าสุด
พ.ค. 25, 2022, 6:51 ก่อนเที่ยง kind girl
พ.ค. 21, 2022, 10:14 ก่อนเที่ยง GodMovie
พ.ค. 21, 2022, 10:12 ก่อนเที่ยง GodMovie
พ.ค. 21, 2022, 10:10 ก่อนเที่ยง คะนองฤทธา
พ.ค. 21, 2022, 10:09 ก่อนเที่ยง คะนองฤทธา
พ.ค. 14, 2022, 8:05 ก่อนเที่ยง ศลิล ตันวิสุทธิ์