การศึกษา

567 Hits - May 10, 2021, 9:11 AM - ปลาทู
แนวข้อสอบ พ.ร.บ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553 (40ข้อ)
อ่านต่อ
279 Hits - May 10, 2021, 9:05 AM - ปลาทู
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ การบริหารการแก้ไขบําบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด พ ๒๕๖๑ ( 20 ข้อ) พร้อมเฉลย
อ่านต่อ
1,831 Hits - May 10, 2021, 9:00 AM - ปลาทู
แนวข้อสอบพ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
อ่านต่อ
664 Hits - May 10, 2021, 8:57 AM - ปลาทู
สรุปแนวข้อสอบพร้อมเฉลย พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓
อ่านต่อ