ข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ.2560 พร้อมเฉลย 35 ข้อ

ข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ.2560

1.ข้อใดไม่ใช่ตำแหน่งของพนักงานราชการ

ก.กลุ่มงานบริการ                      

 ข.กลุ่มงานธุรการ

ค.กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ         

   ง.กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ

ตอบ  ข.กลุ่มงานธุรการ

2.การกระทำในข้อใดไม่ถือว่าเป็นความผิดวินัย

ก.ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

ข.ละทิ้งการทำงานเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่า 5 วัน

ค.ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

ง.ปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเลิ่จนได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง

ตอบ  ข.ละทิ้งการทำงานเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่า 5 วัน

3.ในกรณีที่พนักงานราชการกระทำความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ให้หัวหน้าราชาการลงโทษประเภทใด

ก.สั่งลงโทษภาคทัณฑ์

ข.ตัดเงินเดือนค่าตอบแทน

ค.ลดขั้นเงินค่าตอบแทน

ง.ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง.ถูกทุกข้อ

4.การสิ้นสุดสัญญาจ้างสิ้นสุดลงเมื่อใด

ก.ครบกำหนดตามสัญญาจ้าง

ข.ขาดคุณสมบัติตามลักษณะต้องห้าม

ค.ไม่ผ่านการประเมินงาน

ง.ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง.ถูกทุกข้อ

5.อักษรย่อ  “คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ” คือข้อใด

ก.”คพร”

ข. “ค.พ.ร”

ค. “คกบ.”

ง “ค.ก.บ.”

ตอบ  ก.”คพร”

 6.กำหนดระยะเวลาการจ้างพนักงานราชการ มีกำหนดระยะเวลาเท่าใด

ก.ไม่เกิน 2 ปี

ข.ไม่เกิน 3 ปี

ค.ไม่เกิน 4 ปี

ง.แล้วแต่กรณีตามจำเป็น

ตอบ  ค.ไม่เกิน 4 ปี

7.”เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน” เทียบได้กับกลุ่มงานใดของพนักงานราชการ

ก.กลุ่มงานบริการ

ข.กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ค.กลุ่มงานวิชาชีเฉพราะ

ง.กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ

ตอบ ข.กลุ่มงานบริหารทั่วไป

8.การจ่าย ค่าตอบแทน ผลงานผู้ที่ทำมากและมีผลมากย่อมได้รับค่าตอบแทนมาก ส่วนผู้ที่ทำงานน้อยและได้ผลงานที่มีคุณค่าน้อยย่อมได้ค่าตอบแทนน้อย คือข้อใด

ก.Performance Pay

ข.Performance Salary

ค.Competency  Pay

ง.CompetencySalary

ตอบ  ก.Performance Pay (คือการจ่ายค่าตอบแทนผลงานหรือผลสัมฤทธิ์ของงาน ผู้ที่ทำงานมาและได้ผลงานที่มีคุณค่ามากย่อมได้รับค่าตอบแทนมาก ส่วนผู้ที่ทำงานน้อย และได้ผลงานที่มีคุณค่าน้อย ย่อมได้ค่าตอบแทนน้อย

9.ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับพนักงานราชการ

ก.เงินเดือนสูงกว่าข้าราชการ ,มีโบนัส

ข.เงินเดือนต่ำกว่าข้าราชการ ,มีโบนัส

ค.เงินเดือนสูงกว่าข้าราชการ ,ไม่มีบำเหน็จบำนาญ

ง.เงินเดือนต่ำกว่าข้าราชการ ,มีบำเหน็จบำนาญ

ตอบ  ค.เงินเดือนสูงกว่าข้าราชการ ,ไม่มีบำเหน็จบำนาญ

10.ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ใด

ก.1 มกราคม พ.ศ. 2547

ข. 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547

ค. 1 มีนาคม พ.ศ. 2547

ง. 1เมษายน พ.ศ. 2547

ตอบ  ก.1 มกราคม พ.ศ. 2547(ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1 มกราคม พ.ศ. 2547 เป็นต้นไป)

11.ผู้รับสนองพระราชโองการ ระเบียบนี้สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการคือใคร

ก.นายชวน  หลีกภัย

ข.พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร

ค.นายสมัคร  สุนทรเวช

ง.นายอภิรักษ์  โกษะโยธิน

ตอบ  ข.พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร

12.ใครเป็นผู้รักษาการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน พ.ศ. 2547

ก.นายกรัฐมนตรี

ข.เลขาธิการคณะกรรการข้าราชการพลเรือน

ค.ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ง.เลขาธิการคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

ตอบ  ข.เลขาธิการคณะกรรการข้าราชการพลเรือน

13.พนักงานราชการมีกี่ประเภท อะไรบ้าง

ก.2 ประเภท พนักงานราชการทั่วไป   พนักงานราชการพเศษ

ข. 3 ประเภท พนักงานราชการทั่วไป   พนักงานราชการพเศษ   พนักงานราชการเชี่ยวชาญ

ค.4 ประเภท พนักงานราชการทั่วไป   พนักงานราชการพเศษ   พนักงานราชการเชี่ยวชาญ พนักงานราชการวิชาการ

ง.ไม่มีใข้อใดถูก

ตอบ  ก.2 ประเภท พนักงานราชการทั่วไป   พนักงานราชการพเศษ

14.กรณีการกำหนดตำแหน่งของพนักงานราชการ ให้กำหนดตำแหน่งโดยจำแนกเป็นกลุ่มงานใด

ก.กลุ่มงานเทคนิค กลุ่มงานบริการๆ

ข.กลุ่มงานบริการทั่วไป กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ

ค.กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพราะ กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ

15.การกำหนดให้พนักงานราชารมีตำแหน่งในกลุ่มใด และกำหนดลักษณะงานของคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน ให้เป็นไปตามใครประกาศ

ก.คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ข.คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

ค.ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ง.ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ  ข.คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

16.บุคคลจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อใด

ก.ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

ข.ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท

ค.ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ

ง.ถูกเฉพาะ ก. และ ค.

ตอบ  ง.ถูกเฉพาะ ก. และ ค.

17.ให้ส่วนราชการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเป็นระยะเวลากี่ปี

ก.ระยะเวลา 1 ปี

ข.ระยะเวลา 2 ปี

ค.ระยะเวลา 3 ปี

ง.ระยะเวลา 4 ปี

ตอบ  ง.ระยะเวลา 4 ปี

18.กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการของส่วนราชการจะต้องเสนอต่อใครและหน่วยงานใด

.ก.คณะกรรมการบริหการพนักงานราชการ

ข.คณะกรรมการข้าราชากรพลเรือน

ค.ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ง.สำนักนายกรัฐมนตรี

ตอบ  .ก.คณะกรรมการบริหการพนักงานราชการ

19.อัตราค่าตอบแทนของพนักงานราชการให้เป็นไปตามที่ใครหรือหน่วยงานใดกำหนด

ก.คณะกรรมการข้าราชากรพลเรือน

ข.สำนักนายกรัฐมนตรี

ค.คณะกรรมการบริหการพนักงานราชการ

ง.เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ตอบ  ค.คณะกรรมการบริหการพนักงานราชการ

20.พนักงานราชการได้รับสิทธิประโยชน์ตามข้อใดบ้าง

ก.สิทธิเกี่ยวกับการลา

ข.สิทธิในการได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

ค.ค่าเบี้ยประชุม

ง.ถูกทุกข้อ

ตอบ ง.ถูกทุกข้อ

21.กรณีที่เห็นสมควรแก้ไขกฏหมาย กฏ ระเบียบ ประกาศหรือมติคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการอาจเสนอต่อใครหรือหน่วยงานใด

ก.เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ข.สำนักนายกรัฐมนตรี

ค.คณะรัฐมนตรี

ง.รัฐสภา

ตอบ  ค.คณะรัฐมนตรี

22.กรณีในระหว่างสัญญาจ้าง ให้ส่วนราชการจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการตามข้อใด

ก.การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป ในกรณีผลการปฏิบัติงานประจำปี

ข.การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการพิเศษให้กระทำในกรณีการประเมินผลสำเร็จของงานตามช่วงเวลาที่กำหนด

ค.การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการเชี่ยวชาญ

ง.ถูกเฉพราะ ก. และ ข.

ตอบ  ง.ถูกเฉพราะ ก. และ ข.

23.กรณีพนักงานราชการไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ถือว่าสัญญาจ้างสิ้นสุดลงโดยให้ส่วนราชการหรือให้พนักงราชการทราบภายในกี่วัน

ก.ภายใน 40 วันนับแต่วันที่ทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ

ข.ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ

ค.ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ

ง.ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ

ตอบ  ค.ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ

24.กรณีการกระทำความผิดข้อใด ถือว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

ก.ปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้ราชการให้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง

ข.กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

ค.ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด ในสัญญาหรือขัดคำสั่งหรือ หลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

ง.ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง.ถูกทุกข้อ

25.กรณีการกระทำความผิดโดยละทิ้งหรือทอดทิ้งการทำงานเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่ากี่วันถือว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

ก.เกินกว่า 7 วัน

ข.เกินกว่า 14 วัน

ค.เกินกว่า 30 วัน

ง.เกินกว่า 45 วัน

ตอบ  ก.เกินกว่า 7 วัน

26.ในกรณีที่ผลการสอบสวนปรากฏว่าพนักงานราชการคนใดกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้หัวหน้าส่วนราชการมีคำสั่งอย่างไร

ก.สั่งลงโทษภาคทัณฑ์

ข.ลดขั้นเงินค่าตอบแทน

ค.ไล่ออก

ง.ตัดเงินค่าตอบแทน

ตอบ  ค.ไล่ออก

27.ในกรณีที่ปรากฏว่าพนักงานราชการกระทำความผิดวินัยไม่ร้ายแรงตามี่ส่วนราชการกำหนด ให้หนัวหน้างานส่วนราชการสั่งลงโทษอย่างไร

ก.สั่งลงโทษภาคทัณฑ์

ข. ตัดเงินค่าตอบแทนหรือลดขั้นเงินค่าตอบแทน

ค.ไล่ออกหรือ ปลดออก

ง.ถูกเฉพาะ ก. และ ข.

ตอบ  ง.ถูกเฉพาะ ก. และ ข.

28.กรณีสัญญาจ้างสสิ้นสุดลงเมื่อใด

ก.พนักงานราชการขาดคุณสมบัติเพราะเป็นบุคคลล้มละลาย

ข.ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ค.พนักงานราชการถูกให้ออก เพราะกระทำความผิดอย่างร้ายแรง

ง.ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง.ถูกทุกข้อ

29.ส่วนราชการอาจบอกเลิกสัญญาจ้างกับพนักงานราชการก่อนครบกำหนดตามสัญญาจ้างได้และไม่เป็นเหตุที่พนักงานราชการจะเรียกร้องค่าตอบแทน ยกเว็ณกรณีใด

ก.กรณีส่วนราชการได้กำหนดเงื่อนไขค่าตอบแทนไว้

ข.กรณีส่วนราชการจะกำหนดให้ได้รับค่าตอบแทนการออกจากงานโดยไม่มีความผิด

ค.กรณีส่วนราชการได้กำหนดกฏหรือระเบียบไว้ให้ได้รับค่าตอบแทน

ง.ถูกทุกข้อ

ตอบ ข.กรณีส่วนราชการจะกำหนดให้ได้รับค่าตอบแทนการออกจากงานโดยไม่มีความผิด

 30.ใครเป็นคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

ก.รองนายกรัฐมนตรี

ข.เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ค.เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฏีกา

ง.ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง.ถูกทุกข้อ

31.กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการมีวาระดำรงตำแหน่งกี่ปี

ก.คราวละ 1 ปี

ข.คราวละ 2 ปี

ค.คราวละ 3 ปี

ง.คราวละ 4 ปี

ตอบ  ข.คราวละ 2 ปี

32.นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งเมื่อใดบ้าง

ก.ประธานกรรมการให้ออก

ข.เป็นบุคคลล้มละลาย

ค.เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

ง.เป็นช้าราชการในหน่วยงานของรัฐ

ตอบ  ก.ประธานกรรมการให้ออก

33.ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาพนักงานราชการ

ก.ให้ความเห็นชอบกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการที่ส่วนราชการเสนอ

ข.กำหนดมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ

ค.ตีความและวินัจฉัยปัญหาการกระทำผิดวินัยร้ายแรงของพนักงานราชการ

ง.กำหนดค่าตอบแทนและวางแผนการกำหนดสิทธิประโยชน์อื่นของพนักงานราชการ

ตอบ  ค.ตีความและวินัจฉัยปัญหาการกระทำผิดวินัยร้ายแรงของพนักงานราชการ

34.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ ประกาศใช้เมื่อใด

ก.วันที่ 14 มกราคม  พ.ศ. 2548

ข.วันที่ 13 มกราคม   พ.ศ. 2547

ค.วันที่ 1 มกราคม  พ.ศ. 2548

ง.วันที่ 5 มกราคม  พ.ศ. 2548

ตอบ  ข.วันที่ 13 มกราคม   พ.ศ. 2547

35.หน่วยงานใดรับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

ก.สำนักนายกรัฐมนตรี

ข.สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ค.สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ง.ถูกทุกข้อ

ตอบ  ข.สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ชอบบทความนี้หรือไม่? รับทราบข้อมูลโดย เข้าร่วมรับจดหมายข่าว!

ความเห็น

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนเพื่อแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับผู้เขียน
บทความล่าสุด
พ.ค. 25, 2022, 6:51 ก่อนเที่ยง kind girl
พ.ค. 21, 2022, 10:14 ก่อนเที่ยง GodMovie
พ.ค. 21, 2022, 10:12 ก่อนเที่ยง GodMovie
พ.ค. 21, 2022, 10:10 ก่อนเที่ยง คะนองฤทธา
พ.ค. 21, 2022, 10:09 ก่อนเที่ยง คะนองฤทธา
พ.ค. 14, 2022, 8:05 ก่อนเที่ยง ศลิล ตันวิสุทธิ์